Usnesení 31. 03. 2005

Usnesení z 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 31. března 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 48/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 49/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Dlouhá 7/2188

M. Č.

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. a I. B.

bytem .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2432

M. Č.,

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

L. H.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2433

Š. Ú.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

G. Mrázka 10/556

V. R.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců


0+1

Opletalova 31/2683

K. L.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

G. Mrázka 10/556

L. a K. H.

trv. .Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

c) měsíční čisté nájemné u vstupního bytu 1+1 Prosečská 200 ve výši 16,55 Kč/m2 v souladu s podmínkami poskytnutí státní dotace

Usnesení č. 50/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje

nájem nebytového prostoru o celkové výměře 155,82 m2 v objektu Mírové náměstí 19 v Jablonci nad Nisou společnosti GOLIENS, s.r.o. se sídlem Liberec 32, Výletní 206, IČ 25427296 za účelem provozování internetové kavárny. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 4. 2005.

Usnesení č. 51/2005

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů a

schvaluje

podíl nákladů pro stanovení kupních cen bytových jednotek v objektu Palackého 32/3860 ve výši 84.111,- Kč a Palackého 34/3861 rovněž ve výši 84.111,- Kč.

Usnesení č. 52/2005

ZŠ - Nezvalova ul. - podporované bydlení - informace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o ZŠ Nezvalova - podporované bydlení - informace

bere na vědomí

informaci o možnosti vytvořit v ZŠ Nezvalova zázemí pro provozování podporovaného bydlení, jmenovitě pro vybudování domu na půli cesty pro dlouhodobě duševně nemocné občany Jablonce n.N.

Usnesení č. 53/2005

Zpráva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o sociální práci za rok 2004 na základě koncepce sociální práce

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

bere na vědomí

zprávu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ o sociální práci za rok 2004 zpracovanou na základě Koncepce sociální práce města Jablonce nad Nisou

Usnesení č. 54/2005

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

Schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM

Usnesení č. 55/2005

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ podle textu uvedeného v důvodové zprávě

Usnesení č. 56/2005

Personální otázky příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personálním otázkám příspěvkových organizací zřízených městem

1. bere na vědomí

informaci o žádosti paní Jiřiny Krpatové, odejít ke dni 31. 8. 2005 do starobního důchodu

2. vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domy pro seniory Jablonec nad Nisou

3. schvaluje

komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou ve složení Mgr. Jiří Rudolf (předseda), Mgr. Miroslava Rýžaková, Božena Caklová, Marie Vocelová, Eva Kordová

Usnesení č. 57/2005

Změna v komisi RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

z komise humanitní péče

Zdeňku Segeňovou, s hlasem poradním

2. jmenuje

do komise humanitní péče

Janu Jodasovou, s hlasem poradním

Usnesení č. 58/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis paní P. V., bytem Jablonec nad Nisou

b) dopis paní A. G. bytem Jablonec nad Nisou

2. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

aktivně řešit bytovou situaci paní P. V., bytem Jablonec nad Nisou

3. neschvaluje

a) prominutí dluhu v částce 18.647,- Kč z titulu poplatku z prodlení vzniklého neplacením nájemného a záloh za plnění poskytované s užíváním bytu č.27, o velikosti 1+3 v objektu Na Vršku 10 pro E. E., bytem Jablonec nad Nisou

b) prominutí poplatku z prodlení ve výši 2.487 Kč M. H., bytem Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 59/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 15.4.2005 8:47:13 | přečteno 2354x | Petr Vitvar