Zápis z rady 34/2020

Zápis z 34. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 5. listopadu 2020 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

 • RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
 • Mgr. David Mánek, náměstek primátora
 • Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 • MUDr. Vít Němeček, MBA
 • Ing. Stanislav Říha
 • Ing. Miloš Vele
 • Petr Vobořil
 • Mgr. Jan Zeman

Omluveni: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Stálí přísedící:

 • JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
 • Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 34. rady města v 9,40 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili:

MUDr. Vít Němeček, MBA, Ing. Miloš Vele a pan Petr Vobořil.

Omluven byl Ing. Petr Roubíček.

Celkově bylo přítomno 8 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • bod na stůl č. 22) Smlouva o spolupráci - testování SARS-CoV-2

 • bod na stůl č. 23) Úprava jízdních řádů MHD

 • bod na stůl č. 24) Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů pro seniory

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Přijetí peněžitého daru - revokace usnesení

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 5.11.2020

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Individuální dotace - Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Schválení finančního daru p.o. Nemocnici Jablonec nad nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Hodnocení ředitelů škol, schválení odměn - Neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Výše nájemného v opraveném bytě ve vlastnictví SMJN

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Smlouva o právu k provedení stavby -"Info Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

14) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - Info "C,M,Ž,P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

15) Pronájem prostor sloužících k podnikání

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

16) Pronájem pozemků - Info "K, R, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

17) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, P, R, Š, V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

18) Věcná břemena - "Info N, M, P, V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

19) XII. rozpočtová opatření 2020

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

20) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

21) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo - na stůl - STAŽENO

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) Smlouva o spolupráci - testování SARS-CoV-2 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

23) Úprava jízdních řádů MHD - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

24) Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

25) Diskuze

Ing. Kouřil – stahuji z jednání bod č. 21) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo. Je to z důvodu, že 9. 11. je termín uzávěrky podání nabídek na zakázku o svozu komunálního odpadu. Chtěli bychom vyhodnocení a rozhodování následně projednat společně.

RNDr. Čeřovský – v jednání bych předřadil bod č. 23) Úprava jízdních řádů MHD, zpracovatel Ing. Wejnar je připraven materiál okomentovat.

Upravený program jednání byl schválen 8-0-0

Přistoupilo se k projednání předřazeného bodu. Vzhledem k tomu, že byl stažen bod č. 21, byly následující body přečíslovány.

22) Úprava jízdních řádů MHD - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar – Jablonecká dopravní a.s. ve spolupráci s DSOJ připravila další omezení provozu s ohledem na opatření vlády ČR a snižování počtu cestujících. Okomentoval materiál a důvody omezení dle důvodové zprávy. Společnost BusLine je ochotna o změnách jednat.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/514/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

návrh úpravy jízdních řádů.

B. s o u h l a s í

s navrženou úpravou jízdních řádů.

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/493/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

I. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Kamenná 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

A. E., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

Z. T., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. Č. a A. B., oba bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. E., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. A., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

R. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+4, Liberecká 26A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. J. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

K. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. Č. W., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

V. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. V. a L. H., oba bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. Z., bytem Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 8, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

H. a B. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. a J. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. a J. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

4. dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 26. 1. 2009 uzavřené s p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B. u d ě l u j e

uděluje souhlas s podnájmem pro zaměstnance PČR nadstrážmistra M. F., v bytové jednotce č. 12 v objektu Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

2) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/494/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu:

1. s žadatelkou V. P., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu vč. příslušenství v celkové výši 9.979 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 979 Kč

2. s žadatelem J. L., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 3.550 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 550 Kč

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

3) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů pro seniory

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/495/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem bytů pro seniory v objektu Slunná 440 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

4) Přijetí peněžitého daru - revokace usnesení

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/496/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

svoje usnesení č. RM/520/2019, kterým schválila přijetí peněžitého daru ve výši 250 000 Kč od společnosti EnergoGas Invest s.r.o., IČ: 03155111, se sídlem: Na Rovinkách 211, Semily, který bude určen na rekonstrukci prostor kina Radnice

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit vrácení 250 000 Kč poskytovateli - společnosti EnergoGas Invest s.r.o., IČ: 03155111.

5) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Řeháček – technická připomínka – formulace poskytnutí daru osadnímu výboru není úplně správná. OV nemá právní subjektivitu, je to orgán ZM. Navrhl bych jiné znění u podbodů 2 až 10 –

poskytnutí finančních prostředků. OV by měly finance k dispozici, nicméně zůstanou v rozpočtu města a budou utraceny na návrh OV. Není možné jim je poskytnout darovací smlouvou, město by to dávalo samo sobě.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/497/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru SPMP ČR, pobočný spolek Sekce Downův syndrom, IČ: 41326938, se sídlem: Jungmannova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, v celkové výši 5000 Kč, který bude určen na pokrytí nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek v návaznosti na COVID-19.

2. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Kokonín dle důvodové zprávy.

3. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Vrkoslavice a Dolina dle důvodové zprávy.

4. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Žižkův Vrch dle důvodové zprávy.

5. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Centrum dle důvodové zprávy.

6. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Novoveská dle důvodové zprávy.

7. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Šumava a Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy.

8. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Mšeno dle důvodové zprávy.

9. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Rýnovice a Lukášov dle důvodové zprávy.

10. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru Proseč dle důvodové zprávy.

6) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 5.11.2020

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/498/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro mimořádné jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 5. listopadu 2020 dle důvodové zprávy

7) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/499/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu Ondřeji Berndtovi (nar. 1988), Jahodová 4401, 468 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na přípravu sportovce – reprezentanta ČR v alpském lyžování na sezónu 2020/2021.

2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232, ve výši 5 000,- Kč na reprezentaci ČR a města Jablonec nad Nisou na MS a ME v horských kolech MTB XCO 2020 (závodník Václav Veverka, nar. 2003).

8) Individuální dotace - Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/500/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jablonec n. Nisou, Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60252260, ve výši 48 000,- Kč na projekt "Obnova povrchu sportovní podlahy Velkého sálu v jablonecké sokolovně", dle důvodové zprávy.

2. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, ve výši 50 000,- Kč na projekt "Obnova drenážního systému venkovních tenisových dvorců v areálu ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s.", dle důvodové zprávy.

9) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/501/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Věcné dary v celkové výši 725 845,81 Kč za období od 1.7.2020 do 30.9.2020 dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

10) Schválení finančního daru p.o. Nemocnici Jablonec nad nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/502/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím finančního účelového daru v celkové výši 305.892,- Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

11) Hodnocení ředitelů škol, schválení odměn - Neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy, jedná se o státní prostředky.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/503/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. platy ředitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM ve výši uvedené v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy

2. odměny ředitelům škol a školského zařízení dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

3. odměny z finančních prostředků statutárního města Jablonec nad Nisou ředitelům uvedeným v důvodové zprávě a příloze č. 3

4. platový postup Mgr. Tomáši Saalovi a Mgr. Michaele Hanyšové k datu uvedenému v důvodové zprávě

12) Výše nájemného v opraveném bytě ve vlastnictví SMJN

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/504/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výši nájemného v opraveném bytě č. 5 v objektu P. Bezruče 54/2680, Jablonec nad Nisou ve vlastnictví SJMN - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

13) Smlouva o právu k provedení stavby -"Info Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/505/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Skelná na pozemcích p.č. 1353/1, 1353/4, 1353/5, 1353/6, 2426/1, 1340/26, 1354/1, 1407/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

14) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů Info "C,M,Ž,P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/506/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 363, jejíž součástí je budova bez čp/če (kaplička), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem PLAC, z.s., IČ 02231948, se sídlem Mírové náměstí 492/11, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem provozování Galerie Kaplička, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 s tím, že kdykoliv v době výpůjčky umožní spolek PLAC, z.s. městu rekonstrukci kapličky.

 2. zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 6919 o výměře 53 m2, jejíž součástí je budova bez čp/če (dvougaráž), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Vodní záchrannou službu ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, IČ 64668584, se sídlem Uhelná 9915, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem uskladnění lodí, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby prodeje objektu městem, nejdéle však do 31.12. 2022.

 3. zveřejnění záměru výpůjčky dvou místností a příslušenství v objektu č.p. 3820 (Zelené údolí 3) na st.p.č. 3484, p.p.č. 2679 a p.p.č. 2666/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem YMCA Sever, z. s., IČ 06224989, se sídlem Drnovec 4, 471 54 Cvikov za účelem provozování střediska pro činnost YMCA Sever, z. s., a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby zahájení stavby „narovnání úprava vstupu do intravilánu“, nebo do doby, než město bude věci nemovité potřebovat pro řešení problematiky odpadového hospodářství města, nejdéle však do 31. 12. 2023.

 4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 792/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby garáže.

 5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 393/1 v k.ú. Kokonín.

 6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 636/1 a 636/3, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 755/232, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 755/232 o nové výměře 1 548 m2v k.ú. Rýnovice.

8. zveřejnění záměru výpůjčky ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na bytových domech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a pozemků pod těmito stavbami pro Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, IČ 25411128, se sídlem 46001 Liberec - Liberec I-Staré Město, Masarykova 522/12, a to:

U Tenisu 17 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4776 a celé st.p.č. 703/3

Široká 21 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4787 a celé st.p.č. 703/4

Široká 26 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4797 a celé st.p.č. 717/6

Široká 24 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4798 a celé st.p.č. 716

Široká 22 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4788 a celé st.p.č. 692/6

Široká 20 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4790 a celé st.p.č. 692/7

Široká 18 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4803 a celé st.p.č. 692/8

Široká 16 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4836 a celé st.p.č. 692/10

Široká 14 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4837 a celé st.p.č. 673/7

Široká 12 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4857 a celé st.p.č. 673/8

Široká 10 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4860 a celé st.p.č. 659

Široká 8 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4864 a celé st.p.č. 660/4

U Tenisu č.p. 4675 - bez č.o. - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4675 a celé st.p.č. 698/4

vše v katastrálním území Proseč nad Nisou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

15) Pronájem prostor sloužících k podnikání

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/507/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem st.p.č. 79/2, jejíž součástí je budova č.p. 484 (Mírové náměstí 2), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s Českou republikou – Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 za účelem provozování činností, souvisejících s provozováním Úřadu práce v Jablonci nad Nisou a plněním funkce nájemce jako organizační složky státu a činností související s plněním své funkce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 151.000,- Kč/měsíc včetně DPH s tím, že kauce nebude hrazena.

 2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem st.p.č. 717, jejíž součástí je budova č.p. 1004 (E. Floriánové 3) a p.p.č. 1090/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s Českou republikou – Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 za účelem provozování činností, souvisejících s provozováním Úřadu práce v Jablonci nad Nisou a plněním funkce nájemce jako organizační složky státu a činností související s plněním své funkce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 127.000,- Kč/měsíc včetně DPH s tím, že kauce nebude hrazena.

 3. ukončení nájemní smlouvy č. 37-2010-FaM/OMP ve znění dodatků č. 1 a 2 (Dům Jany a Josefa V. Scheybalových), uzavřené mezi městem a společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31. 12. 2020.

 4. ukončení nájemní smlouvy č. 137-2013-OE/OMP (kostel Sv. Anny), uzavřené mezi městem a společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31. 12. 2020.

 5. ukončení nájemní smlouvy č. 52-2005-FaM/OMP ve znění dodatků č. 1-10 (areál Eurocentra), uzavřené mezi městem a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, a to dohodou ke dni 31. 12. 2020.

 6. ukončení nájemní smlouvy č. 508-2005-FaM/OMP ve znění dodatku č. 1 (Kina - věci movité), uzavřené mezi městem a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, a to dohodou ke dni 31. 12. 2020.

16) Pronájem pozemků - Info "K, R, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/508/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pronájem p.p.č. 1905/7 o výměře 174 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro manžele K. a L. V., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 2. výpůjčku p.p.č. 2330/14 o výměře 631 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Tělovýchovnou jednotu LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., se sídlem U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991. Smlouva bude uzavřena do doby, kdy město bude uvedený pozemek potřebovat v rámci výstavby západního obchvatu, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy.

 3. pronájem části p.p.č. 558/4 o výměře 77 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pro pana L. Š., bytem Česká Lípa. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 4. pronájem p.p.č. 947/13 o výměře 455 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady pro pana L. K., Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 5. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 547/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, která je uzavřena s panem Z. M., bytem Jablonec nad Nisou, a to dohodou, ke dni 31.12.2020.

 6. uzavření dohody o užívání pozemků p.p.č 10/2, p.p.č. 10/3, p.p.č. 10/4, p.p.č. 10/5, p.p.č. 10/6, p.p.č. 10/7, p.p.č. 10/8 vše v k.ú. Kokonín, za účelem užívání pozemku jako cvičné plochy pro pana M. K., IČ 14862476, se sídlem Liberec. Dohoda o užívání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poplatek za užívání je stanovený ve výši 1.500,- Kč za rok + DPH, a ve výši 200,- Kč + DPH v zákonem předepsané výši za jednoho žáka, kterého autoškola přihlásila do výuky a výcviku ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

B. n e s c h v a l u j e

pronájem části p.p.č. 275 a části p.p.č. 270/1 vše v k.ú. Lukášov o výměře cca 1300 m2 za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je zamezení přístupu k městskému lesnímu pozemku a zkomplikování odvozu vytěženého dřeva a stanovisko oddělení přírody a krajiny.

17) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, P, R, Š, V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/509/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 ke stavbě telekomunikačního vedení a pilíře v p.p.č. 988/1, 988/70, 988/79, 48, 988/87, 988/94, 988/89, 988/91, 988/95, 988/100, 988/99, 988/98, 988/97, 988/88, 988/90, 988/96, 988/110, 1082 vše v k.ú. Rýnovice s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení a pilíře v p.p.č. 988/110, 988/89, 1082, 988/79, 48, 988/1, 988/95 vše v k.ú. Rýnovice se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „11010-089413 FTTX_VdF9_L_JNRYN_OK“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha, IČ 44797320 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 2089/2 a 2483/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení a pilíře v p.p.č. 2089/2 a 2483/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „RVDSL2019 C L JABL4733 MET“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 25298194 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 2483/1 a 2089/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 2483/1 a 2089/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4019605 – JN – Jablonec n.N., Lesní p.p.č. 2089_2 kNN“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELIPROM spol. s.r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec, IČ 48264237 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1049/6 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1049/6 v k.ú. Vrkoslavice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4019900 – JN – Vrkoslavice, kNN, SS101 pro p.p.č. 1050“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou Energetickou montážní společností Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, IČ 62743325 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4019861_JN – Proseč nad Nisou, kNN, SS100 H2B“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 918/1, 782/11, 803/24, 943, 950/2, 766/2, 633/1, 944/9, 944/7, 315 vše v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 918/1, 782/11, 803/24, 943, 950/2, 766/2, 633/1, 944/9, 944/7, 315 vše v k.ú. Kokonín se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „7700102142_13, Reko MS Jablonec nad Nisou – Rychnovská“.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely P. V., bytem Jablonec nad Nisou a L. V., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1514 a 1515 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1514 a 1515 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele P. V., bytem Jablonec nad Nisou a L. V., Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1514 a 1515 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele P. V., bytem Jablonec nad Nisou a L. V., Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s MUDr. H. D., bytem Jablonec nad Nisou a J. M., bytem Jablonec nad Nisou, ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 2414 v k.ú. Jablonec nad Nisou k rodinnému domu č.p. 2009 s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 2414 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 1868, jejíž součástí je stavba č.p. 2009 a p.p.č. 1327/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro MUDr. H. D., bytem Jablonec nad Nisou a J. M., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J. V. a K. V., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 2314/3 a 2314/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2314/3 a 2314/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 144/2, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J. V. a K. V., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 2314/3 a 2314/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 144/2, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J. V. a K. V., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely MUDr. M. M. a L. M., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 518/231 a 518/140 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 518/231 a 518/140 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 518/237, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele MUDr. M. M. a L. M., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 518/231 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 518/237, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele MUDr. M. M. a L. M., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

18) Věcná břemena - "Info N, M, P, V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/510/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 537/31, 537/33, 537/35, 537/36, 537/38, 537/40, 537/41, 569/4, 638/4, 692/3, 692/14, 692/15, 692/16, 692/40, 700, 702, 703/5, 703/6, 703/7, 717/1, 717/9, 717/10, 717/11, 720 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 – vodovod, kanalizace“.

b) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu v p.p.č 537/5, 537/30, 537/31, 537/33, 537/35, 537/36, 537/40, 537/41, 537/70, 537/71, 537/72, 537/77, 638/4, 692/3, 692/13, 692/14, 692/15, 692/16, 692/40, 700, 702, 703/5, 703/6, 703/7, 717/1, 717/8, 720 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 – vodovod, kanalizace“.

2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2921, jejíž součástí je stavba č.p. 2754 a p.p.č. 1493/20 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro MUDr. P. K. a MUDr. I. G., oba bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

3. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2445, jejíž součástí je stavba č.p. 2535 a st.p.č. 5535, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Mgr. Z. P., bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného pro panující p.p.č. 289 v k.ú. Proseč nad Nisou v p.p.č. 305 v k.ú. Proseč nad Nisou, spočívající v právu uložení a provozování lávky přes koryto vodního toku Lužická Nisa, včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, revizemi a rekonstrukcí lávky se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (povinný), a výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti stanovené dle ceníku povinné osoby ve výši 2 200 Kč (osvobozeno od DPH) za celkovou plochu věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Oprava lávky ev. č. 17d-032 Za Říčkou, Jablonec nad Nisou“.

5. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 485/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou se zřizuje pro p.p.č. 485/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (oprávněný), a jednorázová úhrada bude stanovena na základě znaleckého posudku č. 4624/202/2020 za zřízení věcného břemene ve výši 10 097 Kč včetně DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

B. m ě n í

1. a) usnesení č. 260/2020/12. b) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s M. B., bytem Náchod.

b) usnesení č. 260/2020/12. c) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s M. B., bytem Náchod.

2. a) usnesení č. 260/2020/15. b) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s V. M., bytem Jablonec nad Nisou.

b) usnesení č. 260/2020/15. c) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s V. M., bytem Jablonec nad Nisou.

c) usnesení č. 260/2020/15. d) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s V. M., bytem Jablonec nad Nisou.

d) usnesení č. 260/2020/15. e) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena s V. M., bytem Jablonec nad Nisou.

19) XII. rozpočtová opatření 2020

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/511/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 17 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 777 438 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 142 081 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 267 238 tis. Kč

financování ve výši 195 896 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 393 121 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 090 264 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 257 770 tis. Kč

financování ve výši 45 087 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 393 121 tis. Kč

20) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/512/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

Bod č. 21) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo - na stůl byl při schvalování programu stažen.

Po stažení tohoto bodu byly následující body přečíslovány.

21) Smlouva o spolupráci - testování SARS-CoV-2 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/513/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, IČ: 00426083, se sídlem: Uhelná 5, Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, vyčlenit potřebné finanční prostředky určené na pokrytí služeb poskytovaných OS ČČK v Jablonci nad Nisou v návaznosti na provádění testů na SARS-CoV-2 v rozpočtu kanceláře primátora.

Bod č. 22) Úprava jízdních řádů MHD - na stůl byl již projednán.

Bod č. 23) Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023 - na stůl bude projednán po skončení ZM.

24) Diskuze

RNDr. Čeřovský – na online jednání předsedů klubů byly vzneseny dotazy od Mgr. Opatrného k materiálu na dnešní ZM, na jeho dotazy bylo obratem odpovězeno advokátní kanceláří AGM. Pokud bude materiál na ZM schválen, bude se po jeho skončení konat 2. část RM, kde se bude projednávat smlouva se společností.

Mgr. Zeman – dnes dopoledne přišel na adresu některých zastupitelů email od firmy AboutMe s novou cenovou nabídkou. Jak se k tomu postavíme?

RNDr. Čeřovský – pouze doplním – zastupitelům byly rozeslány námitky od společností AboutMe a Autobusová doprava Podbořany. AD Podbořany podala návrh na předběžné opatření k soudu, které bylo zamítnuto jako nedůvodné.

Proběhla diskuze o nové nabídce od společnosti AboutMe, před začátkem ZM se sejdou online předsedové klubů, aby nabídku prodiskutovali.

Ing. Vele – nabídka od AboutMe by byla výhodnější než od společnosti UMBRELLA Coach & Buses, nehrozí zastupitelům, pokud schválíme navržené usnesení, nějaká trestní stíhání, že městu vznikla škoda? Požádal bych o právní zhodnocení.

Mgr. Zeman – necháme to prověřit advokátní kanceláří ještě před jednáním ZM.

JUDr. Řeháček – víte, že jsem se dlouhou dobu zaobíral uměleckým dílem od paní Brychtové, které bylo v minulosti instalováno na radnici. Ohlásil se mi její syn, pan Zahradník, že by dílo rád dostal do výpůjčky, zrestauroval ho a vystavil v Železném Brodě. Zeptal bych se, zda s tím jako radní souhlasíte, v tom případě bych na některou z příštích jednání RM připravil materiál o zápůjčce.

Pan Vobořil – je to ideální řešení, pan Zahradník spravuje díla paní Brychtové i pana Libenského.

Ing. Vele – také to podporuji.

RNDr. Čeřovský – je to správná cesta, prosím o vypracování materiálu.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 1. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,15 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský ve 14,38 hod., k projednání bodu č. 23.

Přítomno bylo 8 členů RM z celkového počtu 9. Připojili se i radní, kteří byli online – MUDr. Němeček, Ing. Vele, pan Vobořil. Omluven byl Ing. Petr Roubíček.

23) Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/N 5956

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přímé zadání zakázky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023 postupem dle § 22 zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, a to uzavřením smlouvy se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824 za cenu kompenzace 44,56 Kč/kilometr

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem příslušné smlouvy se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824

2. Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit pro dopravce deklarované administrativní a technické podmínky pro zajištění služby

Nebyla žádná diskuze a primátor města RNDr. Čeřovský ukončil 2. část jednání rady města ve 14,41 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Mgr. David Mánek
náměstek primátora

Vytvořeno 10.11.2020 12:46:18 | přečteno 194x | Petr Vitvar