Usnesení 24. 06. 2004

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 24. června 2004 od 14.30 hodin v zasedací místnosti Městské haly, U Přehrady 20, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 119/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 120/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

 1. schvaluje
  1. návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

E. I.

(dům 02H)

trv. Karlovice, okr. Turnov

b. j. č. 12, 3+kk

ul. Široká

T. U.

(dům 01E)

trv. Desná II.

b. j. č. 8, 3+kk

ul. Široká

L. H.

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 6, 1+2

ul. Široká

L. B.

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+2

ul. Široká

M. Č.

(dům 02H)

trv. Liberec 12

b. j. č. 22, 3+kk

ul. Široká

Š. Š.

(dům 01E)

trv.  Jablonec nad Nisou

b. j. č. 8, 1+kk

ul. Široká

Ing. Z. S.

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 1+3

ul. Široká

M. B.

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

J. Š.

(dům 02E)

trv. Liberec 4

b. j. č. 18, 1+2

ul. Široká

P. Ž.,

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 7, 1+2

ul. Široká

T. R.

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 5, 3+kk

ul. Široká

S. C.

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou


b.j. č. 23, 3+kk

(dům 01E)

ul. Široká

Mgr. P. K.

Trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 17, 3+kk

ul. Široká

J. S.

(dům 02E)

Trv. Zásada

b. j. č. 16, 3+kk

ul. Široká

K. S.

(dům 01E)

Trv. Jablonec n. N.


 1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Prosečská 176

R. B.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

G. Mrázka 10/556

L. a K. H.,

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podskalí 17/2941

R. V.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

Z.e S.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 8A/4604

R. P.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky


 1. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2, o velikosti 0+1, v objektu č. p. 3395, Budovatelů 8 v Jablonci nad Nisou (nájemce J. J.)


 1. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 146/2342

M. B.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. a V.u S.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců


 1. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13, 1+2

č. p. 4675

ul. U Tenisu

paní K. Č.

trv. Děčín 1

(po p. Š. S.)

b. j. č. 8, 3+kk

(dům 02D)

ul. Široká

paní I. Ř.

trv. Liberec 6

(po p. L. S.)


 1. bere na vědomí

zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč paní L. M., trv. Jablonec nad Nisou.

 1. souhlasí
  1. s dohodou o výměně bytů mezi panem M. H., trv. bytem Jablonec nad Nisou a manž. V. a J. H., trv. Jablonec nad Nisou.

  2. s dohodou o výměně bytů mezi manž. M. a R. B., trv. bytem Jablonec nad Nisou a Z. B., trv. bytem Jablonec nad Nisou.

 2. pověřuje

poradu vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalováním návrhů na uzavření nájemních smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schvalováním dohod o výměně bytů v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 25. 6. do 26. 8. 2004.

Usnesení č. 121/2004

Návrh na vyplacení odměn ředitelům organizací

Další plat v I. pololetí r. 2004 v organizacích

Rada města Jablonce nad Nisu po projednání předložené zprávy

schvaluje
 1. možnost vyplacení mimořádných odměn v organizacích Městská správa kin, Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o., Technické služby města Jablonce nad Nisou, p.o., Nemocnice Jablonec nad Nisu, p.o. do výše 40% částky dalšího platu v I. pololetí r. 2004, na který by zaměstnancům vznikl nárok, a to dle postupu uvedeného v části "B". důvodové zprávy

 2. odměny pro ředitele organizací zřízených Městem dle části "A" a "B" důvodové zprávy upřesněné při jednání rady města

 3. MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě

Usnesení č. 122/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

 1. schvaluje
 1. nájem části nebytového prostoru v přízemí objektu Budovatelů 4, Jablonec nad Nisou, o výměře 231,15 m2 společnosti Horák Electronic, s. r. o. se sídlem Sadová 945, Jablonec nad Nisou, IČ 61539643, za účelem provozování prodejny a servisu elektro. Výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 7. 2004 do 1.10.2004.

 2. uzavření dodatku o zúžení předmětu nájmu nebytových prostor ve 2. poschodí objektu Kamenná 11, Jablonec nad Nisou, na výměru 161,9 m2 a snížení nájemného na částku 16.348,- Kč měsíčně pro Okresní správu sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou s platností od 1. 7. 2004

 3. podnájem nebytového prostoru v 1. podzemním a 1. a 2. nadzemním podlaží objektu COS Euroregion Nisa o celkové výměře 392 m2 společnosti ORFEAS, spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 17, Jablonec nad Nisou, IČ 49101757, za účelem zřízení a provozování gastrocentra COS Euroregionu Nisa, Jablonec nad Nisou. Podnájemné bude stanoveno ve výši 493.425,- Kč ročně bez DPH, tj. 41.119,- Kč měsíčně a se zapracováním roční inflace vyhlašované státem. Podnájemní smlouva bude uzavřena do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na objekt, na dobu určitou 15 let s účinností ode dne uzavření podnájemní smlouvy.

 4. nájem stavby občanské vybavenosti (tělocvičny) na stavební parcele č. 99/2 v ul. Jugoslávská, Jablonec nad Nisou, společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 254 34 411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou s tím, že nájemné bude hrazeno v symbolické výši 1,Kč/rok, náklady na energie, služby a další úhrady za plnění spojená s užíváním předmětné tělocvičny budou hrazeny společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 1. pověřuje

poradu vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalováním návrhů na uzavření nájemních smluv k nebytovým prostorům v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 25. 6. do 26. 8. 2004.

 1. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

předložit definitivní znění podnájemní smlouvy se společností ORFEAS, spol. s r.o. před podpisem k projednání v radě města

Usnesení č. 123/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

 1. schvaluje
 1. pronájem části p.p.č. 1375 o výměře 235m2 a st.p.č. 467/2 díl "a" o výměře 8m2 v k.ú. Jablonec n.N., za účelem zahrady, pro H. O., bytem Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

 2. pronájem části p.p.č. 377/1 díl "A" o výměře 18 m2 v k.ú. Rýnovice, za účelem pozemku pod garáží, pro F. D., bytem Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

 3. pronájem části p.p.č. 377/1 a p.p.č. 378 o výměře 153m2 v k.ú. Rýnovice, za účelem pozemku od skladovými halami pro spol. Dynast, s.r.o., se sídlem Ladova 1/4548, Jablonec n.N., IČ: 631 47 378. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to od 1.4.do 31.7. 2004. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok.

 4. úhradu za umístění reklamních tabulí na hřbitovech v Jablonci n.N. a urnovém háji ve výši 12.000,-Kč/rok

 5. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 103-2003-OF/OMP pro FK Břízky Jablonec n.N., V Luzích 27, Jablonec n.N. IČ: 266 080 65

 1. neschvaluje
 1. zveřejnění a pronájem části. p.p.č. 942/1 díl "a" o výměře 542 m2 a díl "b" o výměře 2057m2 v k.ú. Jablonec n.N., za účelem podnikání, pro F. T., se sídlem Průmyslová 50, Jablonec n.N.

 2. zveřejnění a pronájem části p.p.č. 115/1 v k.ú. Mšeno n.N., za účelem umístění novinového stánku, pro J. U., bytem Liberec

 3. zveřejnění a pronájem části p.p.č. 537/32 v k.ú. Proseč n.N., za účelem umístění stánku na prodej tiskovin, pro E. Ž., Jablonec n.N.

 1. pověřuje

poradu vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalováním návrhů na uzavření nájemních smluv k pozemkům v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 25. 6. do 26. 8. 2004.

Usnesení č. 124/2004

Kontroly organizací

a) SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. - hospodaření v roce 2003

b) Základní škola Jablonec nad Nisou, E.Floriánové 8 - hospodaření v roce 2003

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Základní škola Jablonec nad Nisou, E.Floriánové 8, p.o.

bere na vědomí

zprávu z kontrol organizací - hospodaření za rok 2003:

A) SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (str. 2-3)

B) Základní škola Jablonec nad Nisou, E.Floriánové 8, p.o. (str.4)

Usnesení č. 125/2004

Nařízení č. 3/2004, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2003 o režimu dopravy ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o vydání nařízení č. 3/2004, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2003 o režimu dopravy ve městě

potvrzuje

platnost nařízení města Jablonce nad Nisou nařízení č. 3/2003 o režimu dopravy ve městě

Usnesení č. 126/2004

Změna v orgánech o.p.s. Plavecký bazén

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se změn ve složení orgánů společnosti Plavecký bazén o.p.s. a

 1. bere na vědomí

ukončení členství paní Marie Kubáčkové v dozorčí radě společnosti Plavecký bazén o.p.s. ke dni 9.8.2004

 1. jmenuje

do dozorčí rady společnosti Plavecký bazén o.p.s. paní Ing. Jitku Hujerovou, a to na období od 9.8.2004 do 9.8.2007

 1. potvrzuje
 1. paní Ing. Ivanu Holáskovou do správní rady o.p.s. Plavecký bazén pro druhé funkční období od 9.8.2004 do 9.8. 2007

 2. pana Ing. Vladimíra Zemína do správní rady o.p.s. Plavecký bazén pro druhé funkční období od 9.8.2004 do 9.8. 2007

Usnesení č. 127/2004

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2004 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení č. 128/2004

Změna v komisi dopravní a ve zkušební komisi pro provozování taxislužby

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

jmenuje
 1. do dopravní komise

Ing. Jana Vojíře

 1. do zkušební komise pro provozování taxislužby

Ing. Jana Vojíře

Usnesení č. 129/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a


 1. bere na vědomí
  1. dopis manželů L., Jablonec nad Nisou

  2. dopis pana V. L., Jablonec nad Nisou


 2. neschvaluje

  prominutí poplatku z prodlení ve výši 18.501,- Kč Z. L. a L. L., oba bytem Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 130/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 131/2004

Změna organizačního řádu MěÚ - organizační struktura

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ a jeho přílohy č. 1 dle obsahu důvodové zprávy k tomuto materiálu

Vytvořeno 13.8.2004 10:26:54 | přečteno 3498x | Petr Vitvar
load