Revitalizace veřejných prostranství

Parkové plochy, hřiště nebo také lokální komunikace.

Příjemci

  • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Podporované aktivity

  • úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch;
  • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře;
  • výstavba, rekonstrukce a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn, autobusových čekáren;
  • výstavba, rekonstrukce a technické zhodnocení technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy;
  • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití;
  • zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného prostranství.

Financování

V aktivitě zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství nebude poskytována veřejná podpora.Poskytnutá podpora nenaruší hospodářskou soutěž, neznevýhodní určité subjekty a tím nenaruší volný obchod mezi členskými státy způsobem, který je neslučitelný se společným trhem EU.

Projekty na revitalizaci veřejných prostranství budou financovány z 85 % ze zdrojů ERDF a z 15 % ze zdrojů obcí.

Způsobilé výdaje

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Počáteční datum pro způsobilost výdajůje 1. 1. 2007,datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 6. 2015.Realizace projektů nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Revitalizovaná veřejná prostranství musí být přístupná veřejnosti a nesmí se na nich vybírat žádné poplatky. Za příjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by město vybíralo bez ohledu na realizaci projektu.

Konkrétní způsobilé výdaje jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce (vydání 01, platnost od 22. května 2009).

Předkládání projektových žádostí

Žádosti v aktivitě Revitalizace veřejného prostranství budou předkládány pouze městem Jablonec nad Nisou.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 11.11.2008 15:34:42 | přečteno 8216x | Petr Vitvar
load