Usnesení 30. 09. 2004

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 30. září 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 165/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 166/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje
 1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům

  • 1+3 Na Úbočí 21/4325
   E. B., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

  • 0+1 Řetízková 9/3053
   P. P., trv. Jablonec n. N., na dobu určitou 2 roky

 2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

  • 0+1 Řetízková 7/3052
   M. V., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

  • 1+1 Liberecká 148/2343
   V. Ž., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

  • 0+1 Budovatelů 10/3396
   J. D., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

  • 0+1 Budovatelů 6/3394
   M. K., trv. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

  • 1+2 Smetanova 63/4291
   M. D., trv. .Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

  • 1+1 Na Kopci 13/3057
   P. M., trv. .Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

  • 1+1 Řetízková 9/3053
   I. N., trv. .Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

  • 1+2 Dlouhá 7/2188
   M. Č., trv. .Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

  • 1+1 F. L. Čelakovského 4/3676
   L. N., trv. .Jablonec n. N., na dobu určitou 2 roky

 3. návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

  • b. j. č. 7, 1+2 ul. Široká
   V. J., nar. 1978, (dům 02G), trv. .Jablonec nad Nisou

 4. zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč paní E. I., trv. Karlovice.

 5. komisi pro výběrová řízení na pronájem bytů se smluvním nájemným a bytů po neplatičích tak, že otevřením obálek s nabídkami a jejich vyhodnocením pověřuje Výbor pro hospodaření s majetkem města

Usnesení č. 167/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje
 1. dodatky k nájemním smlouvám č. 5-2003-OF/OMP (Městská hala), č. 105-2002-OF/OMP (Střelnice), č. 461-2001-OF/OMP (Zimní stadion) specifikující tzv. drobné opravy a stanovující odpovědnost za provádění běžné údržby.

 2. prodloužení nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru v přízemí objektu Budovatelů 4, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 269,85 m2 společnosti Horák Electronic, s. r. o. se sídlem Sadová 945, Jablonec nad Nisou, IČ 61539643, za účelem provozování prodejny a servisu elektro. Výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 10. 2004 do 1. 1. 2005.

Usnesení č. 168/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje
 1. ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1. 1993, na pronájem p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m2 v k.ú. Jablonec n.N. uzavřené s L. W., bytem.Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.9. 2004

 2. pronájem p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro K. K., bytem Turnov. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok

 3. pronájem části p.p.č. 572/1 díl „f“ o výměře 290m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro D. F., bytem .Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok

2. neschvaluje

zveřejnění a pronájem části p.p.č. 846/11 za účelem parkování vozidel pro společnost VVA s.r.o., se sídlem V.Nezvala 129/2, Jablonec n.N., IČ: 254 13 724

Usnesení č. 169/2004

Ověření účetní závěrky auditorem

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o ověření účetní závěrky k 31.12.2003

bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2003 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5.

Usnesení č. 170/2004

Zpráva o kontrole hospodaření organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou

 • Městská knihovna, p.o. - hospodaření v roce 2003

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - hospodaření v roce 2003

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrole hospodaření organizací Městská knihovna, p.o. a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

bere na vědomí

zprávu z kontrol organizací - hospodaření za rok 2003

 1. Městská knihovna, p.o. (str. 3)

 2. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (str. 4)

Usnesení č. 171/2004

Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy - odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou

schvaluje

v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění, odpisové plány pro rok 2004 příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou (kromě Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., jejíž odpisový plán byl schválen dne 5. února 2004 usnesením č. 25/2004)

Usnesení č. 172/2004

Zpráva o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Niso za I. pololetí roku 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za I. pol. 2004

Usnesení č. 173/2004

Změna v komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává
 1. z komise pro sport a tělovýchovu
  Petra Flodrmana

 2. z komise kulturní
  Marii Šanderovou

2. jmenuje
 1. do komise pro ochranu zvířat a životního prostředí
  Jitku Prouskovou

Usnesení č. 174/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro sport a tělovýchovu č. 8/2004, humanitní komise č. 39/2004, kulturní komise č. 9/2004 a komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 8/2004 a

1. bere na vědomí

podnět humanitní komise č. 39/2004

2. ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi
  jednat se zástupci TJ Liaz Jablonec o možných formách podpory areálu Srnčí důl v následujících letech, popř. o výhledu dlouhodobější spolupráce

 2. Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 1. prověřit možnost zahrnout vedení účetnictví spolupracujících NNO do připravovaného programu činnosti Spolkového domu.

 2. informovat RM dne 25.11.2004

Usnesení č. 175/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 176/2004

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Polska na 2. ročník slavnostního udělení mezinárodní ceny „INOVACE 2004 - Euroregionu Nisa“ a

schvaluje

služební cestu starostovi města do Polska dne 2. října 2004, jakož i kapesné ve výši 40%.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 4.10.2004 9:48:37 | přečteno 2891x | Petr Vitvar
load