Setkání se starostou - Mšeno

Výsledky veřejného setkání 30.03.2010 ve školní jídelně ZŠ v Mozartově ulici ve Mšeně

V úvodu setkání tisková mluvčí paní Fričová představila přítomným zástupce města, městského úřadu, MP, PČR, TSJ Jablonec nad Nisou, s. r. o., Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. Setkání se zúčastnili občané jak ze Mšena, tak i z přilehlé lokality centrum. Diskutovalo se nad různými tématy. Došlo také na poděkování ze strany občanů za vybudování víceúčelového hřiště v ul. F. L. Čelakovského. Některé dotazy byly zodpovězeny kompetentními pracovníky přímo na místě.

Otázky občanů ze setkání

 1. Podél ulice Riegrova (u objektu Žitná 7-8) stojí vysoká bříza - nebezpečí v případě pádu.
  Odbor rozvoje (oddělení životního prostředí), L. Jakoubek: Při místním šetření nebyly zjištěny zjevné známky zhoršeného zdravotního stavu, resp. stav, který by nasvědčoval akutnímu nebezpečí. Další kontrola bude provedena cca do 2 měsíců, v době plného olistění stromu.
 2. Chodník ul. Riegrova směrem od Restaurace Mladých k nemocnici v zimním období není dostatečně udržován.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín: Pravý chodník Riegrova v úseku Rýnovická - Žitná (vjezd do nemocnice) je zařazen v plánu zimní údržby s termínem do 12 hodin po ukončení spadu sněhu. Při všech kontrolách byl uklizen v odpovídající kvalitě. Pokud dojde v průběhu zimy k závadě při provádění zimní údržby, je potřeba kontaktovat TSJ.
 3. Nesouhlas s výstavbou domu v Pobřežní ulici.
  Odbor rozvoje, L. Jakoubek: Žádost o územní rozhodnutí byla podána v květnu 2009 panem Liborem Polánkem, řízení bylo následně přerušeno, projektová dokumentace upravena a v únoru 2010 předložena na Stavební úřad. Následně bylo oznámeno pokračování v řízení s projednáním vyjímky z § 25 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. 269/2009 Sb. Jedná se o bytový objekt s 33 bytovými jednotkami, jedno podzemní a 8 a ½ nadzemních podlaží, tj. max. výšky 26,4 m nad úrovní podlahy v 1. nadzemním podlaží. Parkování vozidel bude v podzemním a 1. nadzemním podlaží. V nejbližší době bude vydáno správní rozhodnutí.
 4. Nespokojenost se záměrem dostavby k objektu bývalé dětské nemocnice v ul. Bezručova (Dr. Randy).
  Odpovězeno na místě.
 5. Vrchlického sady - nesouhlas s tunelem.
  Odpovězeno na místě.
 6. Dětské hřiště J. Hory - v novém povrchu je mnoho děr, není nalajnováno.
  Jedná se o závadu z přejímacího řízení, která bude odstraněna, až to vhodné klimatické podmínky dovolí, konkrétně dle zápisu do 31. 5.(včetně nalajnování).
 7. Parkování u OD Kaufland - značka zákaz zastavení/stání, přesto zde stojí auta.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín:Pokud řidiči nedodržují dopravní značení, je pouze v kompetenci strážníků či policistů toto řešit.
 8. Dětské hřiště Mšenská 50 (směr k MŠ) - nekvalitní povrch.
  Tato plocha není vedena jako hřiště. Vlastníkem je ÚZSVM. Po převodu vlastnictví na město bude možnost tuto plochu na náklady města vhodným způsobem upravit.
 9. Mšenská 58 - pěší zóna, průjezdnost, v letním období na komunikaci květináče, které jsou v zimní období odstraněny a je zakryto značení pěší zóna. Proč je komunikace v zimním období průjezdná, návrh občana - ponechat neprůjezdné i v zimním období.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín: Projednáno tak, že v zimě budou odstraněny květináče, avšak dopravní značka Stezka pro chodce zůstane, bude doplněna dodatkovou tabulkou „mimo vozidla TSJ“.
 10. Světelná signalizace na křižovatce Palackého - nespokojenost se systémem projíždění.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín: Nastavení semaforů bylo již několikrát řešeno s odbornou firmou, nyní je nastavení optimální, i když se nejedná o ideální stav. Další úpravy by situaci zkomplikovaly.
 11. Na sídlištích v panelových domech není možnost třídění odpadu, konkrétně směsného plastu - doporučeno občanem umístit ke kontejnerovému stání i nádobu na směsný plast.
  Odbor rozvoje (oddělení životního prostředí) - L. Jakoubek: Vzhledem ke geomorfologicky členitému území Jablonec n. N. a husté zástavbě, je značný problém s umísťováním dalších kontejnerů. Zejména z tohoto důvodu město přistoupilo k variantě pytlového svozu tak, aby se mohlo zapojit do třídění co největší počet občanů, nejenom Ti, kteří by mohli využít přistavených kontejnerů. Uvědomujeme si, že žádný systém nevyhovuje všem občanům, nicméně se domníváme, že právě pro čistotu vytříděného plastu, zamezení nárůstu úletu drobných plastů z kontejnerů a nedostatečné kapacitě třídící linky ve sběrném dvoře v Proseči, byl zvolen v současné době, z pohledu města, přijatelný systém.
 12. Při zateplování domu (Mšenská 46, B. Němcové 46) firmy nepoužívají odsavače polystyrénu, který pak létá vzduchem po sídlišti.
  Odbor rozvoje (stavební úřad) - L. Jakoubek: V dané lokalitě bylo provedeno dne 30.3.2010 místní šetření za účasti zástupců OŽP a fy Orista pana Štryncla, který konstatoval, že při zvolené technologii musí docházet k obrusu polystyrénových desek. Součástí sepsaného protokolu je stanovena povinnost zajištění průběžného úklidu odřezků polystyrénu a vysátí tzv. drolků po dokončení broušení fasády. Ve čtvrtek 15. dubna proběhla jednání oddělení životního prostředí se zástupcem Oristy. Výsledkem byla dohoda, že do 23. dubna firma dokončí broušení jednoho bloku panelových domů a uklidí okolní plochy vysátím drolků. Stejný postup bude použit i při dokončení další etapy zateplovaní. O provedeném úklidu bude zástupce Oristy informovat OŽP. Jednání o postupu úklidu odpadu vzniklého při zateplování budov se zúčastnil i pan Luboš Blaha, zástupce samosprávy vlastníků bytových jednotek Mšenská 42 - 46, který s postupem prací a následným úklidem souhlasil.
 13. Finské domky - tato komunikace je v zimě neprůjezdná, doporučeno občanem vytvořit únikovou cestu, rozšířit ulici.
  V navrhovaném případě se nejedná o opravu, ale o novou výstavbu části komunikace. Požadavkem se v budoucnu bude zabývat oddělení přípravy projektů.
 14. Volnou plochu u ZŠ Arbesova využít v zimním období jako parkoviště pro obyvatele sídliště.
  Stanovisko oddělení hospodářské správy: Se zřízením parkoviště na pozemku ZŠ Arbesova, který přiléhá k učebnímu pavilonu nesouhlasíme z těchto důvodů: Tento prostor slouží jako úniková cesta žáků při požáru na shromaždiště v ulici Pobřežní. Provoz na parkovišti by z důvodu hluku výrazně narušoval výuku. Plochu škola využívá pro venkovní akce žáků školy. Pozemek je uvažován jako zázemí pro rekonstrukci školy. Asfaltová plocha je již nyní ve špatném technickém stavu.
 15. Chodník u Mozartova 2-8 - špatný technický stav.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín: Podnět je zaevidován, oprava chodníku bude provedena dle finančních možností.Garáže za sportovištěm J. Želivského směrem k ul. Mozartova - špatný technický stav garáží, jedná se i o pozemky, které jsou města, garáže patří družstvu. Žádost o pomoc města.
 16. Garáže za sportovištěm J. Želivského směrem k ul. Mozartova - špatný technický stav garáží, jedná se i o pozemky, které jsou města, garáže patří družstvu. Žádost o pomoc města.
  Odbor financí a majetku (odd. majetkoprávní) - R. Vítová: Pozemky pod parkovacími domy ve Mšeně mezi panelovým domem Mozartova a fotbalovým hřištěm nejsou ve vlastnictví města. st.p.č.662/8 k.ú. Mšeno nad Nisou je ve vlastnictví SBD Liaz, st.p.č.662/3 k.ú. Mšeno nad Nisou je ve vlastnictví ČR ÚZSVM

 17. Panelový dům Arbesova 4-6 mívá ve sklepech vodu z dětského hřiště (zřejmě dešťová kanalizace).
  Odbor rozvoje (oddělení životního prostředí) - L. Jakoubek : Z archivních materiálů OŽP (projektová dokumentace ke stavebnímu povolení pro akci „Sídliště Mšeno IV. etapa/2“ ) bylo zjištěno, že zmiňovaná kanalizace za objektem Arbesova 6 nebyla součástí výstavby sídliště. V současné době nám není znám účel, právní stav ani vlastník kanalizace.
 18. Arbesova 4-6, nedodělaný chodník.
  Oodbor správy majetku (dopravní a silniční úřad) - V. Zemín: Jedná se o zadní vchody - chodníky zde nikdy nebyly, a to ani v době výstavby předmětné nemovitosti před cca 30 lety. Pro blízkou budoucnost se s jejich výstavbou nepočítá
 19. Arbesova ul. (nad kostelíčkem) - nebezpečný (zřejmě proschlý) strom.
  Odbor rozvoje (oddělení životního prostředí) - L. Jakoubek: Strom vyrůstá na pozemku Římskokatolické farnosti, městský úřad nemá kompetence na odstranění cizího majetku. Domníváme se, že zmiňovaný strom by měl být v současné době již vlastníkem odstraněn.
 20. Mšenská 52 - každodenní nepořádek u kontejnerů, lidé vyhazují jejich obsah ven, občané si sami každý týden poklízejí.
  Městská policie - J. Rulc: MP prostřednictvím svého okrskáře dohlédne na uvedenou problematiku se zaměřením na páchání přestupků kolem kontejnerů. Navržené opatření pro občany - v případě zjištění osob, které tuto činnost páchají, nevyhánět ani nevolat na pachatele, ale neprodleně zavolat na linku 156 a řešení přenechat na strážníky. Mimo této pomoci má občan možnost využít osobního jednání s okrskářem s tím, že jej může navštívil v jeho kanceláři v době od 15-17 hodin v Domě s pečovatelskou službou ve Mšeně, kde mu může sdělit informace které zasluhují pozornost k řešení.
Vytvořeno 2.4.2010 9:22:04 - aktualizováno 11.5.2010 10:52:09 | přečteno 4520x | Petr Vitvar
load