Usnesení 28. 04. 2005

Usnesení ze 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 28. dubna 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice

Usnesení č. 60/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 61/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 1, 3+kk
(dům 02F)

ul. Široká 14/4837
trv. Jablonec nad Nisou,

E. Š.

na dobu určitou 1 rok

b. j. č. 1, 3+kk
(dům 02E)

ul. Široká 16/4836
trv. Jablonec nad Nisou,

I. Ž.,

na dobu určitou 1 rok

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 8B/4604

P. K.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

L. U.
trv..Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10A/4605

L. Č.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

V. M.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+3

Dlouhá 25a/1376

M. B.
trv..Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

D. G.
trv. Jablonec nad Nisou

c) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Liberecká 148/2343

J. H.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

V. N.
trv. Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

d) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Dlouhá 7/2188

S. V.
trv. .Jablonec n. N.
na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 20/4790

B. J.
trv. .Jablonec nad Nisou, zast. zákonným zástupcem (matkou) H. K.
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

e) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 19, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

panu F. H.
trv..Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p. P. P.)

b. j. č. 31, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

paní V. D.
trv. .Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p. T. D.)

b. j. č. 43, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

paní B. N.
trv. .Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci ing. J. Z.)

b. j. č. 17, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

panu R. J.
trv. .Liberec
(po bývalém nájemci p. J. S.)

Usnesení č. 62/2005

Dotace - olověné vodovodní rozvody

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o dotačním titulu k podpoře výměn domovních olověných vodovodních rozvodů tuto zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 63/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

schvaluje

a) pronájem části p.p.č. 338/11, GP nově označené jako p.p.č. 338/90 o výměře 100m2 a p.p.č. 338/82 o výměře 7 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro V. K. , bytem Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

b) ukončení nájemní smlouvy č. 120-2001-OF/OMP ze dne 12.4. 2001 na pronájem části p.p.č. 334/3 díl „a“ o výměře 414m2 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s manželi J. a M. N., bytem Jablonec n.N. a to dohodou, ke dni 30.4. 2005

c) ukončení nájemní smlouvy ze dne 5.10. 1994 na pronájem p.p.č. 1913 o výměře 422m2 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s manželi M. a E. F., bytem Jablonec n.N. a to dohodou, ke dni 31.3. 2005

d) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18.2. 2002, která je uzavřena se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 1/4586, Jablonec n.N. IČ: 254 34 411, a to dle důvodové zprávy

e) pronájem části p.p.č. 1551/1 GP nově oddělená jako p.p.č. 1551/6 o výměře 7525 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem hřiště pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 1/4586, Jablonec n.N. IČ: 254 34 411. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce s tím, že s FK Břízky bude uzavřena smlouva o výpůjčce. Nájemné ve výši 1000,- Kč/rok.

Usnesení č. 64/2005

Přesídlování a integrace krajanů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

informaci Ministerstva vnitra ČR - odboru azylové a migrační politiky ve věci přesídlování a integrace krajanů

2. souhlasí

se zapojením do programu přesídlování a následné integrace krajanů

Usnesení č. 65/2005

Hodnocení ředitelů škol - schválení platů, mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) nové znění Vnitřního platového předpisu pro stanovení platů ředitelů škol zřízených městem Jablonec nad Nisou

b) od 1. 5. 2005 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1a a 1b důvodové zprávy

c) mimořádné odměny ředitelů škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení č. 66/2005

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených Městem

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti organizací:

a) Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

b) Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o.

2. schvaluje

a) limit ročních odměn pro ředitele těchto organizací dle vlastní zprávy

b) plat ředitelce p.o. Domy pro seniory Jablonec nad Nisou paní Jiřině Krpatové ve výši uvedené v důvodové zprávě s účinností od 1. 5. 2005

Usnesení č. 67/2005

Změny v orgánech o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

ukončení mandátu členů Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. paní Boženy Caklové a RNDr. Miroslava Bečky k datu 14. dubna 2005

2. jmenuje

do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2005 pro funkční období tříleté :

Vlastu Veverkovu
Petra Svobodu

3. schvaluje

a) nový tříletý mandát Jaroslava Zemana a Ing. Vladimíra Veselého ve Správní radě Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2005 pro funkční období tříleté

b) nový tříletý mandát JUDr. Vojtěcha Krupky v Dozorčí radě Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2005 pro funkční období tříleté

Usnesení č. 68/2005

Změna v dopravní komisi

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

z dopravní komise

Ing. Vladimíra Zemína

2. jmenuje

do dopravní komise

Jaroslava Čecha

Usnesení č. 69/2005

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraničních služebních cestách starosty města do spřáteleného města Jelenia Góra (Polsko) u příležitosti výstavy cestovního ruchu TOURTEC, do Zittau (BRD) na vyhlášení soutěže „Cena za inovaci“ a do partnerského města Ronse (Belgie) u příležitosti oficiálního uzavření partnerství mezi Ronse a francouzským městem Saint Valery sur Somme a

schvaluje

služební cestu starostovi města

a) do spřáteleného města Jelenia Góra ve dnech 6.-7. května 2005, jakož i kapesné ve výši 40%.

b) do Zittau (BRD) dne 21. dubna 2005

c) do partnerského města Ronse ve dnech 10.-13. června 2005, jakož i kapesné ve výši 40%.

Usnesení č. 70/2005

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 3/2005 a

nedoporučuje

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

vydat souhlasné stanovisko Města k vyhrazení dvou parkovacích míst na parkovišti na Tržním náměstí pro potřeby Celního úřadu pro parkování kamionů při celním odbavení.

Usnesení č. 71/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 9.5.2005 13:03:14 | přečteno 2408x | Petr Vitvar