Usnesení 25. 11. 2004

Usnesení z 15. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 25. listopadu 2004 od 14:00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 197/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 198/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Úbočí 14/4326

H. Ch.,

trv. Jablonec nad Nisou

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Skřivánčí 66/3058

D. F.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

J. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Lidická 7/678

S. W.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+4

Jánská 4/1881

M. K. F.,

bytem Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skelná 12/1381

L. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Řetízková 7/3052

Ing. J. K.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+5

Mechová 17/3603

M. a N. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Růžová 29/633

J. L.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Řetízková 9/3053

J. J.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Řetízková 9/3053

R. K.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

2+kk

Široká 21/4787

A. Z.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

c) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 7, 3+kk

ul. Široká

T. Č., 

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 2, 1+2

ul. Široká

F. M.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9, 3+kk

ul. Široká

J. T.

(dům 02H)

trv. Zubří

b. j. č. 6, 3+kk

ul. Široká

P. S.

(dům 01E)

trv. p. Bratříkov

b. j. č. 17, 3+kk

ul. Široká

R. Š.

(dům 02H)

trv. Liberec

b. j. č. 4, 3+kk

ul. Široká

M. K.

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 3, 1+2

ul. Široká

J. M.

(dům 02H)

trv. Lučany nad Nisou

d) zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč pana P. T. trv. Jablonec nad Nisou.

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Žitná:

b. j. č. 10, 1+3

Žitná 5/3224

manž. M. C. S.,  a J. G. S., , trv. Jablonec n. N.

(po manž. J. a P. P.)

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi paní Z. B. a paní Z. H., obě trvale bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 199/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

1. schvaluje
  1. nájem garáže v přístavku objektu Smetanova 4/551, Jablonec nad Nisou o výměře 11,7 m2 panu V. B., bytem  Jablonec nad Nisou. Nájemné stanoví ve výši 4.680,- Kč ročně, tj. 390,- Kč/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

  2. zúžení předmětu nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 2003 pro ZŠ Kokonín na nebytové prostory v objektu č. p. 80 v k. ú. Kokonín, a to o prostory školní družiny s tím, že od 1. 12. 2004 bude ZŠ Kokonín užívat v uvedeném objektu pouze prostory školních dílen. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou nezměněna.

2. bere na vědomí

výpověď spol. PROFES I.F.D., spol. s r.o., IČ 625 76 291, se sídlem Brněnská 1269, Staré Město z nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu Podhorská 5, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 200/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje
  1. ukončení nájemní smlouvy č. 617/98/OFaM/MPO ze dne 9.11.1998 na pronájem části p.p.č. 1849/1, nově označené jako p.p.č. 1849/4 o výměře 238m2 v k.ú. Jablonec n.N. uzavřené s P. H., bytem Jablonec n.N. dohodou, a to ke dni 31.10. 2004.

  2. pronájem st.p.č. 64/1 o výměře 343 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby polyfunkčního objektu s panem p. M. K., bytem Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude vydáno do 28.2.2005, stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 7. 2005 a kolaudační rozhodnutí na objekt na st.p.č. 64/1 nabude právní moci nejpozději do 31.7. 2007. Nájemné stanoví po dobu rekonstrukce objektu Jungmannova 7 ve výši 35,- Kč/m2/rok nejdéle však do 31.7. 2005 a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu na st.p.č. 64/1 ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do doby kolaudace, nejdéle však do 31.7. 2007 s tím, že v případě nedodržení výše uvedených termínů a podmínek (tj. rekonstrukce objektu Jungmannova 7 a výstavba polyfunkčního objektu na st.p.č. 64/1) bude p. K. zpětně dopočítáno nájemné ve výši 307,50 Kč/m2/rok.

  3. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě,na pronájem p.p.č. 927/3 v k.ú. Jablonec n.N., č. 138-2004-OF/OMP ze dne 1.4.2004 pro DIAGNOSTIKU - Rýdl s.r.o. a to tak, že lhůta pro vydání stavebního povolení se prodlužuje do 1. 4.2005. Nájemné od 1.1. 2005 do 31.3. 2005 stanoví ve výši 1,-/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

2. neschvaluje
  1. pronájem části p.p.č. 703/1 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro D. K.,  Jablonec n.N.

  2. uzavření nájemní smlouvy za pronájem za umístění požární nádrže na části p.p.č. 1798/1 v k.ú. Mšeno n.N. s I. S., bytem Jablonec n. N., ani zpětnou úhradu nájemného od roku 1991.

Usnesení č. 201/2004

Koncepce sociální práce Města Jablonec n.N.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1 bere na vědomí

Koncepci sociální práce Města Jablonce nad Nisou

2. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru sociálních věcí a zdravotnictví

předložit projednanou Koncepci sociálním práce na nejbližším Zastupitelstvu Města Jablonce nad Nisou ke schválení.

Usnesení č. 202/2004

Informace o výši finančních prostředků na rok 2005 při zajištění pečovatelské služby ve všech objektech DsPS

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

informaci o výši finančních prostředků na rok 2005 potřebné pro zajištění stálé pečovatelské služby ve všech objektech DsPS

2. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Uplatnit požadavek na potřebné finanční prostředky dle bodu 1 do návrhu rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2005

Usnesení č. 203/2004

Informace o možnosti vedení účetnictví NNO v rámci připravovaného programu činnosti Spolkového domu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

bere na vědomí

informaci o možnosti vedení účetnictví spolupracujících NNO z oblasti sociálně zdravotní v rámci připravovaného projektu na rozšíření činností Spolkového domu.

Usnesení č. 204/2004

Cena za komunální odpad na rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2005 v Jablonci n.N.

1. bere na vědomí

ceny služeb pro rok 2005 dle přílohy č. 9 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o.a Městem Jabloncem nad Nisou .

2. souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce nad Nisou pro rok 2005 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č.2 důvodové zprávy.

3. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

podepsat návrh přílohy č. 9 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o.a Městem Jabloncem nad Nisou pro rok 2005 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a cenový výměr rok 2005 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

Usnesení č. 205/2004

Parkovací automaty

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o parkovacích automatech a tuto zprávu

1. bere na vědomí

zprávu o stavu a využití parkovacích automatů na území města Jablonce nad Nisou

2. vydává

Nařízení Města Jablonec nad Nisou č. 4/2004 O režimu dopravy ve Městě

Usnesení č. 206/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise humanitní péče a

bere na vědomí

podnět komise humanitní péče č. 46/2004

Usnesení č. 207/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

dopis pana F. S., trvalým pobytem Jablonec nad Nisou

dopis K. C., pracovnice TSJ s.r.o

2. promíjí

poplatek z prodlení panu F. S., nar. trvalým pobytem Jablonec nad Nisou ve výši 18.192 Kč

3. zamítá

odvolání ing. F. R., bytem Jablonec nad Nisou, proti rozhodnutí Dopravního a silničního úřadu ze dne 26.10.2004 pod č.j. DSÚ/SR/6664/2004, které se týkalo neposkytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4. potvrzuje

napadené rozhodnutí Dopravního a silničního úřadu.

Usnesení č. 208/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 1.12.2004 16:00:44 | přečteno 2910x | Petr Vitvar
load