Projekty OPŽP 2014-2020

Projekty spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou

Projekt si klade za cíl odklonit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně zadržet v retenční nádrži a následně bezpečně odvést do vodního toku Lužická Nisa. Vlastní retenční nádrž je doplněna o sedimentační prostor pro předčištění vod a též o prostor, ve kterém bude akumulována voda pro zpětné využití.

26.7.2021 10:16:33 | přečteno 200x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pořízení dalších kompostérů pro město Jablonec nad Nisou

, autor: archiv MMJN
V rámci projektu bude pořízeno 500 domácích kompostérů, z toho 300 ks o objemu 1 tis. litrů a 200 ks o objemu 600 l. Některé kompostéry budou určené pro mateřské a základní školy, které v době přípravy projektu projevily zájem.
1.12.2020 13:00:45 | přečteno 596x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je vytvořit přírodě blízké prostředí a funkční biotop, který bude zároveň plnit i retenční funkci. Nově upravené koryto vodního toku v přirozeně meandrující trase zpomalí odtok vody z území a podpoří přirozené samočistící funkce toku, tůně a mokřad, což přispěje ke zvýšení biodiverzity tohoto území a ke zvýšení retenční kapacity. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dojde k posílení ekologicko-stabilizační funkcí významného krajinného prvku.
25.4.2019 9:58:40 | přečteno 1023x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Cílem projektu je snaha o navrácení přírodního charakteru Novoveské vodní nádrže, která byla v minulosti využívána jako koupaliště. Současný stav je neuspokojivý z hlediska technického i biologického. Rekonstrukcí dojde ke stabilizaci celého vodního ekosystému.
18.3.2019 9:53:59 | přečteno 1315x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: životní prostředí
 
 

Vzduchotechnika MŠ Mechová

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je instalace systému nuceného větrání v MŠ Mechová v Jablonci nad Nisou, čímž dojde k snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a zároveň ke zlepšení kvality ovzduší v zájmové lokalitě.
8.6.2018 13:10:36 | přečteno 595x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: vzdělávání
 
 

Vzduchotechnika MŠ Josefa Hory

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je instalace systému nuceného větrání v MŠ Josefa Hory v Jablonci nad Nisou, čímž dojde k snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a zároveň k zlepšení kvality ovzduší v zájmové lokalitě.
8.6.2018 13:10:41 | přečteno 520x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: vzdělávání
 
 

Vzduchotechnika MŠ Kokonín

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je instalace systému větrání s rekuperací v MŠ Kokonín v Jablonci nad Nisou, čímž dojde k snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a zároveň k zlepšení kvality ovzduší v zájmové lokalitě.
8.6.2018 13:10:46 | přečteno 608x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: vzdělávání
 
 

Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické náročnosti objektu Domu pro seniory (DPS) v ulici Palackého 63 a 65 v Jablonci nad Nisou.
8.6.2018 13:10:51 - aktualizováno 20.1.2020 14:46:34 | přečteno 773x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je pokračování v zateplování dalších objektů ZŠ Šumava. Jedná se o 3 objekty, a to tělocvičnu, jídelnu a spojovací krček, ve kterém jsou umístěny šatny.
8.6.2018 13:11:00 | přečteno 1140x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je výstavba 2 stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulicích Soukenná, Rychnovská a dále pořízení 5 kontejnerů na bioodpad, které budou sloužit obyvatelům celého města.
8.6.2018 13:11:13 | přečteno 1047x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: životní prostředí
 
 
Vytvořeno 8.6.2018 13:13:51 | přečteno 1130x | Petr Vitvar
load