Usnesení 18. 03. 2004

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 18. března 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 45/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 46/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 7, 1+2

ul. Široká

M. T.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 7, 1+2

ul. Široká

K. W.

(dům 02G)

trv. Dubňany

b. j. č. 7, 1+2

ul. Široká

J. F.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 4, 3+kk

ul. Široká

V. K.

(dům 02F)

trv. Liberec

b. j. č. 8, 3+kk

ul. Široká

P. Č.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 17, 3+kk

ul. Široká

R. H.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 17, 3+kk

ul. Široká

R. W.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 11/3056

M. T.

trv. Jablonec nad Nisou

1+1

Řetízková 5/3051

Z. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

c) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Budovatelů 8/3395

A. H.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Budovatelů 8/3395

J. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Střelecká 11/1340

L. M.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Podhorská 129/90

J. M.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 8B/4604

F. Š.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

M. M.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Budovatelů 10/3396

J. D.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

A. D.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

d) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 148/2343

M. Č.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

J. N.

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. a E. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ulice Lesní:

b. j. č. 5, 1+1

Lesní 6B/4660

panu M. S.
trv. Hodkovice nad Mohelkou
(po bývalém nájemci p. E. R.)

f) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 4, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

slečně A. R.,
trv. Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p. Z. T.)

g) odstoupení od ubytovací smlouvy ze dne 24. 11. 2003 s p. D. K., trv. bytem Jablonec nad Nisou, s účinností od 18. 3. 2004.

Usnesení č. 47/2004

Výjimka z OZV o čistotě a pořádku ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

výjimku z OZV č. 12/2003 O čistotě a pořádku ve městě a povoluje konání akce Staropramen Chlapark 2004 ve dnech 20.8. a 21.8.2004 do 24,00 hodin.

Usnesení č. 48/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostorech

schvaluje

a) nájem garáže v objektu Pražská 12, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 22 m2 panu J. P., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemné je stanoveno ve výši 4.056,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1. 4. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

b) započtení investic vložených nájemcem panem Petrem Poborským do zhodnocení nebytových prostor v objektu Mlýnská 32, Jablonec nad Nisou v celkové výši 67.653,- Kč oproti budoucím platbám nájemného, a to počínaje měsícem dubnem 2004 s tím, že se započítává částka ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 806,25 Kč měsíčně do úplného započtení investic.

c) pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 2,55 m2 pro Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 62/1929, Praha 4, IČO 45244782 za účelem provozování bankomatu. Nájemné je stanoveno ve výši 40.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 49/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. schvaluje

pronájem p.p.č. 927/3 o výměře 2 681 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby servisu pro fi. Diagnostika - RÝDL, s.r.o., IČO 25407261, se sídlem Na Výsluní 3, Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou a to ke dni požádání o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12. 2006. Nájemné stanoví ve výši 160,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

2. neschvaluje

a) pronájem části p.p.č. 403/19 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění přenosné garáže pro pana F. D., bytem Jablonec n.N.

b) pronájem části p.p.č. 632/3 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování vozidel pro fi. VIATEX s.r.o., se sídlem Na Výšině 7/3711, Jablonec n.N. IČO: 62740539

3. mění

usnesení č. 117/2002/1b ze dne 9.5. 2002 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 917/17 o výměře 1971 m2, p.p.č. 918/3 o výměře 1118 m2 a p.p.č. 917/16 o výměře 1154 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby objektu pro manžele P. a H. Š., Jablonec n.N.

Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou a to ke dni požádání o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.6. 2006. Nájemné stanoví ve výši 160,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 50/2004

Zpráva o kontrole hospodaření organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o kontrole hospodaření organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou:Technické služby města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace - hospodaření za rok 2003 a Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24 - splnění úkolů k odstranění závad zjištěných kontrolou a zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Nemos Jablonec s.r.o a tyto

bere na vědomí

Usnesení č. 51/2004

Průběh likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou s.r.o., v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

bere na vědomí

zprávu o průběhu likvidace společnosti

Usnesení č. 52/2004

Varianty právních forem Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

varianty právních forem Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Usnesení č. 53/2004

Jmenování ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. jmenuje

MUDr. Víta Němečka ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. s účinností od 19.3.2004

2. schvaluje

Smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro MUDr. Víta Němečka vč. příloh

Usnesení č. 54/2004

Žádost Městského divadla v Jablonci nad Nisou o udělení výjimky z pravidel finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a Jeho organizačních složek

Rada města Jablonce nad Nisou projednala žádost o udělení výjimky z Pravidel finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek a

schvaluje

na základě ustanovení článku 4.1 Pravidel finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek výjimku z těchto pravidel

a) v bodě 2.3.1 Vazby mezi účetnictvím organizací a rozpočtem města v odstavci odpisy takto:

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. bude účtovat o účetních odpisech podle odpisového plánu schváleného správní radou společnosti

b) v bodě 2.5.1.6 Péče o zaměstnance - v odstavci Penzijní připojištění a pojistné na soukromí životní pojištění takto:

Výše měsíčního příspěvku na zaměstnance Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. nesmí přesáhnout 500,- Kč měsíčně

Tato výjimka v bodě b) usnesení platí pouze pro přechodnou dobu do 31. 12. 2004

Usnesení č. 55/2004

Změna v komisích

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

a) z dopravní komise

Bc. Tomáše Rakouše

b) z komise prevence kriminality

pplk. JUDr. Bohumila Šourka

2. jmenuje

a) do dopravní komise

Stanislava Mareše

b) do komise prevence kriminality

pplk. JUDr. Posledníka

Usnesení č. 56/2004

Změna v komisi - taxislužba

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o obsazení zkušební komise pro provozování taxislužby

1. odvolává

ze zkušební komise pro provozování taxislužby

Milana Svobodu

2. jmenuje

do zkušební komise pro provozování taxislužby

Zdeňka Tůmu

Usnesení č. 57/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis paní B. S., Jablonec nad Nisou

b) dopis JUDr. P. J., Praha

c) dopis paní K. Š., Jablonec nad Nisou - ve věci probíhající exekuce na uloženou pokutu za přestupek

d) pana P. Z., Jablonec nad Nisou

2. neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem P. Z. k bytu č.1, o velikosti 1+3, II.kategorie v objektu Podhorská 1950/89 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

Usnesení č. 58/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro výchovu a vzdělávání č. 1/2004 a komise humanitní péče č. 1/2004, č. 2/2004, č. 3/2004 a tyto podněty

bere na vědomí

Usnesení č. 59/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 60/2004

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou na základě diskuse

ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku MěÚ

ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku MěÚ

předložit na příští jednání rady města informativní zprávu o stavu v podpisu blankosměnek k obecním bytům, nebytovým prostorům a pozemkům.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 10:38:09 | přečteno 2672x | Petr Vitvar
load