Zápis z rady 36/2020

Zápis z 36. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. prosince 2020 od 8.20 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

 • RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
 • Mgr. David Mánek, náměstek primátora
 • Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 • Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 • MUDr. Vít Němeček, MBA
 • Ing. Stanislav Říha
 • Ing. Miloš Vele
 • Petr Vobořil
 • Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

 • JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
 • Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 36. rady města v 8,20 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili:

Mgr. David Mánek, Ing. Stanislav Říha, Ing. Miloš Vele a pan Petr Vobořil.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Úprava pravidel pro testování COVID-19

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Rezidenční s.r.o. - "Info C"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

3) Posun termínu realizace 3. etapy elektrické požární signalizace

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

4) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Úprava pravidel pro testování COVID-19

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/537/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úpravu pravidel pro testování COVID-19 pro orgány a organizace statutárního města Jablonec nad Nisou a organizace spolupracující (ve znění dle důvodové zprávy).

2) Rezidenční s.r.o. - "Info C"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Návrh usnesení byl předložen ve variantách:

A. V a r i a n t y

1. Varianta I.

Schvaluje zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o., IČ 28728513, se sídlem Jánská 864/4, 46007 Liberec, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2024.

2. Varianta II.

Neschvaluje zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o., IČ 28728513, se sídlem Jánská 864/4, 46007 Liberec, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2024.

B. V a r i a n t y

1. Varianta I.

Schvaluje zveřejnění záměru zřízení práva stavby k věcem nemovitým dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o.

2. Varianta II.

Neschvaluje zveřejnění záměru zřízení práva stavby k věcem nemovitým dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o.

Primátor města RNDr. Čeřovský navrhl hlasovat o jednotlivých podbodech samostatně.

Hlasování o podbodu A1 0-0-9

Nebyl schválen

Hlasování od podbodu A2 9-0-0

Byl schválen

Hlasování o podbodu B1 0-0-9

Nebyl schválen

Hlasování od podbodu B2 9-0-0

Byl schválen

Výsledné znění schváleného usnesení:

USNESENÍ RM/538/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o., IČ 28728513, se sídlem Jánská 864/4, 46007 Liberec, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2024.

2. zveřejnění záměru zřízení práva stavby k věcem nemovitým dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o.

3) Posun termínu realizace 3. etapy elektrické požární signalizace

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/539/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

zprávu o současném stavu EPS a realizaci 1. etapy instalace elektrické požární signalizace a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému

B. s c h v a l u j e

posun termínu zahájení realizace 2. a 3. etapy instalace elektrické požární signalizace a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému z 1.4.2021 na 11. 1 . 2021 a návazně zahájení realizace 3. etapy projektu, která byla plánována na kalendářní rok 2022

C. p o v ě ř u j e

1. Bc. Evu Peukertovou, vedoucí oddělení vnitřní správy, přípravou smlouvy na realizaci 3. etapy elektrické požární signalizace se společností EFG CZ spol. s r.o.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením této smlouvy s plněním v kalendářním roce 2021

4) Diskuze

MUDr. Němeček -- v pátek jsme se v nemocnici dozvěděli, že budeme provádět antigenní testy pro pedagogy i pro širokou veřejnost. Vše připravujeme, od pondělí by to mělo běžet.

RNDr. Čeřovský -- doplním -- do zítra máme zjistit v rámci ORP, kolik pedagogů se bude chtít testovat a odeslat to na krajský úřad.

Mgr. Mánek -- měli by se nechat otestovat všichni pedagogičtí pracovníci škol na území ORP, což bude zhruba 1200 lidí, za okres by to bylo asi 1800 lidí.

Ing. Říha -- mám informaci, že v ulici Vodní špatně funguje semafor, objevilo se video na sociální síti. Vozidla měla na semaforu zelenou, a přesto přejela tramvaj, málem došlo k nehodě. Komunikoval kvůli tomu někdo s DPMLJ?

Proběhla diskuze o tomto videu a funkčnosti semaforu. RNDr. Čeřovský oznámil, že magistrát města zjistí u DPMLJ, jak je to s funkčností zmíněného semaforu.

Mgr. Mánek -- ohledně poskytnutí ochranných pomůcek pro nemocnici jsme diskutovali na krizovém štábu, zda postačí, pokud to schválí pouze krizový štáb nebo to bude muset schválit rada města?

MUDr. Němeček -- stačí schválení krizového štábu.

JUDr. Řeháček -- informoval radní o současném stavu úřadu z hlediska personálu, která je stabilizovaná a jeho dalším fungování po ukončení nouzového stavu.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,30 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 3.12.2020 11:17:36 | přečteno 176x | Petr Vitvar