Usnesení rady 38/2020

Usnesení z 38. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 17. prosince 2020.

RM/568/2020

A. schvaluje

uzavření  Smlouvy o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku SMJN č. SD/2020/0731 , se společností TSJ s.r.o. , mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dalších činností, které bude zajišťovat zhotovitel pro objednatele, vše dle Důvodové zprávy a příloh

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít  Smlouvu o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku SMJN č. SD/2020/0731 , mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé
 

RM/569/2020

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 17. prosince 2020 dle důvodové zprávy

RM/570/2020

A. bere na vědomí

rezignaci paní  MgA. Anny Strnadové (navržena Česká pirátská strana) na pozici členky komise kulturní

RM/571/2020

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73631485, ve výši 5 000,- Kč na projekt "Jablonecký advent on-line".

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu Milanu Engelovi (nar. 1991), Dolní Maxov 115, 468 44 Josefův Důl, ve výši 10 000,- Kč na podporu a přípravu sportovce - motocyklového závodníka v dálkových rallye (Rallye DAKAR 2021, Saúdská Arábie 3. - 15. 1. 2021).

RM/572/2020

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2020 dle důvodové zprávy.

RM/573/2020

A. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

A.1 doporučuje

navýšit finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblastech sportu, kultury, výchovy a vzdělávání pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

A.2 doporučuje

rozdělit objem finančních prostředků pro oblast sportu, kultury, výchovy a vzdělávání dle návrhů příslušných komisí Rady města Jablonec nad Nisou

A.3 doporučuje

poskytnout navýšené finanční prostředky příjemcům víceletých dotací formou peněžitých darů dle návrhů příslušných komisí Rady města Jablonec nad Nisou

A.4 doporučuje

poskytnout pro roky 2021 - 2023 tříleté dotace subjektům z oblasti kultury dle návrhu Kulturní komise Rady města Jablonec nad Nisou

RM/574/2020

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou,5. května 76, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/575/2020

A. uděluje

souhlas s přijetím věcného daru do svého vlastnictví pro  Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. , v celkové výši 17.212,28 Kč dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace. 

RM/576/2020

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím věcného daru v celkové výši 162.812,76 Kč dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace. 

RM/577/2020

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou - Vodní +1, č. 7700100636_1“.
A.2 schvaluje
vydání souhlasu s umístěním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování trafostanice včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IE-12-4006913 JN - Mšeno n.N. - vymístění DTS JN_0470“.

RM/578/2020

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2446/1, jejíž součástí je stavba s č.p. 2522 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro M***** R***** ***** a A***** R***** *****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec n.N. - Před Radnicí, č. stavby 7700103160“.
B.1 doplňuje
usnesení č. 435/2019/A.14. ze dne 18.9.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2500/44 a 2500/45 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 doplňuje
usnesení č. 528/2019/1.b) ze dne 7.11.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2349/1 a 2350 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/579/2020

A. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, k provedení nezbytných rozpočtových opatření od 17.12.2020 do 31.12.2020 spočívající v:

 

A.1 pověřuje

úpravách dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování

A.2 pověřuje

změně závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ)

A.3 pověřuje

změně všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

A.4 pověřuje

schválení vratek nebo doplatků dotací

A.5 pověřuje

zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

RM/580/2020

A. rozhoduje

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, o zrušení společnosti s likvidací k datu 1. 1. 2021

B. jmenuje

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, likvidátorem společnosti Mgr. Jana Zemana, jednatele společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., s tím, že veškeré nezbytné právní kroky v rámci likvidace bude zajišťovat na základě plné moci společnost KODAP legal s.r.o., sídlem 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 03668762

RM/581/2020

A. schvaluje

úpravu směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen
 

RM/582/2020

A. doporučuje
jednat o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 9. 6. 2005 mezi Městem a nájemcem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 595 (Komenského 11) v Jablonci nad Nisou, společností ROSSMANN,spol.s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61246093. Dodatkem by se změnila výše nájemného na částku 690.000,- Kč/rok, tj. 57.500,- Kč/měsíčně. Dále by se změnila doba nájmu z doby neurčité s 3měsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 5 let s opcí 2x5 let s tím, že společnost ROSSMANN,spol.s r.o. by do prostoru investovala svou prací a na své náklady částku v minimální výši 1.203.000,- Kč bez DPH, a to nejdéle do 1 roku od uzavření tohoto dodatku.
B.1 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 355-2011-OE/OMP, která byla uzavřena mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72 55 03 84, a to dohodou ke dni 31. 1. 2021.
B.2 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72 55 03 84. Předmětem nájmu je st.p.č. 911/7, jejíž součástí je objekt č.p. 5408 (Arbesova 50a), st.p.č. 911/4, jejíž součástí je objekt č.p. 3779 (Arbesova 50), st.p.č. 911/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če a p.p.č 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je stanoveno částkou 1.000,- Kč/rok. Účelem nájmu je provozování činnosti mateřské školy, poskytování školního a závodního stravování zaměstnanců a zajišťování mimoškolní výchovy prostřednictvím zájmových kroužků a dalších aktivit.

RM/583/2020

A. schvaluje

Pravidla pro uzavírání smluv a vybírání plateb za komunální odpad

RM/584/2020

A.1 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Kultura Jablonec, p.o., IČ 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou, na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 1.080 m 2v objektu č.p. 3100/19 na st. p. č. 3003 (kino Radnice) a prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 402 na st.p. č. 45 a v objektu bez čp./če. na st.p.č. 3256 (kino Junior) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši 100.000 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kauce nebude hrazena.
A.2 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Kultura Jablonec, p.o. IČ 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou, na pronájem st. p. č. 2, jejíž součástí je objekt č.p. 1 (objekt bývalé fary) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši 50.000 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kauce nebude hrazena.

RM/585/2020

A. schvaluje

dle § 102 odst. 2 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v působnosti valné hromady jediného akcionáře spol. Jablonecká energetická a.s., sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 61539881 následující změnu stanov společnosti:

  • v ČÁSTI PRVNÍ článku V. Systém vnitřní struktury se odst. 2 věta první mění a nahrazuje tímto zněním:
"Představenstvo společnosti má 5 členů a dozorčí rada společnosti má 3 členy."  
  •  v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se odst. 2 věta druhá mění a nahrazuje tímto znění:
„Dozorčí rada má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu.“  
  • v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (B) Představenstvo se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání představenstva může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání představenstva. Účast člena na jednání představenstva prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."
  • v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání dozorčí rady může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání dozorčí rady. Účast člena na jednání dozorčí rady prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."
 
 

RM/586/2020

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2019/0171, se společností TERMIL s.r.o. , se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490 885, k akci  „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou- Kokonín - Rychnovská č.p. 216“, kde cena za dílo po Dodatku č. 3 je 25.061 066,81 Kč bez DPH tj.  30.323.890,84 Kč vč. DPH 21%  .

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „ Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2019/0171, se společností TERMIL s.r.o. , se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490 885, k akci  „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou- Kokonín - Rychnovská č.p. 216“
 

RM/587/2020

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0427 - přímé zadání veřejné zakázky „Souvislá údržba ul. Poštovní“ se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka , náměstka primátora, zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0427 na akci  „Souvislá údržba ul. Poštovní“ se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509

RM/588/2020

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0581 - přímé zadání veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“ se společností BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec, IČ: 019 83 024, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka , náměstka primátora, zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0581 na akci  „Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“ se společností BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec, IČ: 019 83 024

RM/589/2020

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo "Jablonecký magazín" se společností Liberecká TV s.r.o., IČ: 02168987 dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením Smlouvy o dílo "Jablonecký magazín" dle důvodové zprávy.

RM/590/2020

A. schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0554 na akci "Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Lidická ul. 678/7, Jablonec nad Nisou“ s firmou Jablonecká energetická a.s., Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 61539881, dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

RM/591/2020

A. bere na vědomí

žádost pana Ing. J***** Z***** (bytem ***** Železný Brod) o trvalou výpůjčku torza uměleckého díla (skleněná vertikální sloupová mozaika a skleněná plastika) vytvořeného jeho rodiči Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou a tvořícího v minulosti skleněnou výzdobu obřadní síně v budově jablonecké radnice (v současné době představovaného souborem skleněných částí díla dle inventarizace v příloze důvodové zprávy);

B.1 schvaluje
výpůjčku tohoto torza uměleckého díla (ve specifikaci dle inventarizace) pro pana Ing. J***** Z***** (*****bytem *****Železný Brod) s tím, že umělecké dílo bude vypůjčitelem převzato do trvalé péče a zrestaurováno, případně vhodně umělecky zpracováno tak, aby bylo využitelné pro jeho důstojnou veřejnou prezentaci, při níž bude uvedeno statutární město Jablonec nad Nisou jako vlastník díla;
B.2 schvaluje
smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě SMJN jako půjčitel předá uvedené umělecké dílo panu Ing. J***** Z***** jako vypůjčiteli;
C.1 pověřuje
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem smlouvy o výpůjčce uměleckého díla;
C.2 pověřuje
JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, předáním uměleckého díla vypůjčiteli.

RM/592/2020

A. schvaluje

umožnění jednání a hlasování komisí rady města způsobem umožňující dálkový přístup, a to při zachování transparentnosti těchto jednání a hlasování

RM/593/2020

A.1 souhlasí

s vyjádřením podpory k žádosti u Národní sportovní agentury na investiční akci prostřednictvím čestného prohlášení pro Tělovýchovnou jednotu Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, dle důvodové zprávy

A.2 souhlasí

s vyjádřením podpory k žádosti u Národní sportovní agentury na investiční akci prostřednictvím čestného prohlášení pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou podepsat příslušná čestná prohlášení. 

RM/594/2020

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „ Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady “, zadané v uzavřené výzvě formou architektonické soutěže, o výběru dodavatele dalších stupňů projektové dokumentace včetně autorského dozoru Ing. arch. MgA. Marka Přikryla, IČ: 71588761, s nabídkovou cenou 940.000,00 Kč (není plátce DPH);

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele Ing. arch. MgA. Marka Přikryla, IČ: 71588761, s nabídkovou cenou 940.000,00 Kč;

C. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, předložit Radě města Jablonec nad Nisou do 31. 1. 2021 návrh smlouvy a harmonogram plnění zakázky „ Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady “.

RM/595/2020

A.1 schvaluje

v působnosti zakladatele a zřizovatele kupní smlouvu na soubor movitých věcí mezi stranami Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 a Kultura Jablonec, p. o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, ve znění dle přílohy k tomuto usnesení

A.2 schvaluje

v působnosti valné hromady a zřizovatele kupní smlouvu na soubor movitých věcí mezi stranami Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 a Kultura Jablonec, p. o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, ve znění dle přílohy k tomuto usnesení

RM/596/2020

A. schvaluje

podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci spáchání přestupku soutěžitelů při zadávacím řízení a postupu přímého zadání na veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka“

Vytvořeno 21.12.2020 15:34:03 | přečteno 146x | Petr Vitvar