Zápis z rady 37/2020

Zápis z 37. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 3. prosince 2020 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice.

Přítomni:

 • RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
 • Mgr. David Mánek, náměstek primátora
 • Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 • Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 • MUDr. Vít Němeček, MBA
 • Ing. Stanislav Říha
 • Petr Vobořil

Omluven: Ing. Miloš Vele, Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

 • JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
 • Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky
 • Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 37. rady města v 9,30 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili --

MUDr. Vít Němeček a pan Petr Vobořil.

Omluvil Ing. Miloše Veleho a Mgr. Jana Zemana.

Bylo přítomno 7 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

bod na stůl č. 27) Program podpory výstavby technické infrastruktury

- bod na stůl č. 28) Digitalizace - dohoda o narovnání

- bod na stůl č. 29) Přijetí dotace Libereckého kraje - humanitární pomoc

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem obecních bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Smlouvy o dílo č. SD/2020/0703 a č. SD/2020/0732, obě se společností TSJ s.r.o.

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

4) Plán svatebních obřadů a obřadů SPOZ vítání občánků na rok 2021 a stanovení poplatku za služby

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Pracovní skupina SPORT Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Schválení darů příspěvkovým organizacím

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

7) CSS Jablonec nad Nisou,p. o. - změna výše úhrad za poskytování odlehčovací služby a změna výše ceny stravy

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Peněžitý dar - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Schválení finančního daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Dotační programy a víceleté dotace, navýšení finančních prostředků - STAŽENO

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Stanovisko statutárního města Jablonec nad Nisou ke zřízení soukromé ZUŠ Folklorika

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou" -rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Veřejná zakázka „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou" --

rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Cenový výměr pro rok 2021 za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Výpůjčky věcí nemovitých - "Info C,M,Ž,P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

16) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info P, R, Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

17) Věcná břemena - "Info C, K, Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

18) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C,V,Ž,N,Š,K"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

19) Pronájem pozemků - "Info V,Ž,P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

20) Plán kontrol organizací na rok 2021

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

21) Zpráva z kontrol organizací za rok 2020

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

22) XIV. rozpočtová opatření 2020

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

23) Vyřazení movitých věcí

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

24) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

25) Veřejnoprávní smlouva - Frýdštejn

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

26) Informativní zpráva o zajištění agendy - komunální odpad

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

27) Program podpory výstavby technické infrastruktury -- „info M" -- na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Digitalizace - dohoda o narovnání - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

29) Přijetí dotace Libereckého kraje - humanitární pomoc - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

30) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- předkladatel bodu č. 10) Dotační programy a víceleté dotace, navýšení finančních prostředků Mgr. Mánek navrhuje stažení tohoto bodu.

Mgr. Mánek -- materiál bude předložen na jednání RM 17. 12. 2020.

Upravený program jednání byl schválen 7-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/540/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

P. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

R. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

V. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. W., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

R. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

MVDr. A. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. O., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

V. O. Ž., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

L, Š,, bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. L. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

I. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

R. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

R. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

K. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. T., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

H. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

L. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

L. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

R. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

A. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

N. Z., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

J. U., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. B., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. H., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. D., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. Š., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. Z., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. N., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

G. R., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. V., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. H., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

4. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SO/2020/0319 ze dne 26.08.2020, kterým bude pronajat byt č. 9 o velikosti 0+1 a celkové výměře 34,00 m2ve 2. patře objektu č. p. 2682 (Opletalova 33), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou nájemci Dětský domov, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Pasecká 2590/20, Jablonec nad Nisou, 466 02, IČ 60252774

5. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:

D. H. bytem Liberec (býv. nájemce Ing. L. M.)

b.j. č. 6, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou

J. H., bytem Široká 4790/20, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J. H.)

b.j. č. 4, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou

J. M., bytem Liberec 15 (býv. nájemce J. M.)

b.j. č. 21, Široká 21/4787, Jablonec nad Nisou

6. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. B. Němcové, Jablonec nad Nisou:

V. U., bytem Jablonec nad Nisou (býv. nájemci B. a P. M.)

b.j. č. 3689/12, B. Němcové 40/3689, Jablonec nad Nisou

2) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem obecních bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/541/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem obecních bytů v objektech Skřivánčí 66/3058, Na Kopci 13/3057, Na Kopci 11/3056, Na Kopci 9/3055 a Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

3) Smlouvy o dílo č. SD/2020/0703 a č. SD/2020/0732, obě se společností TSJ s.r.o.

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/542/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o dílo č. SD/2020/0703, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti čištění města, dopravního značení, dopravy a mechanizace, opravy komunikací a dalších činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2021, vše dle Důvodové zprávy a příloh

2. uzavření Smlouvy o dílo č. SD/2020/0732, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti údržby veřejné zeleně, vývozů košů, obsluhy veřejných WC a další činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2021, vše dle Důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít Smlouvu o dílo č. SD/2020/0703 a Smlouvu o dílo č. SD/2020/0732, obě mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé

4) Plán svatebních obřadů a obřadů SPOZ vítání občánků na rok 2021 a stanovení poplatku za služby

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/543/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. plán svatebních obřadů a plán obřadů SPOZ -- vítání občánků na rok 2021

2. poplatek za služby -- svatby před starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, dle důvodové zprávy ve výši 500 Kč

5) Pracovní skupina SPORT Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/544/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vytvoření pracovní skupiny SPORT Jablonec nad Nisou zabývající se transformací společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. v tomto složení:

 • Ing. Milan Kouřil

 • Mgr. David Mánek

 • Ing. Petr Roubíček

 • Ing. Petr Beitl

 • Petr Vobořil

6) Schválení darů příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/545/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 96 570,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 32 190,-Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 64 380,-Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 32 190,- Kč a finanční dar ve výši 564,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 41 640,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 4 000,- Kč.

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

7) CSS Jablonec nad Nisou,p. o. - změna výše úhrad za poskytování odlehčovací služby a změna výše ceny stravy

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- jedná se o reakci na zvýšení ceny obědů, které CSS Jablonec, p.o. odebírá od nemocnice. Nemělo by se jednat o zásah do rozpočtu, v rámci jeho přípravy prozatím nebudou žádat o navýšení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/546/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

výši úhrad za poskytování odlehčovací služby, schválené usnesením RM/479/2015 ze dne 3.12.2015,

B. s c h v a l u j e

1. výši úhrad za poskytování odlehčovací služby s platností od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy,

2. podporu uživatelů od 1. 1. 2021, kteří odebírají obědy od zhotovitele stravy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., prostřednictvím Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

8) Peněžitý dar - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/547/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou společnosti SPOLUNAKOLE s.r.o., Doubravice č. ev. 4, 511 01 Hrubá Skála, IČ 08135207, ve výši 10 000,- Kč na projekt Prezentace regionu Jizerské hory a Český ráj.

9) Schválení finančního daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/548/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím finančního účelového daru v celkové výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

Bod č. [10) Dotační programy a víceleté dotace, navýšení finančních prostředků]{.underline} byl při schvalování programu stažen. Po jeho stažení byly následující body přečíslovány.

10) Stanovisko statutárního města Jablonec nad Nisou ke zřízení soukromé ZUŠ Folklorika

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/549/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

n e s o u h l a s í

se záměrem Základní umělecké školy Folklorika Liberecko s.r.o., zastoupené Mgr.art. Martinem Staňkem, zřídit pobočku uvedené školy na území statutárního města Jablonec nad Nisou

11) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou" - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- se společností SKS s.r.o. budeme dále jednat o podmínkách spolupráce

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/550/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou", zadané ve nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 5.819.178,78 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542 a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou", s vítězným dodavatelem společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 5.819.178,78 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

12) Veřejná zakázka „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou" - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/551/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou", zadané ve nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 44.989.177,45 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542 a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou", s vítězným dodavatelem společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 44.989.177,45 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

13) Cenový výměr pro rok 2021 za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

JUDr. Řeháček -- v současnosti se řeší administrativní nastavení služby, je připravené pracoviště zde, na magistrátu. Seznámil radní s režimem fungováním pracoviště od 1. 1. 2021.

Proběhla diskuze o přenosu služby od společnosti SKS s.r.o., sice není ještě schválen nový zákon o odpadech, jeho schválení se odložilo, ovšem je potřeba celý přenos smluv uskutečnit. O nastavení služby bude magistrát občany dostatečně s předstihem informovat i přes své informační kanály.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/552/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany Statutárního města Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2021 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č. 1 důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

14) Výpůjčky věcí nemovitých - "Info C,M,Ž,P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/553/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 363, jejíž součástí je budova bez čp/če (kaplička), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem PLAC, z.s., IČ 02231948 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, PSČ 46601 za účelem provozování Galerie Kaplička, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 s tím, že kdykoliv v době výpůjčky umožní spolek PLAC, z.s. městu rekonstrukci kapličky.

2. uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 6919 o výměře 53 m2, jejíž součástí je budova bez čp/če (dvougaráž), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou mezi městem a Vodní záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, IČ 64668584, se sídlem Uhelná 9915, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem uskladnění lodí, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby prodeje objektu městem, nejdéle však do 31. 12. 2022.

3. uzavření smlouvy o výpůjčce dvou místností a příslušenství v objektu č.p. 3820 (Zelené údolí 3) na st.p.č. 3484, p.p.č. 2679 a p.p.č. 2666/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem YMCA Sever, z. s., IČ 06224989, se sídlem Drnovec 4, 471 54 Cvikov za účelem provozování střediska pro činnost YMCA Sever, z. s., a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby zahájení stavby „narovnání úprava vstupu do intravilánu", nebo do doby, než město bude věci nemovité potřebovat pro řešení problematiky odpadového hospodářství města, nejdéle však do 31. 12. 2023.

4. uzavření smlouvy o výpůjčce ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na bytových domech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a pozemků pod těmito stavbami pro Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, IČ 25411128, se sídlem 46001 Liberec - Liberec I-Staré Město, Masarykova 522/12, a to:

U Tenisu 17

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4776 a celé st.p.č. 703/3

Široká 21

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4787 a celé st.p.č. 703/4

Široká 26

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4797 a celé st.p.č. 717/6

Široká 24

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4798 a celé st.p.č. 716

Široká 22

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4788 a celé st.p.č. 692/6

Široká 20

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4790 a celé st.p.č. 692/7

Široká 18

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4803 a celé st.p.č. 692/8

Široká 16

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4836 a celé st.p.č. 692/10

Široká 14

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4837 a celé st.p.č. 673/7

Široká 12

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4857 a celé st.p.č. 673/8

Široká 10

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4860 a celé st.p.č. 659

Široká 8 ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4864 a celé st.p.č. 660/4

U Tenisu č.p. 4675 - bez č.o.

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4675 a celé st.p.č. 698/4

vše v katastrálním území Proseč nad Nisou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

15) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info P, R, Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/554/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s K. V. N., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky v p.p.č. 569/4 a 717/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro K. V. N., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 569/4 a 717/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro K. V. N., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s E. H., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov k rodinnému domu Československé armády 78/42 s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov ke st.p.č. 200, jejíž součástí je stavba č.p. 78 a p.p.č. 201/1 vše v k.ú. Lukášov pro E. H., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s V. B., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě plynovodní přípojky a sjezdu na p.p.č. 874/1 a 1105/7 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/13 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 874/1 a 1105/7 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/13 v k.ú. Rýnovice pro V. B., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely MUDr. A. B. a Mgr. P. B., oba bytem Praha ke stavbě plynovodní přípojky a sjezdu na p.p.č. 874/1 a 1105/6 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/12 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 874/1 a 1105/6 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/12 v k.ú. Rýnovice pro manžele MUDr. A. B. a Mgr. P. B., oba bytem Praha, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ 47780126 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 840 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 840 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP--12-4011555 -- JN -- Proseč nad Nisou svod, kNN, SS100".

6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ 65993390 ke stavbě kabelového vedení NN a dvou pilířů na p.p.č. 1633/24 a 827/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a dvou pilířů včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a dvou pilířů v p.p.č. 1633/24 a 827/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ 65993390, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „I/14 Jablonecké Paseky, napájení PDZ -- DSP + IČ + VD - ZDS".

7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely Ing. D. A., Jedlí a MDDr. B. A., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice pro manžele Ing. D. A., a MDDr. B. A. (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice pro manžele Ing. D. A., Jedlí a MDDr. B. A., (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J. S. a M.S., oba bytem Liberec ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1143/8 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1143/8 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele J. S. a M.S., oba bytem Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

9. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s M. K., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu Lučanská č.p. 147/1 s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu na st.p.č. 597, jejíž součástí je stavba s č.p. 147 a p.p.č. 1806/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro M. K., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu na st.p.č. 597, jejíž součástí je stavba s č.p. 147 a p.p.č. 1806/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro M. K., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

16) Věcná břemena - "Info C, K, Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/555/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný) a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 47311975, (investor), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-057480 VPIC_Modernizace_TT_LBC_JBC_SO470".

B. r u š í

usnesení č. 287/2020/7. b), c), d) ze dne 18.6.2020.

C. m ě n í

usnesení č. 455/2020/A.9. ze dne 8.10.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou dohodou ve výši 500 Kč bez DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

17) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C,V,Ž,N,Š,K"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/556/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 516/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1193/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.

 3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 711/1 v k.ú. Vrkoslavice.

 4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č.1699/1 o výměře 1070 m2, části p.p.č.1699/7, p.p.č.1699/8, p.p.č.1699/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1146/2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady.

 6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1952/4, 2035/1, 2037/13, 2037/15, 2393/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 1426 m2). Podmínkou podání žádosti je předložení zastavovací studie.

 7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1011/2 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1281/4 o výměře cca 89 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B. n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. Kokonín. Důvodem je stanovisko ochrany přírody a krajiny.

18) Pronájem pozemků - "Info V,Ž,P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/557/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. pronájem části p.p.č. 684/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod plechovou garáží pro paní V. F., bytem Jablonec nad Nisou a paní V. S., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 35,- Kč/m2/rok.

 2. slevu na nájemném z nájemní smlouvy č. 973-2010-FaM/OMP na pronájem p.p.č. 338/50 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady za období od 15.9. -- 22.11.2020 v celkové výši 747,- Kč. V tomto období nebylo možné řádně užívat předmět nájmu.

 3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 305 o výměře 69,7 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, za účelem staveniště pro stavební akci „Oprava lávky ev. č. 17d-032 Za Říčkou, Jablonec nad Nisou". Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaného pozemku, nejdéle však na dobu 5 let. Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1 394 Kč (osvobozeno od DPH) za celou pronajímanou plochu za rok s tím, že výše nájemného může být každoročně přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok.

19) Plán kontrol organizací na rok 2021

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/558/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

plán kontrol zřízených organizací (založených společností) statutárního města na rok 2021

20) Zpráva z kontrol organizací za rok 2020

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/559/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací za rok 2020

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

21) XIV. rozpočtová opatření 2020

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- v rozpočtových opatřeních je položka na nákup pozemku aukcí, navrhuji je schválit bez přesunu této položky, jedná se o přesun ve výdajích ekonomického odboru.

Ing. Kouřil -- jedná se o e-aukci pozemku, který byl projednáván na minulém ZM. Pozemek jsme nevydražili, z tohoto důvodu se prostředky vrací zpět.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/560/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 22 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 777 423 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 142 606 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 267 434 tis. Kč

financování ve výši 195 896 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 393 828 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 084 865 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 263 876 tis. Kč

financování ve výši 45 087 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 393 828 tis. Kč

22) Vyřazení movitých věcí

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/561/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyřazení movitých věcí dle předložené důvodové zprávy.

23) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/562/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

24) Veřejnoprávní smlouva - Frýdštejn

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/563/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu s obcí Frýdštejn pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení na úseku projednávání přestupků dle návrhu smlouvy uvedené v příloze důvodové zprávy.

25) Informativní zpráva o zajištění agendy - komunální odpad

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/564/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s v ě ř u j e

odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou pravomoc uzavírat Smlouvy o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu k zajištění agendy odpadového hospodářství (komunální odpad)

B. s c h v a l u j e

1. s účinností od 1. ledna 2021 změnu Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy (doplnění obce Frýdštejn do ORP)

2. s účinností od 1. ledna 2021 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou -- nová funkční náplň Odboru ekonomiky v textaci dle důvodové zprávy

C. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN,

publikovat aktualizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou včetně přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou platnou od 1.1.2021 a podniknout všechna organizační a personální opatření k realizaci schválených změn

26) Program podpory výstavby technické infrastruktury -- „info M" -- na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/565/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

projektový záměr:

Připojení domu ke kanalizaci - Arbesova 436/43

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vystavením potvrzení ke schválenému projektovému záměru.

27) Digitalizace - dohoda o narovnání - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy, částka bude zahrnuta do rozpočtových opatření, které budou schvalovány 17. 12. 2020.

Člen rady města pan Petr Vobořil podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Pan Vobořil -- jedná se o ukončení digitalizace stavebního archivu společností JKIC a vypořádání této služby. V rámci restrukturalizace společností JKIC a Eurocentrum byla pracovnice zajišťující tuto službu pro nadbytečnost propuštěna.

Ing. Roubíček -- digitalizace bude i nadále probíhat, je pouze pozastavena. Vyčkáváme, v jaké podobě bude schválen nový stavební zákon, kde by vyplynula povinnost digitalizace a je možné, že se naskytne nějaký dotační titul.

JUDr. Řeháček -- z ministerstva máme zmínky, že povinnost digitalizace by měla být opravdu dotačně podpořena. Do této doby jsme digitalizaci platili ze svého rozpočtu.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/566/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dohodu o narovnání ke smlouvě č. MMJN: 573-2017-OÚaHR/VO -- digitalizace dokumentů stavebního archivu

28) Přijetí dotace Libereckého kraje - humanitární pomoc - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/567/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. přijetí dotace ve výši 106 791 Kč poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje určené na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2

2. realizaci podpory humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajištěním realizace podpory humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže.

29) Diskuze

Ing. Roubíček -- včera proběhlo jednání hodnotící komise ohledně zakázky na zázemí jablonecké přehrady. Byl vybrán jeden z pěti návrhů, spouštíme administrativní kroky k jeho realizaci, budeme připravovat materiál ke schválení do rady města.

Ing. Kouřil -- požádal bych, aby se pro členy rady zpřístupnila k nahlédnutí složka jak k přehradě, tak i k dopravnímu terminálu, aby se mohli se vším seznámit.

Ing. Roubíček -- určitě rozešleme.

Pan Vobořil -- od dnešního dne máme otevřeno pro veřejnost v nařízeném režimu. K rozpočtu --

jednáme o způsobu převodu majetku z JKIC a Eurocentrum na novou společnost Kultura Jablonec, p.o., mělo by to být v rozpočtových změnách. Vše by mělo být projednáno ve finančním výboru.

RNDr. Čeřovský -- proběhla členská schůze Bytového družstva Horní Proseč, návrh dohody o společném postupu a návrh dohody o narovnání byl jimi schválen.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,15 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 15.12.2020 9:40:43 | přečteno 134x | Petr Vitvar