Usnesení 16. 09. 2004

Usnesení z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 16. září 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice

Usnesení č. 153/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 154/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 2, 2+kk

Široká 26/4797

D. M., nar. .1956,

(dům 01C)

trv. .Jablonec nad Nisou,

na dobu určitou 1 rokb) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 5, 3+kk

ul. Široká

P. N., nar. 1974,

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 20, 1+kk

ul. Široká

L. M., nar. 1945,

(dům 01E)

trv. Rychnov u Jablonce n. N.

b. j. č. 14, 1+kk

ul. Široká

R. S., nar. 1940,

(dům 01E)

trv. Jablonec nad Nisou  1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Budovatelů 8/3395

J. K.,

trv.  Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. K.,

trv.  Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,

trv.  Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv.  Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 10B/4605

J. S.,

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10B/4605

M. M.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rokd) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:b. j. č. 17,

3+kk

(dům 02H)

ul. Široká

panu J. S., nar. 1970,

Zásada

(za byt v domě 02E)e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Lesní:

b. j. č. 2, 0+1

Lesní 6A/4660

panu M. K., nar. 1968,

trv. Albrechtice v Jiz. Horách

(po p. A. Z.)f) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Liberecká 146/2342

D. S.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsícůg) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 6, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 1340, Střelecká 11 v Jablonci nad Nisou (nájemci L. M. a L. M.)2. bere na vědomí

zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč pana J. J., trv. Na Výsluní 656, Mariánské Lázně.

3. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi slečnou V. Š., trvale bytem Jablonec nad Nisou a manž. L. a Š. N., trvale bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 155/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje
  1. dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 73/2000/OF/OMP s tím, že předmětem nájmu pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. bude pavilon A, tj. budova č. p. 4520 na stavební parcele 3255 o výměře 1050 m2. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

  2. prominutí smluvní pokuty ve výši 8.258,- Kč za pozdní úhrady nájemného z nebytového prostoru v objektu Podhorská 18, Jablonec nad Nisou panu P. B., bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 156/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje

prodloužení účinnosti nájemní smlouvy a uzavření dodatku č.1 na pronájem části p.p.č. 377/1 a 378 o výměře 153m2 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku pod skladovými halami, pro společnost Dynast s.r.o., IČ: 631 47 378, se sídlem Ladova 1/4548, Jablonec n.N., a to od 1.8. - 30.9. 2004, nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok.

2. ruší

usnesení č. 64/2004/1b

Usnesení č. 157/2004

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje
  1. koeficient 1,3 a podíl nákladů pro budovu ve výši 42.140,- Kč za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Pražská 41/618

  2. podíl nákladů pro bytovou jednotku č. 1315/02 ve výši 116.400,- Kč za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Revoluční 15a/1315

  3. podíl nákladů pro bytovou jednotku č. 3716/25 ve výši 9.200,- Kč za účelem výpočtu kupní ceny uvedené jednotky v objektu Liberecká 47/3716

Usnesení č. 158/2004

Metodika investic do nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Metodice investic do nebytových prostor a

schvaluje

Metodiku započítávání investic do pronajatých nebytových prostor

Usnesení č. 159/2004

Tramvajová linka č. 11 „Liberec - Jablonec nad Nisou“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o financování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

případnou redukci spojů dle přílohy č.1 důvodové zprávy od 1. 10. 2004

2. nesouhlasí

s navýšením platby města ve výši 929 200,- Kč za úhradu prokazatelné ztráty Dopravnímu podniku města Liberce , která by vznikla, pokud by nedošlo k redukci spojů v posledním čtvrtletí roku 2004

Usnesení č. 160/2004

Nadace Nemocnice

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se zastupování Města v Nadaci nemocnice a

schvaluje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města, jako osobu zastupující Město Jablonec nad Nisou v Nadaci nemocnice na období od září 2004 do září 2007.

Usnesení č. 161/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. schvaluje

nájem bytu č. 6 o velikosti 1+2 s příslušenstvím v 1. podlaží domu č.p. 1675 v ulici Podzimní 39 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou jednoho roku paní D. J.

2. bere na vědomí

dopis paní Š. Š. s tím, že bude informována o možnostech řešení dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 162/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 163/2004

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Žitavy na 4. setkání podnikatelů a

schvaluje

služební cestu starostovi města do Žitavy dne 11. září 2004, jakož i kapesné ve výši 40%.

Usnesení č. 164/2004

Zahraniční služební cesta místostarosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě místostarosty města do Kyperské republiky na odbornou exkurzi a

schvaluje

služební cestu místostarostovi města Ing. Radovanu Loudovi do Kyperské republiky ve dnech 16. až 23. října 2004, jakož i kapesné ve výši 40%.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 19.10.2004 10:58:32 | přečteno 2774x | Petr Vitvar
load