Usnesení 01. 04. 2004

Usnesení ze 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. dubna 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo dveří 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 61/2004

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a předloženou zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 62/2004

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1

Řetízková 7/3052

M. V.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

R. J.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Řetízková 7/3052

D. B.

trv. Jablonec nad Nisou

1+1

Řetízková 5/3051

J. N.

trv. Jablonec nad Nisou

b) návrh na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4, 3+kk

ul. Široká

V. D.

(dům 02G)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+2

ul. Široká

Z. B.

(dům 02F)

trv. Jablonec nad Nisou

b. j. č. 13, 3+kk

ul. Široká

Ing. J. K.

(dům 02F)

trv.  Jablonec nad Nisou

c) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Budovatelů 8/3395

J. J.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Dlouhá 7/2188

M. Č.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Roli 19/2260

Z. G.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2343

V. a I. B.

Trv. Jablonec n. N.

Na dobu určitou 6 měsíců

1+1

F. L. Čelakovského 3/4268

M. a G. B.

Trv.  Jablonec n. N.

Na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.

Trv. Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.

Trv.Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 6 měsíců

d) ukončení ubytovací smlouvy k bytové jednotce č. 4, o velikosti 1+1, v objektu č. p. 2098, Saskova 38 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní H. a F. Š.)

e) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 58, o velikosti 0+1, v objektu č. p. 3763, Na Vršku 16 v Jablonci nad Nisou (nájemce R. C.)

2. bere na vědomí

odstoupení pana R. J., trv. Jablonec nad Nisou od členství v Bytovém družstvu Horní Proseč.

3. nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi A. F., trv. bytem Liberec VI - Rochlice a J. S., trv. bytem Jablonec nad Nisou.

4. mění

a) v usnesení č. 253/c/2002 ze dne 28. 11. 2002 návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč paní H. S. takto:

b. j. č. 20, 1+2

ul. U Tenisu

H. S.,

(dům 01A)

trv. Bratříkov

b) v usnesení č. 3/a/2003 ze dne 23. 1. 2003 návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč paní D. Č. takto:

b. j. č. 4, 1+2

ul. U Tenisu

D. Č.

(dům 01A)

trv. Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 63/2004

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

1. schvaluje

a) nájem nebytového prostoru v přízemí objektu Lidická 7, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 42 m2 panu P. M., bytem Desná, IČ 67211119. Nájemné stanovit ve výši 168.000,- Kč ročně, tj. 14.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 2. 4. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

b) nájem nebytového prostoru v přízemí objektu Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 105,37m2 občanskému sdružení SENIOR se sídlem Lipová 11, Ústí nad Labem, IČ 69411239. Výše nájemného je stanovena na 100,- Kč ročně. Nájem 1 místnosti (kancelář č. 1) o výměře 17, 50 m2 v suterénu objektu Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou Svazu občanů nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Krakovská 21, Praha, IČ 65399447. Výše nájemného je stanovena na 100,- Kč ročně. Sociální zařízení včetně sprchy bude užíváno oběma organizacemi společně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

2. neschvaluje

a) nájem nebytového prostoru v objektu Budovatelů 4, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 269,85 m2 pro Ing. N. H. K., bytem Liberec za výši nájemného 420.000,- Kč ročně, tj. 35.000,- Kč měsíčně.

b) snížení nájemného z nebytových prostor v objektu Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou pro Studio ReVi, s. r. o. o 50% z celkové částky ročního nájemného 288.032,- Kč na částku 144.016,- Kč.

3. bere na vědomí

informaci o stavu nepodepsaných blankosměnek na nebytové prostory.

Usnesení č. 64/2004

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

1. schvaluje

a) pronájem části p.p.č. 666 díl „a“ o výměře 9514 m2 a části p.p.č. 667/1 díl „b“ o výměře 1608 k.ú. Mšeno n.N. za účelem tréninkových ploch pro FK JABLONEC 97 a.s., U Stadionu 1348/5, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.000,- Kč a rok.

b) pronájem p.p.č. 526/1 o výměře 2769m2, p.p.č. 527/1 o výměře 4059m2, p.p.č. 527/5 o výměře 7m2, p.p.č. 531 o výměře 1203m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem podnikání pro fi. PANTERA PLUS s.r.o., IČ : 25038508, se sídlem U Zahrádek 15, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

c) pronájem pozemků ve vlastnictví ČR - Lesy ČR s.p., a to p.p.č. 656/5, 662/3, 663/2, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1770/5, 647/13, 647/14, 647/15 v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 4411 m2. Nájemné ve výši 22.055,- Kč za rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne zahájení stavby do doby podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kterým bude zažádáno o změnu vlastnictví výše uvedených pozemků na základě uzavřené smlouvy o směně mezi Lesy České republiky s.p. a Městem Jablonec nad Nisou, nejpozději však do 31.12.2004.

d) pronájem pozemků ve vlastnictví ČR - Lesy s.p., a to p.p.č. 662/4, 656/7 v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 317 m2. Nájemné ve výši 1.585,- Kč za rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne zahájení stavby do 31.12.2004.

2. ruší

usnesení č. 174/2003/1b ze dne 18.9. 2003

3. bere na vědomí

a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 82-2001-OF/OMP na změnu nájemců, a to na manžele P. a J. P., Jablonec n.N.

b) informaci o stavu nepodepsaných blankosměnek a Smluv o vyplňovacím právu směnečném vztahujícím se k nájemním smlouvám na pronájem pozemků

Usnesení č. 65/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - podnikatelský záměr dalšího provozování Ústavní lékárny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Podnikatelském záměru dalšího provozování ústavní lékárny a informace o vývoji sporu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. versus EUROPHARM s.r.o.

1. souhlasí

s Podnikatelským záměrem provozování ústavní lékárny předloženým ředitelem MUDr. Němečkem dle důvodové zprávy

2. bere na vědomí

informaci o vývoji sporu mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. a EUROPHARM s.r.o.

Usnesení č. 66/2004

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - právní rozbor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o právních rozborech vypracovaných Dr. Mgr. Danielem Mališem, LL.M. ze dne 12.3.2004 a Mgr. Zbyškem Jarošem a Mgr. Martinem Scharzem (advokátní kancelář Jaroš-Fojtíková) ze dne 12.3.2004

1. bere na vědomí

právní rozbor Dr.Mgr. Daniela Mališe, LL.M. ze dne 12.3.2004 a Mgr. Zbyška Jaroše a Mgr. Martina Schwarze (advokátní kancelář Jaroš-Fojtíková) ze dne 12.3.2004.

2. konstatuje,

a) že Smlouva o dodávce léčiv a zdravotnického materiálu ze dne 19.12.1997 uzavřená mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, státní příspěvkovou organizací a společností MEDICOM-J, s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Vaňkem, byla uzavřena v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a z toho důvodu je absolutně neplatná

b) že nájemní smlouva k nebytovým prostorům ze dne 19.12.1997 uzavřená mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, státní příspěvkovou organizací a společností MEDICOM-J, s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Vaňkem sdílí právní osud závislé smlouvy ke smlouvě o dodávce léčiv a zdravotnického materiálu ze dne 19.12.1997 ve smyslu ustanovení § 275 obchodního zákoníku.

Usnesení č. 67/2004

Návrh na změnu usnesení RM č. 241/2003 - likvidace OBP, s.p.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu na změnu usnesení RM č. 241/2003 z 18. 12. 2003

schvaluje

doplnění usnesení rady města číslo 241/2003 v odstavci 1, které nově zní

1. schvaluje

a) závěrečnou zprávu likvidátora o výsledcích likvidace OBP, s. p.

b) účetní závěrky za účetní období 1998 - 2003, kdy probíhala likvidace státního podniku, ověřená auditorem

c) návrh likvidátora na převod likvidačního zůstatku Ministerstvu financí v souladu se zákonem o státním podniku.

Usnesení č. 68/2004

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou pro rok 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, protidrogové prevence, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení č. 69/2004

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

dopis Lucie Kocourkové, Čelakovského 4, Jablonec n.N

2. trvá

na uplatnění pohledávky v dědickém řízení v celkové výši 9.000 Kč po Karlu Kocourkovi, nar. 23.8.1960 a zemřelém 11.1.2004, naposledy bytem Podskalí 7 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení č. 70/2004

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 71/2004

Audit MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

ukládá

Mgr. Heleně Mrklasové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5

zajistit poptávkové řízení na ověření účetní závěrky za rok 2003 auditorem a předložit zprávu auditora do Rady města

Usnesení č. 72/2004

Odměna pro MUDr. Víta Němečka, ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 11.8.2005 9:42:12 | přečteno 2879x | Petr Vitvar
load