Usnesení 21. 10. 2004

Usnesení z 13. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 21. října 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 177/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 178/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Liberecká 47/3716

J. T.,

trv. Jablonec nad Nisou

1+3

F. L. Čelakovského 7/4278

J. a V. B.

trv. Jablonec nad Nisou

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:


1+1

Na Roli 19/2260

Z. G.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 měsíce

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3736

P. L.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

I. a V. B.,

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

L. H.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

+1

G. Mrázka 10/556

V. R.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Opletalova 31/2683

K. L.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

c) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:


b. j. č. 19, 1+3

ul. Široká

L. G., nar. 1983,

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9, 3+kk

ul. Široká

P. T., nar. 1970,

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

P. B. nar. 1972,

(dům 02H)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 18, 3+kk

ul. Široká

T. H., nar. 1946,

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisoud) zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč pana K. W., trv. Dubňany

e) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 86, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3676, F. L. Čelakovského 4 v Jablonci nad Nisou (nájemce L. P.)

f) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 21, o velikosti 1+3 v objektu č. p. 3855, Na Vršku 10 v Jablonci nad Nisou (nájemce L. N.)

2. nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi panem Z. J., trvale bytem Velké Hamry a panem J. Č., trvale bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 179/2004

Změna právní formy Městské správy kin

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy ke změně právní formy Městské správy kin

1. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit
 1. zrušení organizační složky Městská správa kin k 1.1.2005

 2. přechod práv a povinností z organizační složky Městská správa kin na obchodní společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. od 1. 1. 2005

2. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

předložit materiál ke zrušení organizační složky Městská správa kin a přechodu práv a povinností na obchodní společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. na jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dne 11. 11. 2004.

Usnesení č. 180/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru v objektu Nad Mlýnem 3 v Jablonci nad Nisou pro p. L. P., a to dohodou ke dni 31.10. 2004.

2. neschvaluje

ukončení nájemní smlouvy dohodou na nájem nebytového prostoru v objektu Podhorská 55 v Jablonci nad Nisou pro p. J. N..

3. mění

usnesení č. 134/2004/2 z 10. schůze Rady města, konané dne 26. 8. 2004, a to tak, že schvaluje pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 2,55 m2 pro Českou spořitelnu, a. s., se sídlem Olbrachtova 62/1929, Praha 4, IČ 45244782, za účelem provozování bankomatu. Nájemné je stanoveno ve výši 25.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2004.

Usnesení č. 181/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 216-1999/OF/OMP, ze dne 11.6. 1999 na dobu určitou, na pronájem p.p.č. 83/10 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena se spol. JABLONEC 8310, s.r.o., se sídlem Podhorská 20, Jablonec n.N.

2. bere na vědomí

doporučení výboru pro hospodaření s majetkem města trvat na usnesení ze dne 18.3. 2004, číslo 49/2004/3 s tím, že přesná výměra pozemku bude stanovena po vyhotovení geometrického náčrtu a následně bude věc předložena Radě města k rozhodnutí

Usnesení č. 182/2004

Změna v komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

jmenuje
 1. do komise pro sport a tělovýchovu
  ing. Radovana Hromádka

 2. do komise kulturní
  Renatu Bobkovou

 3. do komise pro regeneraci MPZ
  ing. arch. Vladislava Hrona

Usnesení č. 183/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

 1. bere jej na vědomí
 1. dopis pana F. Š., Jablonec nad Nisou

 2. dopis paní A. M., Jablonec nad Nisou

 3. dopis pana R. P., Jablonec nad Nisou

 1. promíjí

panu F. Š., nar. 1921, bytem Jablonec nad Nisou poplatek z prodlení ve výši 13.455 Kč za pozdní úhrady nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č. 2 o velikosti 1+2 II. kategorie v domě č.p. 170 v ulici J.K.Tyla.

 1. schvaluje

nájem bytu č. 4 o velikosti 1+2 IV. kategorie v domě č.p. 1495 v ulici Raisova 5 v Jablonci nad Nisou pro R. P., nar. 1961 na dobu určitou jednoho roku.

Usnesení č. 184/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 29.10.2004 11:00:26 | přečteno 2966x | Petr Vitvar
load