Usnesení 22. 01. 2004

Usnesení z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 22. ledna 2004 od 14.00 hodin.

Usnesení č. 2/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 3/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 9, 3+kk

ul. U Tenisu

V. Ch.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+2

ul. U Tenisu

J. M.

(dům 02E)

trv. Maršovice

b. j. č. 8, 3+kk

ul. U Tenisu

J. B.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 12, 3+kk

ul. U Tenisu

Ing. J. Č.

(dům 02F)

trv. Liberec 3

b. j. č. 19, 1+2

ul. U Tenisu

V. Č.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 12, 3+kk

ul. U Tenisu

J. P.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 15, 1+2

ul. U Tenisu

V. S.

(dům 02F)

trv. Ústí nad Labem

b. j. č. 18, 1+2

ul. U Tenisu

Mgr. L. J.

(dům 02E)

trv. Praha 3

b. j. č. 16, 3+kk

ul. U Tenisu

J. M.

(dům 02E)

trv. Železný Brod

b. j. č. 8, 3+kk

ul. U Tenisu

M. R.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9, 3+kk

ul. U Tenisu

P. J.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 19, 1+2

ul. U Tenisu

Z. R.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 11, 1+2

ul. U Tenisu

P. I.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 11, 1+2

ul. U Tenisu

P. Š.

(dům 02E)

trv. Praha 9

b. j. č. 4, 3+kk

ul. U Tenisu

L. R.

(dům 02E)

trv. Rychnov u Jbc n. N.

b. j. č. 18, 1+2

ul. U Tenisu

I. D.

(dům 02F)

trv. Huť

b. j. č. 1, 3+kk

ul. U Tenisu

R. S.

(dům 02A)

trv. Jablonec nad Nisou,

zastoupený zákonným zástupcem (matkou) J. S.,
trv. Jablonec nad Nisou

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Řetízková 11/3054

M. B.

trv. Jablonec nad Nisou

c) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Smetanova 63/4291

K. P.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Dlouhá 7/2188

S. V.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 10B/1605

D. T.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi L. L., trv. bytem Jablonec nad Nisou a A. Z., trv. bytem  Jablonec nad Nisou.

3. mění

své usnesení č. 217/2003 ze dne 27. 11. 2003 a to tak, že schvaluje u níže uvedených nájemců prodloužení nájemních smluv na dobu určitou 2 roky:

M. B.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

R. B.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

L. B.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

V. B.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

V. D.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

A. K.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

M. K.

trv. Jablonec nad Nisou

(obecní zájem)

Usnesení č. 4/2004

Vyjádření Města Jablonce nad Nisou k činnosti škol a školských zařízení různých zřizovatelů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

vydává

kladné stanovisko k působení Školní jídelny s.r.o., U Balvanu 16 a Svobodné obecné školy o.p.s., Rybářská 35 na území města Jablonce nad Nisou.

Usnesení č. 5/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostorech

1. schvaluje

a) snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 64,1 m2 v objektu Růžová 3a, Jablonec nad Nisou panu M. R., bytem Jablonec nad Nisou z částky 4.069,- Kč/měs. na částku 2.000,- Kč/měs. s účinností od 1.1. 2004, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu mezi Městem a p. R..

b) změnu názvu nájemce v nájemní smlouvě na nebytové prostory v objektu Pražská 48/617, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 32 m2 na Centrum sociálních služeb spádové oblasti Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Lesní 27a, Jablonec nad Nisou, IČO 079430, a to zpětně s účinností od 1. 1. 2003. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy zůstanou nezměněny.

c) zúžení předmětu nájmu pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem Jiráskova 11, Jablonec n. N. IČO 25412604 o níže uvedené pozemky a stavby: p.p.č. 61/2 o výměře 2114 m2, p.p.č. 61/3 o výměře 83 m2, p.p.č. 61/4 o výměře 99 m2, domu č.p. 4520 se st.p.č. 3255 o výměře 1050 m2, pavilon B se st.p.č. 3416 o výměře 786 m2, domu č.p. 572 se st.p.č. 48/1 o výměře 258 m2, a to s platností od 1. 5. 2004, změnu názvu nájemce v nájemní smlouvě č. 73/2000/OF/OMP z „Výstaviště“ Jablonec nad Nisou,s.r.o. na „Eurocentrum“ Jablonec nad Nisou s.r.o., změnu výše nájemného společnosti Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. se sídlem Jiráskova 11, Jablonec n. N. IČO 25412604, a to tak, že nájemné je stanoveno v celkové výši 200.000,- Kč/rok, z toho peněžité plnění ve výši 100.000,- Kč a nepeněžité plnění nájemného 100.000,- Kč.

2. neschvaluje

pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 2,55 m2 pro Českou spořitelnu, a. s., Olbrachtova 62/1929, Praha 4, IČO 45244782 za účelem provozování bankomatu.

Usnesení č. 6/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

mění

usnesení č. 79/2001 ze dne 5.4. 2001 a to tak, že schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou, do doby požádání o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do 31.12. 2004. Nájemné ve výši 100,- Kč/m2 a rok.Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 7/2004

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého návrhu Pravidel finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek

schvaluje

po upřesnění při jednání rady města Pravidla finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek

Usnesení č. 8/2004

Centrum obchodní spolupráce ERN - jmenování členů hodnotící komise

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o jmenování členů komise pro posouzení vyhodnocení nabídek dodavatele stavby Centra obchodní spolupráce ERN.

1. bere na vědomí

předloženou zprávu

2. jmenuje

členy a náhradníky komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek:

členové: Mgr. Jiří Rudolf - místostarosta

Ing. Ivan Kracík

Ing. František Pešek

RNDr. Jiří Čeřovský - starosta města

Mgr. Petr Karásek - místostarosta

RNDr. Miroslav Varga

Ing. Lenka Nachtigalová

náhradníci: Petr Poborský

Tatjana Nováková

Ing. Radovan Louda - místostarosta

Nehlasující členové: Jan Fidler

Ing. Jana Hladíková

Ing. Ivan Sýkora

JUDr Jaroslav Belda

Usnesení č. 9/2004

Odpis pohledávek

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

odpis pohledávek ve výši 82.275,-Kč dle důvodové zprávy

Usnesení č. 10/2004

Změna sídla příspěvkové organizace Technické služby města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

změnu sídla příspěvkové organizace Technické služba města Jablonce nad Nisou, novým sídlem této organizace je Souběžná 7, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 11/2004

Manažerská smlouva pro pověřeného ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro MUDr. Němečka, pověřeného ředitele p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 12/2004

Návrh na schéma výběrové komise na funkci ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

návrh na schéma výběrové komise na funkci ředitele p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 13/2004

Kontrola stavu závazků a pohledávek - Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Kontrole stavu závazků a pohledávek - Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

pověřuje

Ing. Renatu Vítovou a Ing. Jana Slámu, pracovníky Městského úřadu,

k provedení kontroly stavu závazků a pohledávek Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. k datu 12. 1. 2004 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 14/2004

Změna v komisích

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

a) z dopravní komise

Milana Svobodu

b) z komise pro sport a tělovýchovu

Daniela Habětínka

c) z kulturní komise

Ivanu Říhovou

2. jmenuje

a) do dopravní komise

Zdeňka Tůmu k 1.2.2004

b) do komise pro sport a tělovýchovu

Ing. Vladislava Veselého

c) do kulturní komise

Mgr. Ludmilu Rudolfovou

3. ukládá

Václavu Vostřákovi, předsedovi komise pro realizaci programu regenerace MPZ

projednat docházku členů komise na jednotlivá jednání, na základě vyhodnocení zvážit členství členů v komisi s nejnižší účastí a případně navrhnout výměnu

Usnesení č. 15/2004

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy k návrhu rozpočtu města na rok 2004 a

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit

a) rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2004 v celkovém objemu 1.142.278 tis. Kč v rozpisu na oddíl a paragraf rozpočtové skladby a tento stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města

b) seznam investičních akcí k realizaci v roce 2004 v celkovém objemu 288.020 tis. Kč

c) postup při rozpočtových opatřeních, které nemají povahu závazných ukazatelů (položky) takto:

- správci kapitol - mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20%, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtovaného roku

- rada města - může provádět rozpočtová opatření od 500 tis. Kč do jednoho milionu Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

Usnesení č. 16/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis pana D. M., Jablonec nad Nisou

b) dopis pana F. T., Jablonec nad Nisou

2. ruší

své usnesení č. 227/2003/f) ze dne 18. 12. 2003

3. schvaluje

prodloužení ubytovací smlouvy k tomuto obecním bytu:

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

Usnesení č. 17/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět kulturní komise č. 18/2003 a tento

bere na vědomí.

Usnesení č. 18/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 19/2004

Jmenování ředitele OFaM MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. odvolává

na vlastní žádost z funkce ředitele odboru financí majetku MěÚ k 31. 1. 2004 Ing. Milana Hladíka

2. jmenuje

na základě návrhu tajemníka MěÚ po provedeném výběrovém řízení do funkce ředitele odboru financí a majetku k datu 1. 2. 2004 Bc. Ondřeje Friče

3. děkuje

ing. Milanu Hladíkovi za odvedenou práci ve funkci ředitele odboru financí a majetku MěÚ pro Město Jablonec nad Nisou.

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 12:07:58 | přečteno 2837x | Petr Vitvar
load