Usnesení 12. 05. 2005

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 12. května 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 72/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 73/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Lidická 7/678

M. K.

trv.. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Prosečská 176

B. D.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.

trv. Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Táboritská 6/2132

D. a P. N.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 158/1917

A. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

P. a H. P.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

c) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno:

b. j. 0+1
č. 2051 2217

B. Němcové 44/3691

panu M. K.
trv. .Jablonec nad Nisou
(po p. M. O.)

d) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

G. Mrázka 10/556

J. T.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

Usnesení č. 74/2005

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje

podíl nákladů pro bytovou jednotku č. 3716/37 ve výši 6.878,- Kč za účelem výpočtu kupní ceny uvedené jednotky v objektu Liberecká 47/3716

Usnesení č. 75/2005

Hodnotící komise - veřejná zakázka „Dlouhodobý bankovní úvěr“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o složení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dlouhodobý bankovní úvěr.“

schvaluje

jmenování členů hodnotící komise a náhradníků těchto členů dle vlastní zprávy.

Usnesení č. 76/2005

Koncepce povolování stánkového prodeje ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o koncepci povolování stánkového prodeje ve městě tuto zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 77/2005

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2004 a Strategie protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisu na rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2004 a

2. souhlasí

se Strategií protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou na rok 2005.

Usnesení č. 78/2005

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - darování movitého majetku ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o záměru převodu movitého majetku

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit záměr převodu movitého majetku ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou darováním do vlastnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

Usnesení č. 79/2005

Personální otázky příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personálním otázkám příspěvkových organizací zřízených městem

1. schvaluje

složení komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domy pro seniory ve složení Mgr. Jiří Rudolf (předseda), Mgr. Tomáš Macek, Ing. Antonín Schäfer, paní Božena Caklová, paní Jiřina Krpatová, náhradník pan Petr Poborský.

2. bere na vědomí

informaci o přípravě zřízení příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou

3. vyhlašuje

výběrové řízení na funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 80/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 81/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala dopis Mgr. H. ve věci výběrového řízení na funkci ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. a jeho obsah

1. bere na vědomí

2. konstatuje

že postup komise na funkci ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. je standardní a rada města neshledala v postupu výběrové komise žádná pochybení

Usnesení č. 82/2005

Park Generála Mrázka

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zpráv a

schvaluje

pojmenování parku vedle budovy České pošty v ulici Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou na park Generála Mrázka

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 25.5.2005 8:36:32 | přečteno 2273x | Petr Vitvar