Usnesení 29. 04. 2004

Usnesení z 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. dubna 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 73/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 74/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč

b. j. č. 2, 1+2

ul. Široká

A. R.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 5, 3+kk

ul. Široká

D. K.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

Mgr. I. H.

(dům 02D)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 3,1+2

ul. Široká

M. V.

(dům 02G)

trv. Rychnov u Jablonce n. N.

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

M. S.

(dům 02G)

trv. Rádlo

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+3

Na Vršku 10/3855

L. N.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

K. L.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Budovatelů 4/3393

J. L.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

J. a R. W.

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Budovatelů 10/3396

Z. R.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

c) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 9, 1+2

(dům 01C)

ul. Široká

Panu D. H.,
trv. Jablonec nad Nisou
(po p. M. H.)

d) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Smetanova 63/4291

K. a M. P.,

trv. Liliová 13, Jablonec nad Nisou

e) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

G. Mrázka 10/556

V. R.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. bere na vědomí

zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč paní R. S., trv. Jablonec nad Nisou.

3. neschvaluje

návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 6, 1+2

ul. Široká

M. V.

(dům 02F)

trv. Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Usnesení č. 74/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

1. schvaluje

nájem části nebytového prostoru v přízemí objektu Budovatelů 4, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 38,7 m2, z toho 24,7 m2 prodejna a 14 m2 sklad za účelem provozování prodejny tisku, tabákových výrobků a doplňkového sortimentu pro pana E. Ž., Jablonec nad Nisou, IČ 11420014. Výše nájemného je stanovena na částku 72.950,- Kč/rok, tj. 6.080,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1. 5. 2004.

2. mění

usnesení č. 5/2004 ze dne 22.1.2004 bod 1. písm. c) a to tak, že schvaluje zúžení předmětu nájmu pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem Jiráskova 11, Jablonec n. N. IČO 25412604 o níže uvedené pozemky a stavby: p.p.č. 61/2 o výměře 2114 m2, p.p.č. 61/3 o výměře 83 m2, p.p.č. 61/4 o výměře 99 m2, domu č.p. 4520 se st.p.č. 3255 o výměře 1050 m2 s výjimkou nebytových prostor o výměře 625 m2 umístěných v I. a II. nadzemním podlaží tohoto objektu (Klub Na Rampě), pavilon B se st.p.č. 3416 o výměře 786 m2, domu č.p. 572 se st.p.č. 48/1 o výměře 258 m2, a to s platností ode dne předání staveniště dodavatelské stavební firmě, změnu názvu nájemce v nájemní smlouvě č. 73/2000/OF/OMP z „Výstaviště“ Jablonec nad Nisou, s.r.o. na „Eurocentrum“ Jablonec nad Nisou s.r.o., změnu výše nájemného společnosti Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. se sídlem Jiráskova 11, Jablonec n. N. IČO 25412604, a to tak, že nájemné je stanoveno v celkové výši 200.000,- Kč/rok, z toho peněžité plnění ve výši 100.000,- Kč a nepeněžité plnění nájemného 100.000,- Kč.

Usnesení č. 75/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. schvaluje

a) pronájem části p.p.č. 844/1, část p.p.č. 844/38 díl „a“ o celkové výměře 166 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady pro O. B., bytem  Jablonec n.N. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok vždy k 30.9. běžného roku.

b) pronájem části p.p.č. 466/2 díl „a“ o výměře 427 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro A. D., bytem Jablonec n.N. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok vždy k 30.9. běžného roku.

2. neschvaluje

a) zveřejnění a pronájem části p.p.č. 2609/1 k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění garáže pro V. B., bytem Jablonec n.N.

b) zveřejnění a pronájem,prodej p.p.č 1490/2 a p.p.č. 1531/21 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro T. S., bytem Jablonec n.N.

c) zveřejnění a pronájem části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží pro S. Ch., bytem Jablonec n.N.

3. trvá

na usnesení č. 64/2004/1b ze dne 1.4. 2004

Usnesení č. 76/2004

Postup vůči neplatičům

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

postup vůči neplatičům dle důvodové zprávy

2. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

předložit radě města ke schválení změny interních metodik a směrnic městského úřadu, upravující postup při vymáhání dluhů, ukládání pokut ve smyslu postupu proti neplatičům dle důvodové zprávy

Usnesení č. 77/2004

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

neschvaluje

prominutí smluvních pokut ve výši 6.119,-Kč za pozdní úhrady nájemného z nebytového prostoru v budově radnice RTM TV Studio ReVi, s.r.o., IČ 46709975, Arbesova 18, Jablonec n.N.

Usnesení č. 78/2004

MHD - používání občany německé národnosti

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o navrhovaném postupu při přepravě občanů německé národnosti

1. schvaluje

bezplatnou přepravu občanů německé národnosti v autobusech MHD, kteří se prokáží časově omezenou jízdenkou popsanou v důvodové zprávě, zakoupenou v oblasti Žitavy, Görlitz a Bautzen

2. doporučuje

ČSAD a.s. zapracování podmínek přepravy občanů německé národnosti dle bodu 1 tohoto usnesení do Smluvních přepravních podmínek

Usnesení č. 79/2004

Odvolání Mgr. Olgy Makrlíkové z funkce ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

k 30. 6. 2004 Mgr. Olgu Makrlíkovou z funkce ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8

Usnesení č. 80/2004

Změna kapacity školní jídelny Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisu, Palackého 37

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. schvaluje

od 1. 9. 2004 navýšení kapacity školní jídelny Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisou, Palackého 37 na kapacitu 70 jídel

2. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města

požádat MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Libereckého kraje o změnu kapacity školní jídelny Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisou, Palackého 37 v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Usnesení č. 81/2004

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací a organizační složky, zřízených Městem

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti organizací:

  • Městská knihovna
  • Městská správa kin
  • Domy pro seniory
  • Technické služby

2. schvaluje

limit ročních odměn pro ředitele těchto organizací a cílové úkoly pro rok 2004 dle vlastní zprávy

Usnesení č. 82/2004

Schválení vnitřního platového předpisu, schválení platů ředitelů škol a předškolních zařízení a schválení mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) s účinností od 1. 1. 2004 Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou

b) od 1. 5. 2004 platy ředitelům základních škol a předškolních zařízení ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy

c) odměny ředitelům základních škol a předškolních zařízení dle přílohy důvodové zprávy

2. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města

a) připravit text „Výzvy“, která bude odeslána na Krajský úřad a Ministerstvo školství a předložit je na příštím jednání RM dne 13. 5. 2004 ke schválení

b) projednat danou situaci s řediteli jednotlivých ZŠ a MŠ

Usnesení č. 83/2004

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2003 a Strategie protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou na rok 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2003 a

2. souhlasí

se Strategií protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou na rok 2004.

Usnesení č. 84/2004

Zpráva o struktuře a činnosti oddělení sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2003

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženou zprávu o struktuře a činnosti oddělení sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2003

bere na vědomí

Usnesení č. 85/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - informace o hrozící havárii počítačové tomografie v nemocnici s investičním výhledem na období 2004 - 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informaci o hrozící havárii počítačové tomografie v nemocnici s investičním výhledem na období 2004 - 2006

Usnesení č. 86/2004

Jmenování nových členů Správní a dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

ukončení mandátu členů Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. Ing. Radovana Loudy, p. Jiřiny Polanské, p. Dagmar Klimešové, Mgr. Miroslavy Rýžakové k datu 14. dubna 2004.

2. jmenuje

a) do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2004 pro funkční období tříleté :

  • Ing. Romana Gaala
  • Bc. Ondřeje Friče
  • Blanku Ježkovou
  • MUDr. Marcela Krska

b) do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2004 pro funkční období tříleté:

Ing. Dianu Zappeovou

Usnesení č. 87/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis P. Š., Jablonec nad Nisou

b) dopis paní D. Č., Jablonec nad Nisou

c) dopis ČSAD a.s., Pražská 14, Jablonec nad Nisou

d) dopis Studia ReVi, Arbesova 18, Jablonec nad Nisou

e) dopis JUDr. P. J., Praha 2

2. nevyhovuje

žádosti pana P. Š.,bytem Jablonec nad Nisou, ze dne 5.4.2004 o zpětvzetí žaloby a

3. trvá

na žalobě na přivolení k výpovědi z nájmu bytu ze dne 26.8.2003, č.j. OP/1230/2003/Sv, podáno u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou dne 28.8.2003.

4. ukládá

a) Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

poskytnout bytovou náhradu paní Dagmar Čechové, bytem Mlýnská 7, Jablonec nad Nisou

b) Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

jednat s JUDr. Petrem Jantače, zástupcem společnosti JABLONEC 8310 s.r.o.

Usnesení č. 88/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 3/2004 a tento podnět

bere na vědomí

Usnesení č. 89/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 90/2004

Změna ve složení Rady nemocnice Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. bere ne vědomí

žádost Mgr. Petra Karáska o odstoupení z funkce člena Rady nemocnice Jablonec nad Nisou ke dni 29. dubna 2004

2. odvolává

Mgr. Petra Karáska z funkce člena Rady nemocnice Jablonec nad Nisou ke dni 29. 4. 2004

3. jmenuje

ke dni 30. 4. 2004 RNDr. Jiřího Čeřovského členem Rady nemocnice Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 91/2004

Dodatek ke smlouvě - SKS

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy - návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 52-95-MHD mezi Městem Jabloncem n.N. a společností Severočeské komunální služby, s.r.o.

1. souhlasí

se zněním dodatku dle přílohy důvodové zprávy

2. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

podepsat dodatek v předloženém znění za Město Jablonec n.N.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 9:30:55 | přečteno 2786x | Petr Vitvar