Usnesení 17. 03. 2005

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 17. března 2005 od 14:00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 36/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 37/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje
 1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

  b. j. č. 2, 2+kk

  ul. Široká 24/4798

  L. S.

  (dům 01B)

  trv. Jablonec nad Nisou,

  na dobu určitou 1 rok

 2. návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

  b. j. č. 1, 1+2

  ul. Široká

  M. P.

  (dům 01E)

  trv. Jablonec nad Nisou

 3. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

  1+1

  Řetízková 9/3053

  N. D.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 1 rok

  0+1

  Na Vršku 16/3763

  J. C.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+1

  Prosečská 200

  P. R.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 1 rok

 4. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

  1+1

  Liberecká 148/2343

  M. G.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  0+1

  Liberecká 146/2342

  V. K.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+3

  Podhorská 129/90

  J. M.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+1

  Liberecká 148/2343

  F. M.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+2

  Růžová 3a/2994

  P. S.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  0+1

  Řetízková 7/3052

  M. V.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+1

  Liberecká 148/2343

  V. Ž.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 3 měsíce

  1+1

  Skřivánčí 66/3058

  R. J.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 2 roky

 5. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2260, Na Roli 19 v Jablonci nad Nisou (nájemce Z. G.)
 6. ukončení ubytovací smlouvy k ubyt. místnosti č. 2, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný J. N.)
 7. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

  b. j. č. 6,
  1+2,
  č. p. 4776

  ul. U Tenisu 17

  panu J. V.
  trv. Liberec 30
  (po p. M. P.)

 8. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

  b. j. č. 6,
  3+kk
  (dům 01E)

  ul. Široká

  paní R. V.,
  trv. Jablonec nad Nisou
  (za byt č. 1 v domě 01E)

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi E. Š., trv. bytem Jablonec nad Nisou a P. B., trv. bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 38/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje
 1. nájem garáže o výměře 15,6 m2 v objektu Podhorská 57 v Jablonci nad Nisou, panu K. G., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemné je stanoveno ve výši 6.240,- Kč ročně, tj 520,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1. 4. 2005.

 2. nájem nebytového prostoru o celkové výměře 155,82 m2 v objektu Mírové náměstí 19 v Jablonci nad Nisou společnosti GOLIENS, s.r.o. se sídlem Liberec 32, Výletní 206, za účelem provozování internetové kavárny. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 13.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 3. 2005 do 31. 3. 2005.

 3. nájem tržnice v ul. Lipanská - st.p.č. 3065 a tržnice a tržiště v ul. Jugoslávská - p.p.č. 2601, vše k.ú. Jablonec nad Nisou pro Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, IČ 254 75 509. Nájemné je stanoveno ve výši 105.816,- Kč ročně, tj. 8.818,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1.4. 2005.

Usnesení č. 39/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

schvaluje
 1. pronájem části p.p.č. 501/1 díl „a“ o výměře 101m2 v k.ú. Jablonec n.N. n.N. za účelem zahrady pro manžele J. a H. P., bytem Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

 2. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787409 (ev.č.MěÚ 119-2004-ODV/OR), kterým se nájemné zvyšuje o roční inflaci na 22.673,- Kč. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

 3. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787410 (ev.č.MěÚ 120-2004-ODV/OR), kterým se nájemné zvyšuje o roční inflaci na 1.629,- Kč. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 40/2005

Hodnotící komise - výběrové řízení na zhotovitele - tribuna Východ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o složení hodnotící komise pro výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce stadionu Střelnice-tribuna Východ

schvaluje

jmenování členů hodnotící komise a náhradníků těchto členů dle vlastní zprávy

Usnesení č. 41/2005

Smlouva o financování projektu Společného regionálního operačního programu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o

1. souhlasí

se Smlouvou o financování projektu Společného regionálního operačního programu na projekt: Místo pro život - Spolkový dům Floriánka

2. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

v termínu stanoveném Centrem pro regionální rozvoj ČR, CRR-NUTS II Severovýchod podepsat Smlouvu o financování projektu Společného regionálního operačního programu

Usnesení č. 42/2005

Komunitní plánování

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o komunitním plánování.

1. bere na vědomí

informaci o komunitním plánováni

2. souhlasí

se záměrem zahájit v roce 2005 proces komunitního plánování

Usnesení č. 43/2005

Zpráva o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

1. bere na vědomí

zprávu likvidátorky Ing. L. Kremerové o průběhu likvidace společnosti ke dni 9. 3. 2005

2. souhlasí
 1. se zprávou likvidátorky Ing. L. Kremerové o průběhu likvidace společnosti

 2. s výmazem společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci z obchodního rejstříku

Usnesení č. 44/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí
 1. dopis paní H. S., Desná v Jizerských horách

 2. dopis pana J. B., Jablonec nad Nisou

 3. dopis paní A. H., Jablonec nad Nisou

2. neuděluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou paní H. S., bytem Desná v Jizerských horách

3. schvaluje

prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.065 Kč E. B., bytem Jablonec nad Nisou

4. neschvaluje
 1. prominutí poplatku z prodlení ve výši 4.345,- Kč P. H., bytem Janov nad Nisou

 2. prominutí poplatku z prodlení ve výši 16.717 Kč paní A. H., trvale bytem  Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 45/2005

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 1/2005 a tento podnět

bere na vědomí

Usnesení č. 46/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 47/2005

Personální změna - Městská knihovna p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k funkčnímu místu ředitele městské knihovny

1. bere na vědomí

Informaci o žádosti Mgr. Jany Niepelové, odejít ke dni 31. 7. 2005 do starobního důchodu

2. vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad NisouMgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 23.3.2005 11:02:49 | přečteno 2475x | Petr Vitvar