Usnesení 05. 11. 2004

Usnesení ze 14. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 4. listopadu 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 185/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 186/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

J. a R. W.,

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Táboritská 6/2132

D. a P. N.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 158/1917

A. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce


b) návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 5, 3+kk

ul. Široká

V. G.,

(dům 02H)

trv. Liberec 6


c) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 23,
3+kk
č. p. 4787

ul. Široká 21

panu ing. J. D., nar. 1951,
trv. Jablonec nad Nisou
(po p. J. D.)


d) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 66 o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3763 v Jablonci nad Nisou, Na Vršku 16 (nájemce M. F.)

Usnesení č. 187/2004

Platy ředitelů škol a předškolních zařízení, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje
  1. nové znění příloh č. 4a, 4b Vnitřního platového předpisu pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou

  2. od 1. 10. 2004 platy ředitelům základních škol dle přílohy č. 1a důvodové zprávy

  3. mimořádné odměny ředitelům základních škol a předškolních zařízení dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení č. 188/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

schvaluje

pronájem nebytového prostoru v objektu Nad Mlýnem 3/1769 v Jablonci nad Nisou o celkové výměře 82,10 m2 pro společnost ZEPO - stavební práce s.r.o., se sídlem Nad Mlýnem 3/1769, Jablonec nad Nisou, IČ 254 92 560. Nebytový prostor bude užíván jako sklad stavebního materiálu. Nájemné je stanoveno ve výši 24.630,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2004.

Usnesení č. 189/2004

Zpráva o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

bere na vědomí

zprávu o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

Usnesení č. 190/2004

Plán zimní údržby 2004/2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění zimní údržby v období 2004/2005

1. schvaluje

Plán zimní údržby 2004/2005

2. vydává

Nařízení Města Jablonec nad Nisou č. 3/2004 o vymezení úseků místních komunikací, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Usnesení č. 191/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - nákup monitorů životních funkcí

Rada města Jablonce nad Nisou po dojednání předložené zprávy

schvaluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. nákup monitorů životních funkcí na koronární jednotku

Usnesení č. 192/2004

Změna v komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

z komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Miroslava Matěchu

2. jmenuje

do komise pro výchovu a vzdělávání
Blanku Hornovou

Usnesení č. 193/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí
  1. dopis pana J. L. ml., bytem Jablonec nad Nisou

  2. dopis Mgr. H. P., bytem Jablonec nad Nisou

2. promíjí

paní Mgr. H. P., bytem Jablonec nad Nisou poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

Usnesení č. 194/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 195/2004

Mimořádná odměna pro ředitele Nemocnice Jablonec n/N p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě

Usnesení č. 196/2004

Žádost

Rada města Jablonce nad Nisou projednala žádost občanského sdružení Československého ústavu zahraničního se sídlem v Praze o finanční příspěvek na realizaci památníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích a

vyslovuje

morální podporu této myšlence a její realizaciMgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 10.11.2004 9:44:42 | přečteno 2855x | Petr Vitvar
load