Usnesení 19. 02. 2004

Usnesení ze 3. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. února 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 31/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 32/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu 1 rok

b) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

R. S.

(dům 02G)

trv. Jablonec n. N.

b. j. č. 9, 3+kk

ul. Široká

M. N.

(dům 02G)

trv. Liberec 10

b. j. č. 15, 1+2

ul. Široká

P. F.

(dům 02GF)

trv. Jablonec n. N.

b. j. č. 14, 1+2

ul. U Tenisu

M. Č.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

c) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 14, 1+kk

U Tenisu 4675/A

paní M. V.
trv. Jablonec nad Nisou
(po p. R. S.)

d) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno (býv. hotel Zlatý jelen):

b. j. č. 94, 1+2

F. L.Čelakovského 4/3676

paní E. S.
trv. Pěnčín, p. Bratříkov
(po p. L. D.)

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Vrkoslavice:

b. j. č. 11, 1+1

Kolmá 8A/4663

paní K. V.
trv. Jablonec nad Nisou
(po manž. J. a D. V.)

f) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ulice Žitná:

b. j. č. 9, 1+2

Žitná 5/3223

panu Ing. M. V.,
trv. Jablonec nad Nisou
(po manž. V. a M. P.)

g) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 146/2342

R. G.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

I. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

H. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

Š. S.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

h) ukončení ubytovací smlouvy k bytové jednotce č. 2, o velikosti 0+1, v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný J. E.)

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi Z. B., trv. bytem Jablonec nad Nisou a I. N., trv. bytem Jablonec nad Nisou s tím, že nájemní smlouva s pí. N. bude uzavřena na dobu určitou do 23. 10. 2004.

Usnesení č. 33/2004

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje

a) koeficient a podíl nákladů pro stanovení kupních cen bytových jednotek v objektu

Jana Žižky 2/Vrkoslavice 194

Celkem 5 bytových jednotek

koeficient 1,5

Podíl nákladů pro objekt 105.090,- Kč

Podíl nákladů pro bytovou jednotku číslo 194/4 ve výši 68.139,- Kč

b) podíl nákladů pro objekt Pražská 105/604 ve výši 135.070,- Kč.

Usnesení č. 34/2004

Zpráva o činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí v roce 2003

Rada města Jablonce nad Nisu po projednání předložené zprávy o činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí v roce 2003 tuto

bere na vědomí

Usnesení č. 35/2004

Zpráva Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za II. pololetí 2003

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za II. pol. 2003

Usnesení č. 36/2004

Program Jablonec nad Nisou 2004

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k Programu Jablonec nad Nisou 2004 a po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit zařazení jednotlivých akcí na II. - Iv. čtvrtletí do Programu Jablonec nad Nisu 2004 včetně výše příspěvků dle přiložené tabulky akcí.

Usnesení č. 37/2004

Změna složení Povodňové komise města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o navrhované změně ve složení povodňové komise města Jablonce nad Nisou

1. odvolává

člena povodňové komise paní Evu Suchou

2. jmenuje

členem povodňové komise paní Jitku Prouskovou, oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec nad Nisou

3. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zajistit akceschopnost povodňové komise po provedené změně členů

Usnesení č. 38/2004

Vstup do Evropské unie - program na Mírovém náměstí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu programu na Mírovém náměstí u příležitosti vstupu našeho státu do Evropské unie

schvaluje

program dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 39/2004

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do akce „Vlajka pro Tibet“

Usnesení č. 40/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise sociálně právní ochrany dětí č. 2/2003, komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 2/2004, dopravní komise č. 18/2003, č. 20/2003 a č. 1/2001 a

1. bere na vědomí

a) podnět komise sociálně právní ochrany dětí č. 2/2003

b) podnět komise pro realizaci Programu regenerace MPZ č. 2/2004

c) podněty dopravní komise č. 18/2003, č. 20/2003, č.1/2004

2. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru sociálních věcí a zdravotnictví

ve spolupráci s ředitelkou humanitního odboru a ředitelem odboru správy majetku navrhnout řešení problematiky uvedené v bodě b) podnětu komise sociálně právní ochrany dětí č. 2/2003 včetně ekonomické rozvahy

Usnesení č. 41/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 42/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

po upřesnění při jednání rady města doplnění usnesení rady města č. 26/2002/c ze dne 14. 2. 2002 o termíny uzavření dodatků k nájemním smlouvám na navýšení nájemného za školské budovy dle vlastní zprávy

Usnesení č. 43/2004

Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - jmenování členů výběrové komise

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

jmenuje

členy a náhradníky komise pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

členové: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta města

Božena Caklová, zastupitelka

Mgr. Petr Tulpa, zastupitel

Jaroslava Diringerová, zastupitelka

MUDr. Petr Rota, LOK

MUDr. Ivana Vraná, LK

Ing. Tomáš Sláma, ředitel Městské nemocnice Turnov - zást. zdrav. zařízení

RNDr. Irena Grohová, OSVZ

náhradníci Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Pavel Šourek, zastupitel

Taťjána Nováková, zastupitelka

PaedDr. František Vízek, zastupitel

Věra Seibothová, LOK

MUDr. Pavel Fastr, LK

Ing. Pavel Březina, KÚ Libereckého kraje, odbor zdravotnictví

člen s hlasem poradním

Ing. Miroslav Vacek, odborník na oblast ekonomiky a zdravotnictví

Mgr. Oldřich Kvasnička, Aperta s.r.o., personální agentura

Usnesení č. 44/2004

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou na základě průběhu jednání v působnosti valných hromad

ukládá

ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města a statutárním orgánům organizací zřízených a založených městem

zajistit u odboru financí a majetku MěÚ zpracovávání měsíčně aktualizovaného přehledu pohledávek a závazků města Jablonce nad Nisou a městem zřízených a založených organizací

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 10:44:28 | přečteno 2673x | Petr Vitvar