Usnesení rady 36/2020

Usnesení z 36. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. prosince 2020.

RM/537/2020

A. schvaluje

úpravu pravidel pro testování COVID-19 pro orgány a organizace statutárního města Jablonec nad Nisou a organizace spolupracující (ve znění dle důvodové zprávy).

RM/538/2020

A.1 neschvaluje
zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o., IČ 28728513, se sídlem Jánská 864/4, 46007 Liberec, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2024.
A.2 neschvaluje
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k věcem nemovitým dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013  uzavřené se společností Rezidenční s.r.o.

RM/539/2020

A. bere na vědomí

zprávu o současném stavu EPS a realizaci 1. etapy instalace elektrické požární signalizace a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému

B. schvaluje

posun termínu zahájení realizace 2. a 3. etapy instalace elektrické požární signalizace a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému z 1.4.2021 na 11. 1 . 2021 a návazně zahájení realizace 3. etapy projektu, která byla plánována na kalendářní rok 2022

C.1 pověřuje

Bc. Evu Peukertovou, vedoucí oddělení vnitřní správy, přípravou smlouvy na realizaci 3. etapy elektrické požární signalizace se společností EFG CZ spol. s r.o. 

C.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením této smlouvy s plněním v kalendářním roce 2021 

Vytvořeno 3.12.2020 10:57:14 | přečteno 163x | Petr Vitvar