Usnesení 05. 02. 2004

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 5. února 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 20/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 21/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 6, 1+2

ul. Široká

V. V.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 16, 3+kk

ul. Široká

P. M.

(dům 02F)

trv. Liberec 30

b. j. č. 14, 1+2

ul. Široká

MUDr. H. Š.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 15, 1+2

ul. Široká

Ing. P. K.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 17, 3+kk

ul. Široká

L. D.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

L. H.

(dům 02E)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 19, 1+2

ul. Široká

V. D.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+2

ul. Široká

S. R.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

O. S.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 11, 1+2

ul. Široká

Z. B.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 15, 3+kk

ul. Široká

D. V.

(dům 02E)

trv. Jablonec n. N.

b. j. č. 5, 3+kk

ul. Široká

M. F.

(dům 02F)

trv. Praha 4

b. j. č. 12, 3+kk

ul. Široká

L. M.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 18, 1+2

ul. Široká

R. D.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 14, 1+2

ul. Široká

I. H.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 18, 1+2

ul. U Tenisu

J. D.

(dům 02A)

trv. Jablonec nad Nisou

b) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 12, 1+1

U Tenisu 4675

paní B. S.
trv. Jablonec nad Nisou
(po p. P. P.)

c) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

Mgr. J. Č.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

J. H.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

J. K.

trv. Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Zd. Č.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu 1 rok

d) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

e) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Vršku 14/38263

M. F.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 10B/4605

P. V.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

B. D.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

f) poskytnutí 2 bytových jednotek v obecním zájmu v roce 2004 takto:

  • l bytovou jednotku pro zaměstnance základních a mateřských škol
  • l bytovou jednotku pro zaměstnance Městské policie

2. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. Š. a R. R., trv. bytem Jablonec nad Nisou a H Š, trv. bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 22/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostorech

1. schvaluje

a) změnu názvu nájemce v nájemních smlouvách, uvedených ve vlastní zprávě, na Speciální škola, příspěvková organizace, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, IČO 60254190

b) nájemné pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dle důvodové zprávy ve výši 1.000,- Kč/rok/subjekt

c) započtení investic vložených nájemcem panem Nikosem Sianosem do zhodnocení nebytových prostor v objektu Komenského 2, Jablonec nad Nisou v celkové výši 96.180,- Kč oproti budoucím platbám nájemného, a to počínaje měsícem březnem 2004 s tím, že se započítává částka ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 12.993,- Kč měsíčně do úplného započtení investic

d) započtení investic vložených nájemcem TJ LIAZ Jablonec nad Nisou do zhodnocení nebytových prostor v objektu Lidická 7, Jablonec nad Nisou v celkové výši 280.016,- Kč oproti budoucím platbám, a to počínaje měsícem březnem 2004 s tím, že se započítává částka ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 10.147,50,- Kč měsíčně do úplného započtení investic

2. neschvaluje

snížení nájemného za nebytové prostory v objektu Lidická 14, Jablonec n. N. o částku 4.556,- Kč za období 1. - 15. 5. a 1. - 15. 8. 2003 nájemci panu Miroslavu Stachovi z důvodu omezení provozu nebytových prostor při rekonstrukci objektu

Usnesení č. 23/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

mění

usnesení č. 219/1b/2003 ze dne 27.11. 2003 a to tak, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, a to od 1.12.2003 do 31.3.2004 Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2 a rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 24/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - veřejnoprávní kontroly - dotace 2003, závazky a pohledávky

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy - o průběhu a výsledku veřejnosprávní kontroly

bere na vědomí

výsledky provedených kontrol u příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 25/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - odpisový plán

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy - Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o. odpisový plán

schvaluje

odpisový plán Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o

Usnesení č. 26/2004

Informace pověřeného ředitele p.o. nemocnice Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. bere na vědomí

informaci pověřeného ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou a

2. ukládá

a) MUDr. Vítu Němečkovi, pověřenému řediteli Nemocnice Jablonec p.o.

předložit na jednání rady města 18. 3. 2004 podnikatelský záměr dalšího provozování „lékárny“ nemocnice dle jednotlivých možných scénářů dalšího vývoje a v kontextu s celkovým hospodařením nemocnice

b) RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zadat právní rozbor odstoupení Nemocnice Jablonec p.o. od nájemní smlouvy s firmou EUROPHARMA s.r.o

Usnesení č. 27/2004

Změna v orgánech Plaveckého bazénu o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke složení orgánů společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. a

potvrzuje

pro období 9. 8. 2003 až 9. 8. 2006:

a) do správní rady Mgr. Petra Karáska a pana Petra Poborského

b) do dozorčí rady RNDr. Jiřího Čeřovského

Usnesení č. 28/2004

Změna v komisi

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

a) z komise pro realizaci programu regenerace MPZ

ak. soch. Vladimíra Komňackého

b) z dopravní komise

Františka Vojtíška

2. jmenuje

a) do komise pro realizaci programu regenerace MPZ

Ing. Katarínu Sanigovou

b) do dopravní komise

Václava Vostřáka

Usnesení č. 29/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) žádost Mateřského centra Světluška o prominutí úhrady za topení v nebytovém prostoru Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou s tím, že uvedená žádost bude znovu projednána po ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru a vyúčtování záloh na topení, kdy bude vypočtena výše nedoplatku za topení v nebytovém prostoru a bude možno jednat o prominutí konkrétní částky

b) dopis paní I. J., Jablonec nad Nisou

c) dopis paní R. B., Jablonec nad Nisou

2. schvaluje

prominutí poplatku z prodlení . J., trvalým pobytem Jablonec nad Nisou ve výši 1.174 Kč

Usnesení č. 30/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 10:49:56 | přečteno 2703x | Petr Vitvar
load