Usnesení 30. 06. 2005

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 30. června 2005 od 15.00 hodin v zákaznickém centru firmy ABB s.r.o. Elektro-Praga, Resslova 3, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 99/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 100/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

F. L. Čelakovského 4/3676

 R. L.,
trv. Klášterec nad Ohří

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 10/3855

A. L.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

K. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Pražská 38/565

R. J.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

b) prodloužení nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 27/3509

R. N.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Řetízková 9/3053

Š. Š.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Řetízková 11/3054

K. V.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Řetízková 11/3054

P. Z.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

c) změny v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 9, 1+2

F. L.Čelakovského 4/3676

panu P. Š.,
trv. Jablonec n. N.
(po bývalém nájemci p. M. N.)

b. j. č. 17, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

ing. P. S.
trv. Velké Chvojno, 
(po bývalém nájemci p. R. J.)

b. j. č. 85, 2+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

paní A. R.
trv. Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p. Š. B.)

d) výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a současně schvaluje návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Rybářská 8A/4604

slečně G. Š.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. pověřuje

poradu vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalováním návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí a schvalováním dohod o výměně bytů v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 25. 8. 2005.

Usnesení č. 101/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis paní J. K., Jablonec nad Nisou

b) dopis paní P. V., Jablonec nad Nisou

c) dopis paní E. E., Jablonec nad Nisou

d) dopis paní I. T., Jablonec nad Nisou

2. uděluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na možnost účasti ve výběrových řízeních na pronájem obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou po uhrazení celkové dlužné částky, která se váže k bytu č. 50 o velikosti 1+3 v objektu Na Vršku 14/3826 v Jablonci nad Nisou.

3. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Vršku 16/3763

P. V.

trv.. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

E. E.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

Usnesení č. 102/2005

Koncepce povolování stánkového prodeje ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o koncepci povolování stánkového prodeje ve městě tuto zprávu

schvaluje

„ Koncepci povolování stánkového prodeje“ uvedenou v důvodové zprávě na str. 3 - 12

Usnesení č. 103/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

1. schvaluje

a) nájem garáže o výměře 15,6 m2 v objektu Podhorská 57 v Jablonci nad Nisou, panu M. S., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.600,- Kč ročně, tj 550,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1. 7. 2005.

b) nájem garáže o výměře 24,5 m2 v objektu Dlouhá 25a v Jablonci nad Nisou, paní L. K., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8.400,- Kč ročně, tj. 700,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1. 7. 2005.

c) nájem garáže o výměře 17 m2 v objektu Větrná 12 v Jablonci nad Nisou, panu L. Š., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemné je stanoveno ve výši 6.800,- Kč ročně, tj. 567,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, s účinností od 1. 7. 2005.

d) nájem nebytového prostoru o výměře 40 m2 v objektu Podhorská 55 v Jablonci nad Nisou, paní L. P., bytem Jablonec nad Nisou, za účelem výroby skleněných figurek. Nájemné je stanoveno ve výši 24.000,- Kč/rok, tj. 2.000,- Kč/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.7. 2005.

2. mění

a) usnesení č. 212/2004/1/a z 16. schůze Rady města, konané dne 16. 12. 2004, a to tak, že schvaluje nájem movitých věcí z majetku Města Jablonec nad Nisou pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, IČ 25412604 za částku ve výši 1,- Kč/rok.

b) usnesení č. 3/2005/a z 1. schůze Rady města, konané dne 20. 1. 2005, a to tak, že schvaluje nájem movitých věcí z majetku Města Jablonec nad Nisou pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 za částku ve výši 1,- Kč/rok.

Usnesení č. 104/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1. 1993 na pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/91 o výměře 98m2 a p.p.č. 338/81 o výměře 8m2 a nájemní smlouvy ze dne 15.4. 1997 na pronájem p.p.č. 338/97 o výměře 30m2 a p.p.č. 338/98 o výměře 18m2 vše v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s V. K., bytem Jablonec n.N., a to dohodou k 30.6. 2005

b) pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/91 o výměře 98m2, p.p.č. 338/81 o výměře 8m2, p.p.č. 338/97 o výměře 30m2 a p.p.č. 338/98 o výměře 18m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro J. J., bytem Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

c) pronájem části p.p.č. 334/3 díl „A“ o výměře 414 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro J. P., bytem Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

d) prodej 20 ks panelů umístěných na st.p.č. 5873 a st.p.č. 5874 v k.ú. Jablonec n.N. pro BASEBALL CLUB „Blesk“ Jablonec n.N., se sídlem Mšenská 64, Jablonec nad Nisou, IČ: 266 62914, zastoupený Ing. Petrem Roubíčkem za cenu á 50,- Kč/ks.

e) pronájem části p.p.č. 48 o výměře 3034m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání plochy jako autobusové nádraží pro ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Pražská 14/1458, Jablonec n.N. IČ: 445 69 793. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok. Nájemce má povinnost s tím subjektem, kterému bude Městem uděleno povolení, uzavřít dohodu o platbě za vjezd a to ve výši 55,- Kč/spoj. Výjimka bude platit pro závazek veřejné služby vyplývající z veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Libereckým krajem. Porušení této dohody zakládá možnost Města od smlouvy odstoupit.

f) pronájem části p.p.č. 239/2 o výměře 132 m2 díl „a“ v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro I. E., bytem Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

g) pronájem části p.p.č. 1426/3 o výměře 285m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro F. P., bytem Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

h) pronájem části p.p.č. 1151 o výměře 357m2 díl „a“ v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro J. V., bytem Rychnov u Jablonce n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok

i) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 53-2005-FaM/OMP a to tak, že se mění kupující subjekt z PROCTUS INVEST s.r.o. na PROCTUS 5, s.r.o. se sídlem Londýnská 51/2, Liberec 11, IČ 254 94 597 a s tím, že se posouvají termíny: územní rozhodnutí bude vydáno nejpozději do 31. 8. 2005, žádost o vydání stavebního povolení bude podána nejpozději do 31. 10. 2005 a žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude podána nejpozději do 30. 4. 2007. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna

j) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 676-2004-FaM/OMP s tím, že termín pro vydání územního rozhodnutí se prodlužuje do 31. 1. 2006 a termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí se prodlužuje do 30. 6. 2008. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

k) pronájem části p.p.č. 1582/2 o výměře 10m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku s občerstvením pro K. K., bytem  Liberec 6, IČ: 63160773. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

l) pronájem části p.p.č. 537/38 v k.ú. Proseč n.N. za účelem umístění stánku pro paní J. U., Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 15.000,- Kč/měsíc.

2. neschvaluje

a) zveřejnění a pronájem části p.p.č. 876/29 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vybudování parkovacího místa pro M. M., bytem Jablonec n.N.

b) zveřejnění a pronájem části p.p.č. 448/15 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění novinového stánku pro J. U., Liberec

c) zveřejnění a pronájem části p.p.č. 319 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na prodej pečiva pro Pekařství Šumava, s.r.o., Na Výšině 11, Jablonec n.N.

3. pověřuje

poradu vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalováním zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v období, kdy nejedná Výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 28. 6. 2005 do 16. 8. 2005.

Usnesení č. 105/2005

Plán kontrol organizací na rok 2005 a zpráva o kontrolách organizací města

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. pověřuje

oddělení rozpočtu a poplatků provedením veřejnosprávních kontrol na místě u organizací v termínech plánovaných pro kalendářní rok 2005 (dle tabulky na straně 2 materiálu)

2. bere na vědomí

zprávu o kontrolách organizací města

a) Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216 (uvedeno na str.4 důvodové zprávy)

b) Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30 (uvedeno na str.5 důvodové zprávy)

Usnesení č. 106/2005

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

odměny pro ředitele organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy

Usnesení č. 107/2005

Hodnocení ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou finanční odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě

2. schvaluje

změnu „Smlouvy o pracovních a mzdových podmínkách“ pro MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy

Usnesení č. 108/2005

Personální otázky příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

Jiřinu Krpatovou z funkce ředitelky Domů pro seniory, p.o. k datu 31. 8. 2005

2. jmenuje

a) Mgr. Pavlínu Karáskovou ředitelkou Domů pro seniory, p.o., s účinností od 1. 9. 2005

b) PhDr. Miroslava Schovance ředitelem Spolkového domu Jablonec nad Nisou p.o., s účinností od 1.9.2005

3. schvaluje

a) s účinností od 1. 9. 2005 smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro Mgr. Pavlínu Karáskovou, ředitelku Domů pro seniory Jablonec nad Niso, p.o., a plat dle důvodové zprávy

b) s účinností od 1. 9. 2005 smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro PhDr. Miroslava Schovance, ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o., a plat dle důvodové zprávy

c) s účinností od 1. 8. 2005 smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro Mgr. Zbyňka Dudu, ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., a plat dle důvodové zprávy

Usnesení č. 109/2005

Zvýšení počtu pracovníků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke zvýšení počtu pracovníků a

stanovuje

nově počet zaměstnanců MěÚ Jablonec dle důvodové zprávy číslem 233

Usnesení č. 110/2005

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2005 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení č. 111/2005

Změny v orgánech o.p.s. Plavecký bazén

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se změn ve složení orgánů společnosti Plavecký bazén o.p.s. a

1. bere na vědomí

ukončení 2. funkčního období pana Karla koláře ve správní radě společnosti Plavecký bazén o.p.s. ke dni 9.8.2005

2. jmenuje

do správní rady společnosti Plavecký bazén o.p.s. PaedDr. Františka Vízka na období od 9.8.2005 do 9.8.2008

3. potvrzuje

a) pana Josefa Šimůnka do správní rady o.p.s. Plavecký bazén pro druhé funkční období od 9.8.2005 do 9.8.2008

b) Ing. Zorku Vackovou do dozorčí rady o.p.s. Plavecký bazén pro druhé funkční období od 9.8.2005 do 9.8.2008

Usnesení č. 112/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 113/2005

Informativní zpráva o kontrole vydaných nařízení města Ministerstvem vnitra ČR

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prověřování zákonnosti vyjmenovaných nařízení města Jablonce nad Nisou Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy, oddělením dozoru Liberec

bere jej na vědomí

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 18.7.2005 14:49:40 | přečteno 2550x | Petr Vitvar