Komise rady

Komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů (§ 122 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích). Jsou odpovědny Radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí.

Rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy. Členem komise může být kdokoliv podle uvážení Rady města. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise přímo Radě města a mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání Rady města. Primátor města může po předchozím projednání s ředitelem krajského úřadu komisi svěřit výkon přenesené působnosti tj. výkon státní správy, který byl na obec přenesen zákonem.

Úkoly společné všem komisím

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města;
  • odborně reflektují opodstatněnost návrhů pro orgány města;
  • podílejí se na vytváření návrhů koncepcí města
  • iniciují návrhy pro orgány města;
  • spolupracují s příslušnými odbornými útvary magistrátu a uvolněnými představiteli města;
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti.

Komise dopravní

Řeší problémy v oblasti dopravy ve městě, dopravní značení ve městě, připomínkuje dopravní části územního plánu.

22.3.2019 8:42:25 - aktualizováno 10.1.2020 14:15:25 | přečteno 1490x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise humanitní a sociální péče

Projednává koncepční materiály z oblasti sociální, zdravotní a bytové, přijímá návrhy opatření pro rozhodování rady města; schvaluje seznam vybraných žadatelů pro přidělení bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením; schvaluje seznam pro rozhodování o obsazení krizové ubytovny; vyhodnocuje výběrová řízení na pronájem bytů sociálních a sociálních pro seniory, včetně místních šetření; navrhuje obsazení vstupních bytů; zpracovává návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti sociální péče a zdravotnictví; zpracovává návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

14.9.2015 13:51:09 - aktualizováno 23.10.2020 8:23:31 | přečteno 2332x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise kulturní

Podílí se na vypracování koncepce kultury ve městě; spolupracuje s kulturními subjekty na území města; podává návrhy na uplatňování kulturní politiky města a účasti města na kulturním životě, sleduje kulturní a společenské akce ve městě; projednává kroniku města; zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti kultury.

14.9.2015 13:51:15 - aktualizováno 23.12.2020 13:57:38 | přečteno 3406x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise městské památkové péče

Iniciuje vlastní či posuzuje ostatní návrhy v oblasti městské památkové péče; vyjadřuje a doporučuje či nedoporučuje poskytnutí půjčky z FZÚB u titulů oprava fasády se zachováním původního stavu, oprava střechy se zachováním původního stavu; navrhuje rozdělení darů případně dotací na opravy drobných památek; posuzuje a schvaluje veškeré dokumenty týkající se programu regenerace MPR a MPZ v Jablonci nad Nisou.

14.9.2015 13:51:20 - aktualizováno 7.5.2020 13:32:56 | přečteno 2281x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise prevence kriminality

Podílí se na vytváření návrhu koncepce bezpečnosti ve městě; podílí se na vytváření programu prevence kriminality; řeší úkoly v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti.

14.9.2015 13:51:26 - aktualizováno 22.10.2019 12:10:44 | přečteno 2195x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Navrhuje řešení problematiky zajištění odchytu a následné péče o ztracená, zaběhnutá či opuštěná zvířata odchycená na území města; navrhuje opatření v oblasti problematiky pohybu zvířat po městě a znečišťování města zejména psími exkrementy; navrhuje opatření v ochraně zvířat a její zlepšování; navrhuje opatření péče o zlepšování hygienických podmínek na území statutárních města; navrhuje opatření systematické a plošné veterinární prevence; zabývá se ochranou životního prostředí města a to i ve spolupráci s okolními obcemi; propojuje informace mezi Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

14.9.2015 13:51:31 - aktualizováno 22.10.2019 12:12:40 | přečteno 3799x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro sport a tělovýchovu

Spolupracuje se všemi sportovními subjekty ve městě, podílí se na vypracování koncepce rozvoje podpory sportu ve městě, zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti sportu, projednává koncepční otázky týkající se výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení a veřejně přístupných sportovišť.

14.9.2015 13:51:38 - aktualizováno 23.10.2020 8:27:37 | přečteno 2601x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro výchovu a vzdělávání

Spolupracuje se školami a školskými zařízeními ve městě a dalšími orgány, které se zabývají problematikou školství a prorodinné politiky; podílí se na návrhu koncepce sítě škol a školských zařízení na území města; spolupracuje se školskými radami jednotlivých základních škol; zpracovává návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti výchovy a vzdělávání.

14.9.2015 13:51:43 - aktualizováno 22.10.2019 12:19:12 | přečteno 3274x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro místní Agendu 21

Komise je orgánem fungujícím na principech MA21 – na základě mezisektorového partnerství – veřejná správa/neziskový sektor a podnikatelský sektor, každý zde má své zastoupení.

19.4.2021 14:53:24 | přečteno 194x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 6.6.2005 17:02:14 | přečteno 30239x | Petr Vitvar
load