Usnesení 25. 08. 2005

Usnesení z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 25. srpna 2005 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 114/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 115/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. potvrzuje

návrh na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, návrhy na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí a dohody o výměně bytů v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 25. 8. 2005, které schválila porada vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou dne 27. 7. 2005 a 9. 8. 2005:

a) porada vedení MěÚ schválila návrhy na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům

1+1

Na Kopci 9/3055

M. G.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

S. B.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

J. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

P. K.,

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

B. S.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

M. Z.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

b) porada vedení MěÚ schválila prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

I. N.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Dlouhá 7/2188

S. V.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

B. Němcové 20/3665

J. F.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Liberecká 146/2342

V. B.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

B. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

J. G.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

H. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

c) porada vedení MěÚ schválila návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

Liberecká 146/2342

P. a J. M.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

d) porada vedení MěÚ schválila změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 3,

1+2,

U Tenisu 17/4776

J. F.,.

trv. Jablonec nad Nisou

(po p. J. F.)

e) porada vedení MěÚ souhlasila:

1. s dohodou o výměně bytů mezi D. B., trv. bytem .Jablonec nad Nisou a manž. R. a M. O., trv. bytem .Jablonec nad Nisou

2. s dohodou o výměně bytů mezi manž. L. a D. G., trv. bytem .Jablonec nad Nisou a M. W., trv. bytem .Jablonec nad Nisou

2. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 9/3055

J. C.,

trv. Jenišovice .

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

H. K.,

trv..Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

b) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 66, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

P. M., .
trv. Turnov
(po bývalém nájemci p. J. U.)

b. j. č. 90,

1+kk

F. L. Čelakovského 4/3676

I. J.,
Trv. Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p.A.Č.)

c) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 148/2343

V. B.,

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

J. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.

trv..Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

d) ukončení ubytovací smlouvy k ubyt. místnosti č. 2, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný F. F.)

3. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi M. B., trvale bytem v Jablonci nad Nisou a M. Č., trvale bytem v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouva k obecnímu bytu 1+3 v domě B . Němcové 2/3655 v Jablonci nad Nisou bude s M. B. uzavřena na dobu určitou, tj. do 10. 5. 2006.

Usnesení č. 116/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje

podnájem restaurace a bufetu v objektu Městské haly Jablonec nad Nisou panu Jaroslavu Obytovi, Skřivánčí 20, Jablonec nad Nisou, za účelem provozování restaurace a bufetu. Podnájemné je stanoveno dohodou prvé 3 měsíci ve výši 20.000,- Kč a dále ve výši 35.000,- Kč měsíčně + DPH + náklady za služby a energie. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 15. 10. 2005.

Usnesení č. 117/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

schvaluje

pronájem st.p.č. 110/4 o výměře 61m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro manžele B. a R. H., bytem .Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby požádání o vydání stavebního povolení na rekonstrukci ulice Saskova. Výpovědní lhůta jeden měsíc. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 118/2005

Zpráva o likvidaci st. podniků JAVOZ a PAN

Zpráva o konkursu společnosti FAMIS, a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o průběhu likvidace podniku JAVOZ, státní podnik „v likvidaci“a informativní zprávy o stavu likvidace podniku PAN „v likvidaci“, se sídlem Podhorská 22, Jablonec nad Nisou a informativní zprávy o stavu konkursu obchodní společnosti FAMIS, a.s. se sídlem U Přehrady 40, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

a) průběžnou zprávu o stavu likvidace podniku JAVOZ, státní podnik v likvidaci, kterou vypracovala Ing.Lenka Aronová

b) informativní zprávu o stavu likvidace podniku PAN „v likvidaci“, se sídlem Podhorská 22, Jablonec nad Nisou

c) informativní zprávu o stavu konkursu obchodní společnosti FAMIS, a.s. se sídlem U Přehrady 40, Jablonec nad Nisou

2. souhlasí

s ukončením likvidace státního podniku JAVOZ „v likvidaci“ v termínu nejpozději do 30. 9. 2005.

Usnesení č. 119/2005

Zpráva o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci

bere na vědomí

zprávu likvidátorky Ing. L. Kremerové o průběhu likvidace společnosti ke dni 16.8.2005

Usnesení č. 120/2005

Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 8 - 16. Těmito rozpočtovými opatřeními se nemění celkový objem rozpočtu města Jablonce nad Nisou, který zůstává ve výši 1.177.194 tis. Kč.

Usnesení č. 121/2005

Odměna ředitelce p.o. DPS Jiřině Krpatové

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. schvaluje

odměnu pro p. Jiřinu Krpatovou, ředitelku p.o. Domy pro seniory Jablonec nad Nisou ve výši uvedené v důvodové zprávě

2. pověřuje

dnem 1. 9. 2005 p. Jiřinu Krpatovou řízením příspěvkové organizace Domova pro seniory Jablonec nad Nisou do doby nástupu nového ředitele organizace

Usnesení č. 122/2005

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - doplnění plánu investic

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o doplnění plánu investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

schvaluje

doplnění plánu investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2005 dle přílohy na str. 3.

Usnesení č. 123/2005

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Zpráva o hospodaření nemocnice za I. pololetí roku 2005 - plnění rozpočtu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a plnění rozpočtu 2005

bere na vědomí

hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za I. pololetí roku 2005 a plnění rozpočtu.

Usnesení č. 124/2005

Personální otázky příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personálním otázkám příspěvkových organizací zřízených městem

1. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Pavlíny Karáskové na místo ředitelky příspěvkové organizaci Domy pro seniory, p.o.

2. r u š í

své usnesení číslo 108/2/b ze dne 30. 6. 2005

3. vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domy pro seniory Jablonec nad Nisou

4. schvaluje

složení komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domy pro seniory ve složení Mgr. Jiří Rudolf (předseda), Mgr. Tomáš Macek, Ing. Antonín Schäfer, paní Božena Caklová, paní Jiřina Krpatová, náhradník pan Petr Poborský.

Usnesení č. 125/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis paní K. P., . Jablonec nad Nisou

b) dopis pana L. G., .Jablonec nad Nisou

c) manželů E. a P. M., Jablonec nad Nisou

2. doporučuje

paní K. P. přihlásit se do dalších výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána

3. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Rychnovská 37

L. G.,
trv. Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

4. uděluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a to tak, že manželé. E. a P. M., Jablonec n. N. se mohou zúčastnit výběrových řízení na pronájem obecních bytů dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou odst. II) A) 1-4)

Usnesení č. 126/2005

Změna v komisích RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

odvolává

a) z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Jarmilu Strnadovou

b) z komise humanitní péče

PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou

Usnesení č. 127/2005

Změna projektu „Jablonec nad Nisou 2005“

Příprava projektu „Euroregion Foto“

Příprava projektu „Euroregion Propag“

Rada města Jablonce nad Nisou projednala materiál a po projednání

1. schvaluje

přerozdělení nevyužitého příspěvku projektu „Jablonec nad Nisou 2005“ dle důvodové zprávy

2. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

a) schválit

1. podání projektu „Euroregion Foto“

2. finanční krytí realizace projektu „Euroregion Foto“

3. podání projektu „Euroregion Propag“

4. finanční krytí realizace projektu „Euroregion Propag“

b) uložit

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou,

1. uplatnit financování realizace projektu „Euroregion Foto“ v návrhu rozpočtu pro rok 2006

2. uplatnit financování realizace projektu „Euroregion Propag“ v návrhu rozpočtu pro rok 2006

Usnesení č. 128/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 2.9.2005 12:49:06 | přečteno 2606x | Petr Vitvar