Usnesení 03. 06. 2004

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 3. června 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 105/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 106/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje
 1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:


  1+2

  Budovatelů 4/3393

  J. a H. T.,

  trv. Jablonec nad Nisou

 2. návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:


  b. j. č. 10, 1+2

  ul. Široká

  M. V.

  (dům 02G)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 6, 1+2

  ul. Široká

  F. U.

  (dům 02G)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 2, 1+2

  ul. Široká

  J. P.

  (dům 02F)

  trv. Jiřetín pod Bukovou

  b. j. č. 21, 3+kk

  ul. Široká

  M. S.

  (dům 01E)

  trv. Jistebsko, p. Bratříkov

  b. j. č. 4, 3+kk

  ul. Široká

  F. J.

  (dům 02H)

  trv. Liberec

  b. j. č. 19, 1+2

  ul. Široká

  J. P.

  (dům 02H)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 9, 3+kk

  ul. Široká

  J. J.

  (dům 02H)

  trv. Mariánské Lázně

  b. j. č. 2, 1+2

  ul. Široká

  A. Č.

  (dům 02H)

  trv.  Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 12, 3+kk

  ul. Široká

  P. V.

  (dům 02G)

  trv. Nová Ves nad Nisou

  b. j. č. 12, 3+kk

  ul. Široká

  R. P.

  (dům 02H)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 16, 3+kk

  ul. Široká

  V. K.

  (dům 02H)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 11, 1+2

  ul. Široká

  E. S.

  (dům 02H)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 24, 3+kk

  ul. Široká

  V. F.

  (dům 01E)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 15, 1+2

  ul. Široká

  T. F.

  (dům 02H)

  trv. Jablonec n. N.

  b. j. č. 6, 1+2

  ul. Široká

  V. V.

  (dům 02F)

  trv. Rychnov u Jablonce nad Nisou

  b. j. č. 9, 1+3

  ul. Široká

  Ing. D. H.

  (dům 01E)

  trv. Jablonec nad Nisou

  b. j. č. 15, 1+3

  ul. Široká

  K. N.

  (dům 01E)

  trv. Jiřetín pod Bukovou

  b. j. č. 10, 3+kk

  ul. Široká

  K. V.

  (dům 01E)

  trv. Stráž pod Ralskem

  b. j. č. 17, 3+kk

  ul. Široká

  Ing. J. V.

  (dům 01E)

  trv. Chrastava

  b. j. č. 14, 1+2

  ul. Široká

  P. P.

  (dům 02H)

  trv. Chrastava

  b. j. č. 16, 3+kk

  ul. Široká

  M. N.

  (dům 02G)

  trv. Jablonec nad Nisou

 3. prodloužení nájemních smluv k těmto obecním bytům:


  0+1

  Palackého 65/4424

  G. F.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+4

  Skřivánčí 12/1883

  J. D.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+2

  Podhorská 16a/378

  M. a M. F.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

  1+1

  Lípová 9/3521

  R. S.

  trv. Jablonec nad Nisou

  na dobu určitou 6 měsíců

2. bere na vědomí

zrušení přihlášky za člena Bytového družstva Horní Proseč paní S. R., trv. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 107/2004

Účast IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. bere na vědomí

zprávu o účasti Města - Informačního centra na veletrzích a výstavách cestovního ruchu za období říjen 2003 - březen 2004

2. schvaluje

záměr účasti Města - Informačního centra na 8 veletrzích a výstavách cestovního ruchu v období září 2004 - březen 2005 dle vlastní zprávy

Usnesení č. 108/2004

Výjimka z OZV o čistotě a pořádku ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

výjimku z OZV č. 12/2003 O čistotě a pořádku ve městě a povoluje konání koncertu hudebních skupin Mandragora a Kaťaprut dne 12.6.2004 do 23,00 hodin.

Usnesení č. 109/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje
 1. výpověď z nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru (garáže) o výměře 17 m2 v objektu Růžová 3a, Jablonec nad Nisou panu P. S., bytem  Jablonec nad Nisou s tím, že dlužná částka bude vymáhána soudní cestou.

 2. výpověď z nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru o celkové výměře 64 m2 v objektu Růžová 9, Jablonec nad Nisou společnosti GRYF CZ, spol. s r. o. se sídlem Rabasova 2, Jablonec nad Nisou s tím, že dlužná částka bude vymáhána soudní cestou.

Usnesení č. 110/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. schvaluje
 1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1375 o výměře 235m2 a st.p.č. 467/2 díl „a“ o výměře 8m2 v k.ú. Jablonec n.N. uzavřené s P. O., bytem Lučany n.N. dohodou, ke dni 31.5. 2004

 2. pronájem st.p.č. 368/1 o výměře 32m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží pro M. B., bytem Jablonec n.N.. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

2. neschvaluje

zveřejnění a pronájem části p.p.č. 1633/2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění stánku na prodej pečiva pro J. V., Pekařství Šumava, bytem Jablonec n.N.

Usnesení č. 111/2004

Metodika postupu při vymáhání dluhů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

„Metodiku postupu při vymáhání dluhů“ na základě schváleného postupu proti neplatičům Radou města Jablonec nad Nisou dne 29.4.2004, č. usnesení 76/2004 a dle důvodové zprávy;

2. bere na vědomí

seznam nájemců, kteří nepodepsali blankosměnky (dle původního postupu uzavírání smluvních vztahů) a nemají ani složenu zálohu - jistinu (dle nového postupu při vymáhání dluhů) dle důvodové zprávy;

3. ukládá
 1. Mgr. Pavlu Dymokurskému, vedoucímu právního oddělení MěÚ
  zajistit, úpravu smluvních vztahů mezi Městem Jablonec nad Nisou a realitními kancelářemi dle schválené metodiky postupu při vymáhání dluhů

 2. Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru MěÚ
  projednat v komisi humanitní péče postup při uzavírání nových nájemních smluv u bytů - řešení zajištění případných pohledávek z nájemních smluv

Usnesení č. 112/2004

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí
 1. splnění úkolů k odstranění závad:
  Technické služby města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 2. hospodaření za rok 2003:
  Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26
  Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Usnesení č. 113/2004

Nařízení č. 1/2004 O zákazu spalování některých druhů paliv pro malé zdroje na svém území

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu nařízení o zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění ovzduší na území města

1. bere na vědomí

zákaz spalování některých druhů paliv pro malé zdroje na svém území

2. vydává

nařízení č. 1/2004 města Jablonce nad Nisou, jímž se zakazuje spalování některých druhů paliv

Usnesení č. 114/2004

Dopravní sdružení obcí Jablonecka - rozpočet

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o rozpočtu Dopravní sdružení obcí Jablonecka.

schvaluje

rozpočet dobrovolného svazku obcí „Dopravní sdružení obcí Jablonecka“ na rok 2004 v celkové výši 33 130 000,- Kč v členění dle vlastní zprávy.

Usnesení č. 115/2004

MHD - používání držiteli jízdenky Libnet +

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o navrhovaném postupu při přepravě cestujících v rámci přes hraniční spolupráce v síti městské hromadné dopravě

1. ruší

usnesení Rady města v této věci číslo RM 78/2004 ze dne 29.dubna 2004

2. schvaluje

přepravu cestujících v síti MHD provozované ČSAD Jablonec nad Nisou, kteří se prokáží platným cestovním dokladem přes hraničního dopravního systému LIBNET+-TAGESKARTE.

Usnesení č. 116/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí
 1. dopis paní A. H., Jablonec nad Nisou

 2. dopis paní I. K., Jablonec nad Nisou

2. schvaluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a to tak, že paní I. K., Jablonec n. N. se může po dobu trvání nájmu bytu 0+1 Liberecká 146 v Jablonci n. N. zúčastnit jakéhokoliv výběrového řízení na pronájem obecního bytu.

3. nesouhlasí

s přechodem nájmu bytu v obj. B. Němcové 22/3666, Jablonec nad Nisou na paní A. H.

Usnesení č. 117/2004

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět kulturní komise č. 6/2004 a

ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec n. N., s.r.o.,

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku a

Mgr. Pavlu Dymokurskému, vedoucímu právního oddělení

předložit Radě města Jablonce nad Nisou návrh na řešení způsobu podávání projektů v rámci fondů EU s ohledem na legislativní a rozpočtové vazby mezi Městem Jablonec nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o.

Usnesení č. 118/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 19.10.2004 12:32:54 | přečteno 3143x | Petr Vitvar
load