Usnesení 17. 02. 2005

Usnesení ze 3. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 17.února 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 21/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 22/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4, 1+kk, č. p. 4675, ul. U Tenisu
panu R. M., trv. Jablonec nad Nisou (po p. T. J.)

b. j. č. 4, 3+kk, (dům 01E) ul. Široká
panu A. Š., trv. Jablonec nad Nisou (po p. M. K.)

b. j. č. 15, 1+2, č. p. 4836 ul. Široká 16
panu ing. R. P., trv. Jablonec nad Nisou (po p. ing. P. K.)

b. j. č. 9, 1+kk, č. p. 4675, ul. U Tenisu
panu L. Š., trv. Jablonec nad Nisou (po p. M. Č.)

b) návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 3, 1+2 ul. Široká, Z. H., (dům 01E) trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 3, 3+kk ul. Široká, R. K., (dům 01E) trv. Jablonec nad Nisou

c) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1 Liberecká 146/2342, J. G., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

0+1 Liberecká 146/2342, H. K., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíce

1+1 Skřivánčí 66/3058, Mgr. P. R., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

1+1 Skřivánčí 66/3058, J. S., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

0+1 Palackého 65/4424, G. F., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíce

1+4 Skřivánčí 12/1883, J. D., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Řetízková 5/3051, Z. K., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

d) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1 Liberecká 146/2342, F. F., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

0+1 Liberecká 146/2342, J. H., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení v souvislosti s opravou bytu č. 1 v objektu Horní 194 v Jablonci nad Nisou

e) poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2005, a to 1 bytovou jednotku pro zaměstnance p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, 1 bytovou jednotku pro zaměstnance o.p.s. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou a 1 bytovou jednotku pro zaměstnance Městského úřadu Jablonec nad Nisou

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. V. a K. Č., trvale bytem v Jablonci nad Nisou a manž. J. a Z. K., trvale bytem v Jablonci nad Nisou.

Usnesení č. 23/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje
 1. nájem nebytového prostoru o celkové výměře 156 m2 v objektu Podhorská 5 v Jablonci nad Nisou společnosti KALEB, s.r.o. se sídlem Kotojedy 3301, IČ 255 56 711 za účelem provozování prodejny oděvů Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 440.000,- Kč ročně, tj 37.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2005.

 2. nájem nebytového prostoru o celkové výměře 72 m2 v objektu Kokonín 80 pro 1. Pionýrskou skupinu, se sídlem Křišťálová 15, Jablonec nad Nisou 2, IČ 68974680 za účelem zřízení klubovny. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8.640,- Kč ročně, tj 720,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 3. 2005. Nájemce je zproštěn povinnosti složit kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

Usnesení č. 24/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 103-2003-OF/OMP ze dne 13.3.2003, která je uzavřena s FK Břízky Jablonec n.N., IČ: 26608065, se sídlem V Luzích 27, Jablonec n.N. a to dohodou, ke dni 20.12. 2004.

Usnesení č. 25/2005

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje
 1. podíl nákladů pro stanovení kupních cen bytových jednotek v objektu Turnovská 12/1890 ve výši 123.540,- Kč pro celý objekt a ve výši 56.400,- Kč pro bytovou jednotku č. 1890/06

 2. podíl nákladů pro stanovení kupní ceny bytové jednotky č. 4278/40 v objektu F. L. Čelakovského 7/4278 ve výši 65.055,- Kč.

Usnesení č. 26/2005

Kontroly organizací - hospodaření za rok 2003

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, p.o., Pasířská 72

 • Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s., Sv. Čecha 4204

 • Základní škola Rýnovice - pod Vodárnou 10 p.o., Jablonec nad Nisou

 • Domy pro seniory Jablonec nad Nisou p.o., Palackého 65, Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací - hospodaření za rok 2003

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Pasířská 72, p.o. (str. 3)

 • Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s., Sv. Čecha 4204 (str. 4)

 • Základní škola Rýnovice - Pod Vodárnou 10, p.o. (str. 5)

 • Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65 (str. 6)

Usnesení č. 27/2005

Smlouvy o poskytnutí grantů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o smlouvách o poskytnutí grantů

1. schvaluje

smlouvy o poskytnutí grantů z národního programu Phare 2003 (část II):

 • 2.1 grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury cz2003/005-601.08.06a

 • 6.2. grantové schéma na podporu turistické infrastruktury cz2003/005-601.08.07

a závazky z těchto smluv vyplývající

2. zmocňuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

podpisem smluv uvedených v bodě č. 1.

Usnesení č. 28/2005

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - vize a strategické cíle

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit vizi a základní strategické cíle Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. dle předložené důvodové zprávy

Usnesení č. 29/2005

Organizační změny v činnosti MěÚ Jablonec nad Nisou a změna organizačního řádu MěÚ - organizační struktura

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k organizačním změnám v činnosti MěÚ a změně organizačního řádu MěÚ a

1. schvaluje
 1. změny organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle části D) důvodové zprávy

 2. změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou na úseku nové výstavby města vyplývající z části A) důvodové zprávy a další změny funkční příslušnosti městského úřadu dle části C) důvodové zprávy

2. stanovuje

nově počet zaměstnanců MěÚ Jablonec dle části E) důvodové zprávy číslem 229

3. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit na svém březnovém jednání rozpočtovou změnu odrážející změnu funkční příslušnosti uvedenou v části A) důvodové zprávy

Usnesení č. 30/2005

Změna v komisi RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

z komise prevence kriminality

Danu Augustinovou

2. jmenuje

do komise prevence kriminality

Ing. Petru Svobodovou

Usnesení č. 31/2005

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením Města Jablonec nad Nisou do akce „Vlajka pro Tibet“

Usnesení č. 32/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí
 1. dopis paní Z. T., Jablonec nad Nisou

 2. dopis pana J. J., Liberec 5

2. nepromíjí

paní Z. T., bytem Jablonec nad Nisou poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

3. schvaluje

záměr poskytnout paní V. A. obecní byt o velikosti 1+1 dle možností Města za byt o velikosti 1+3 v domě Na Vršku 10/3855

4. doporučuje

Ing. Milanu Nožičkovi, jednateli společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.,

aby vyhověl žádosti pana Jaroslava Jáče, bytem SNP 387, Liberec 5, o snížení poplatku za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

Usnesení č. 33/2005

Projekt Jablonec nad Nisou 2005

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do Projektu Jablonec nad Nisou 2005 včetně výše příspěvků dle přiložené tabulky akcí

Usnesení č. 34/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 35/2005

Návrh odměny pro MUDr. Víta Němečka, ředitele p.o. Nemocnice Jablonec n. N.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého návrhu odměny pro MUDr. Víta Němečka, ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávěMgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 23.2.2005 16:53:58 | přečteno 2998x | Petr Vitvar