Usnesení 20. 01. 2005

Usnesení z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 20.ledna 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 1/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 2/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 1, 3+kk (dům 02D) ul. Široká 18/4803
L. L., trv. Jablonec nad Nisou,
zast. zákonným zástupcem (matkou) D. L., trv. Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+4 Komenského 11/595
Mgr. P. D., trv. Liberec na dobu určitou 1 rok

c) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1 Liberecká 146/2342
V. D., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Liberecká 146/2342
B. a J. M., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

d) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1 Liberecká 148/2343
D. M., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Liberecká 148/2343
Š. Ú., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

1+1 Na Vršku 10/3855
E. Z., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Řetízková 5/3051
A. R., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

1+1 Liberecká 148/2343
M. Š., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

0+1 Na Vršku 16/3763
M. G., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Na Kopci 9/3055
Z. Č., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

0+1 F. L. Čelakovského 4/3676
Mgr. J. Č., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

0+1 F. L. Čelakovského 4/3676
J. H., trv. Jablonec n. N. na dobu určitou 1 rok

0+1 Prosečská 176
B. J., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Liberecká 146/2342
N. R., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+2 Dlouhá 7/2188
S. V., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 40, 1+kk F. L.Čelakovského 4/3676
paní G. A.,  trv. Jablonec nad Nisou (po p. M. Š.)

f) návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 1, 1+2 (dům 01E) ul. Široká
R. V.,  trv. Jablonec nad Nisou

g) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 21, 1+2 (dům 01B) Široká 24/4798
paní Š. M., trv.  Liberec 6 (po p. M. T.)

b. j. č. 24, 3+kk (dům 01C) Široká 26/4797
panu E. P., trv. Jablonec nad Nisou (po p. R. H.)

h) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 18, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný M. B.)

Usnesení č. 3/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje

a) výpůjčku movitých věcí z majetku Města Jablonec nad Nisou pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411.

b) nájem nebytového prostoru o celkové výměře 309 m2 v objektu Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou společnosti Rossmann, spol. s r. o. se sídlem Revoluce 26, Praha 4, IČ 61246093 za účelem provozování prodejny drogistického zboží včetně doplňkového prodeje, parfumerie a sběrny fotografií. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 950.000,- Kč ročně, tj 79.167,- Kč měsíčně. Nájemné bude ročně zvyšováno o procento inflace vyhlášené ČNB. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 4/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje
  1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787409 (ev.č.MěÚ 119-2004-ODV/OR) a prodlužuje dobu nájmu do 31.12. 2006. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

  2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787410 (ev.č.MěÚ 120-2004-ODV/OR) a prodlužuje dobu nájmu do 31.12. 2006. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

  3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 589/1 o výměře 28 456m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem sportoviště a rekreační plochy. Nájemní smlouva bude uzavřena se Školním atletickým klubem při 5. ZŠ, Pasířská 72, Jablonec n.N., IČ: 45244782 a to na dobu určitou, do 31.12.2019. Nájemné stanoví ve výši 1000,- Kč/rok.

2. neschvaluje

zveřejnění a pronájem části p.p.č. 156/1 a části p.p.č. 1030/6 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění občerstvení pro Daniela Köhlera, Hluboká 3979/1, Jablonec n.N. IČ: 678 41 716.

Usnesení č. 5/2005

Nařízení č.1/2005 Města Jablonce nad Nisou o určení míst ke stání na místních komunikacích

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o důvodech změn Nařízení č. 4/2004 „O určení míst ke stání na místních komunikacích a ceně za stání“

1. vydává

Nařízení č. 1/2005 Města Jablonce nad Nisou „O určení míst ke stání na místních komunikacích“

2. schvaluje

po upřesnění materiálu při jednání rady Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonce nad Nisou, s účinností od 1. března 2005.

Usnesení č. 6/2005

Stanovení doby pro konání svatebních obřadů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení doby pro konání svatebních obřadů

stanovuje

dobu pro konání svatebních obřadů v rozmezí od 9.00 do 14.00 hodin

Usnesení č. 7/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. neschvaluje

prominutí dluhu v částce 6.719,- Kč z titulu neplacení nájemného a záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu č.4 o velikosti 1+3 III. kategorie s částečným příslušenstvím v objektu Na Roli 19 pro J. K. a K. K., oba bytem Jablonec nad Nisou.

2. schvaluje

záměr poskytnout paní E. E. obecní byt o velikosti 1+1 po uhrazení celkové dlužné částky, která se váže k bytu č. 27, o velikosti 1+3, Na Vršku 10/3855 v Jablonci n.N.

3. zamítá

stížnost ing. T. P. na postup Městské policie a postup společnosti Technické služby Jablonec n.N.

4. bere na vědomí

dopis pana M. F., Jablonec nad Nisou

5. trvá

na svém usnesení č. 186/2004 ze dne 4.11.2004.

Usnesení č. 8/2005

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise humanitní péče č. 60/2004 a

1. bere jej na vědomí
2. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku
Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

prověřit možnost využití objektu Vítězslava Nezvala 12, Jablonec nad Nisou, na zřízení podporovaných bytů, a to včetně druhu bytů a konkretizace cílových skupin, způsobu jeho provozování, finanční náročnosti a možnosti získání dotací

Usnesení č. 9/2005

Střednědobý finanční výhled Města na roky 2005-2010

Rada města v Jablonci nad Nisou projednala předložený materiál a

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou schválit

střednědobý finanční výhled Města Jablonce nad Nisou na roky 2005 až 2010 uvedený na straně č. 4 důvodové zprávy

Usnesení č. 10/2005

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou schválit

  1. rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005 v celkovém objemu 1.289.770 tis. Kč v rozpisu na oddíl a paragraf rozpočtové skladby, rozpočty příspěvkových organizací zřízených Městem a tento stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města Jablonce nad Nisou

  2. seznam akcí k realizaci v roce 2005 v celkovém objemu 388.197 tis. Kč

  3. posílit rozpočet u kapitoly starosty města, § požární ochrana, o částku 700 tis. Kč z rozpočtové rezervy na opravu odkanalizování a garáže pro požární vozidlo v požární zbrojnici Jablonecké Paseky

Usnesení č. 11/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 12/2005

Oznámení o prodloužení sbírky

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodloužení veřejné sbírky

bere na vědomí

prodloužení veřejné sbírky na „pomoc při opravách kostela svaté Anny ve městě Jablonci nad Nisou“ do 15.12.2006.

Usnesení č. 13/2005

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla diskusní příspěvek pana Poborského a doplňuje usnesení č. 217/2004 o nový bod 2.

ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

uložit projektantům stavby maximálně využít stávajících materiálůMgr. Petr Karásek
místostarosta města

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

Vytvořeno 31.1.2005 12:36:37 | přečteno 2631x | Petr Vitvar