Usnesení 13. 05. 2004

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 13. května 2004 od 14.30 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 92/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a informaci o zapojení Města do Projektu CAF a

bere na vědomí

a) zprávu o kontrole úkolů

b) informaci o zapojení Města Jablonce nad Nisou do projektu Common Assessment Framework (CAF) - „společný hodnotící rámec“

Usnesení č. 93/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 148/2343

M. H.

trv. Jablonec nad Nisou

1+1

Na Úbočí 21/4325

M. a P. Z.

trv. Jablonec nad Nisou

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Táboritská 6/2132

D. a P. N.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

M. F.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

P. P.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Palackého 42/3767

M. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

c) ukončení ubytovací smlouvy k bytové jednotce č. 20, o velikosti 1+1, v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Š. S.)

d) odstoupení od ubytovací smlouvy ze dne 6. 2. 2004 s p. M. K., trv. bytem Jablonec nad Nisou, s účinností od 13. 5. 2004.

e) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 1, 3+kk

ul. Široká 20

B. J.

(dům 02C)

trv. Jablonec nad Nisou,

zastoupené zákonným zástupcem (matkou)
H. K.,
trv.  Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi V. N., trv. bytem Jablonec nad Nisou a J. Č., trv. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 94/2004

Stanovení výše nájemného z bytů v obytném souboru Horní Proseč

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení výše nájemného v objektech obytného souboru Horní Proseč

schvaluje

u členů Bytového družstva Horní Proseč měsíční nájemné z nájemních bytů v obytném souboru Horní Proseč (konkrétně v bytových domech 01a, 01b, 01c, 01e, 02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 02f, 02g, 02h) ve výši 50,- Kč za 1 byt.

Nájemné bude použito jako součást odměny správci objektů.

Usnesení č. 95/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

1. schvaluje

a) bezplatný nájem nebytového prostoru v 1. patře objektu Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 68,31 m2 Občanskému sdružení Světluška, se sídlem Pobřežní 9, Jablonec nad Nisou, IČ 69898103, za účelem uskladnění nábytku. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 14. 5. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

b) Záměr podnájmu nebytového prostoru v 1. podzemním a 1. a 2. nadzemním podlaží objektu COS Euroregion Nisa o celkové výměře 392 m2 firmě ORFEAS, spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 17, Jablonec nad Nisou, IČ 49101757, za účelem zřízení a provozování gastrocentra COS Euroregionu Nisa, Jablonec nad Nisou. Nájemné bude stanoveno ve výši 493.425,- Kč ročně, tj. 41.119,- Kč měsíčně. Podnájemní smlouva bude uzavřena do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na objekt, na dobu určitou 10 let s účinností ode dne uzavření podnájemní smlouvy.

2. ukládá

ing. Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o

předložit RM ve spolupráci s OMP FaM MěÚ návrh textu podnájemní smlouvy s firmou ORFEAS, spol. s.r. o. na jednání RM v měsíci červnu 2004

Usnesení č. 96/2004

Pronájem nebytových prostor Dlouhá 25a - změna usnesení č. 63/2004/1/b

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změně usnesení č.63/2004/1/b

mění

usnesení č.63/2004/1/b takto: nájem nebytového prostoru v přízemí objektu Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 105,37m2 občanskému sdružení SENIOR se sídlem Lipová 11, Ústí nad Labem, IČ 69411239. Výše nájemného je stanovena na 100,- Kč ročně. Nájem 1 místnosti (kancelář č. 1) o výměře 17, 50 m2 v suterénu objektu Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Krakovská 21, Praha, IČ 65399447. Výše nájemného je stanovena na 100,- Kč ročně. Sociální zařízení včetně sprchy bude užíváno oběma organizacemi společně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 97/2004

Koncepce sociální práce Města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o Koncepci sociální práce Města Jablonce nad Nisou a

1. bere ji na vědomí

2. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru SVZ

dopracovat materiál o připomínky uplatněné při jednání RM a předložit jej po doplnění na jednání rady města

Usnesení č. 98/2004

Cena za komunální odpad - II. pololetí 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro II. pololetí roku 2004 v Jablonci n.N.

1. bere na vědomí

ceny služeb pro II. pololetí roku 2004 dle přílohy č. 8 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o.a Městem.

2. schvaluje

cenu za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města pro II. pololetí roku 2004 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

3. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města,

podepsat návrh přílohy č. 8 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o.a Městem pro II. pololetí roku 2004 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a cenový výměr II. pololetí 2004 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

Usnesení č. 99/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis občanů u Dubové ulice

b) nabídku firmy OK VISION, spol.s.r.o., Lucemburská 26, Praha s tím, že v současné době výrobu nového pořadu městský úřad nepřipravuje a nabídku tedy nevyužije.

2. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

zařadit opravu povrchu komunikace v ul. Dubová do návrhu oprav komunikací na rok 2005

Usnesení č. 100/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 101/2004

Darování dvou polohovacích hydraulických postelí s matracemi v hodnotě cca 16.000,- Kč organizací Rotary club Liberec - Jablonec n.N. Městu Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

přijetí dvou polohovacích hydraulických postelí s matracemi v hodnotě cca 16.000,-Kč od Rotary club Liberec - Jablonec n.N. jako dar Městu Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 102/2004

Změna v komisi dopravní, ve zkušební komisi pro provozování taxislužby, v komisi humanitní péče

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

a) z dopravní komise

Zdeňka Tůmu

b) ze zkušební komise pro provozování taxislužby

Zdeňka Tůmu

c) z komise humanitní péče

Alenu Livorovou, tajemnici komise

2. jmenuje

do komise humanitní péče

RNDr. Irenu Grohovou, tajemnicí komise

Usnesení č. 103/2004

Dopisy pro MŠMT a KrÚ Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání

schvaluje

texty dopisů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Krajský úřad Libereckého kraje dle vlastní zprávy

Usnesení č. 104/2004

Vinkulace pojistného - objekt Zlatý jelen

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

souhlasí

s vinkulací pojistného plnění z bytového objektu Zlatý jelen v Jablonci nad Nisou ve prospěch České spořitelny a.s.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 10.8.2005 13:54:22 | přečteno 2627x | Petr Vitvar
load