Usnesení 02. 06. 2005

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 2. června 2005 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 83/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 84/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Na Vršku 16/3763

K. T.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Mánesova 6/1879

D. a J. Č.

trv.. Jablonec nad Nisou

1+2

Horní 191

E. a M. J.,

trv. .Jablonec nad Nisou

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+3

Palackého 42/3767

M. K.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

G. F.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Růžová 29/633

J. L.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Podhorská 16a/378

M. a M. F.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

R. S.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

MUDr. J. S.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/1890

T. M.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Prosečská 176

R. B.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podskalí 17/2941

R. V.

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.

trv..Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

c) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

Liberecká 146/2342

P. D.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

d) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 11,

1+2,

Široká 16/4836

paní L. E.

trv. Jablonec nad Nisou

(po p. P. Š.)

2. nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi D. B., trv. bytem Jablonec nad Nisou a manž. V. a A. J., trv. Jablonec nad Nisou.

3. bere na vědomí

vyjádření oddělení interního auditu a stížností MěÚ a RK REKA k bytové záležitosti paní M. B., trv. bytemJablonec nad Nisou

Usnesení č. 85/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

ruší

usnesení č. 38/2005/a ze 4. schůze Rady města, konané dne 17. 3. 2005, jímž byl schválen nájem garáže o výměře 15,6 m2 v objektu Podhorská 57 v Jablonci nad Nisou, panu K. G., bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 86/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

schvaluje

pronájem části p.p.č. 1043/1 díl „c“ o výměře 2509m2, části p.p.č. 1046/1 díl „d“ o výměře 669m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem rekreační plochy pro Speciální mateřskou školu, se sídlem Palackého 37, Jablonec n.N., IČ: 72743433. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 200,- Kč/rok.

Usnesení č. 87/2005

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje

podíl nákladů pro bytovou jednotku č. 3395/19 ve výši 4.000,- Kč za účelem výpočtu kupní ceny uvedené jednotky v objektu Budovatelů 8/3395, Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 88/2005

Účast IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

zprávu o účasti Města - Informačního centra na veletrzích a výstavách cestovního ruchu za období září 2004 - květen 2005

2. schvaluje

účast Města - Informačního centra na 8 veletrzích a výstavách cestovního ruchu v období září 2005 - květen 2006 dle vlastní zprávy

Usnesení č. 89/2005

Zřizovací listina „Spolkový dům“ Jablonec n. N., p.o. - informace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zřizovací listině Spolkový dům Jablonec nad Nisou p. o.

bere na vědomí

znění zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou p. o.

Usnesení č. 90/2005

Návrh odměny pro MUDr. Víta Němečka, ředitele p.o. Nemocnice Jablonec n. N.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou finanční odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě

Usnesení č. 91/2005

Jmenování ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

Mgr. Janu Niepelovou z funkce ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., k datu 31. 7. 2005

2. jmenuje

Mgr. Zbyňka Dudu ředitelem Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p. o., s účinností od 1. 8. 2005

Usnesení č. 92/2005

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženou zprávu o smlouvě o dílo

1. schvaluje

Smlouvu o dílo mezi městem Jablonec nad Nisou a fy Stavby silnic a železnic a.s. Praha

2. pověřuje

RNDr.Jiřího Čeřovského, starostu města a Mgr.Petra Karáska, místostarostu města

uzavřít smlouvu o dílo s a.s. SSŽ

Usnesení č. 93/2005

Personální otázky příspěvkových organizací města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personálním otázkám příspěvkových organizací zřízených městem

schvaluje

složení komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou ve složení: Mgr. Jiří Rudolf (předseda), Mgr. Tomáš Macek, Taťjana Nováková, Ing. Karel Dlouhý, Ing. Marta Procházková, náhradník paní Božena Caklová.

Usnesení č. 94/2005

Nadace nemocnice

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se zastupování Města v Nadaci nemocnice a

schvaluje

Petra Poborského, jako osobu zastupující Město Jablonec nad Nisou v Dozorčí radě Nadace nemocnice na období od června 2005 do června 2008.

Usnesení č. 95/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere jej na vědomí

  • J. Š., Jablonec nad Nisou
  • R. V., Jablonec nad Nisou

2. promíjí

panu J. Š., Jablonec nad Nisou, 460 01, poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku ve výši 700,- Kč

Usnesení č. 96/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 97/2005

Změna v komisi pro ochranu zvířat a životního prostředí

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Terezu Růžičkovou, tajemnici komise

2. jmenuje

do komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Irenu Kopalovou, tajemnicí komise

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 14.6.2005 8:36:18 - aktualizováno 14.6.2005 8:50:30 | přečteno 2525x | Petr Vitvar