Regenerace bytových domů

Regenerace bytových domů v lokalitě Žižkův Vrch a okolí

Příjemci

Vlastníci bytových domů:

  • obce,
  • bytová družstva či jiné obchodní společnosti,
  • vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,
  • další právnické a fyzické osoby vlastnící bytových dům.

Podporované aktivity

  • zateplování obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken apod.)
  • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu,
  • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
  • rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů),
  • rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů vč. zábradlí apod.

Financování

Podpora na projekty na regeneraci bytových domů bude poskytována ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů. Žádost o proplacení dotace podává příjemce až po ukončení etapy či celého projektu.

Způsobilé výdaje

Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace. Podporu nelze využít na provádění oprav či údržby!

Počáteční datum způsobilosti výdajů = den uvedený na potvrzení o způsobilosti projektu, které vydává Centrum pro regionální rozvoj (CRR) po posouzení přijatelnosti projektu. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení; nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky.

Způsobilé jsou pouze investiční výdaje a to do společných prostor bytových domů.Konkrétní způsobilé výdaje jsou uvedeny v Příručce pro příjemce a předkladatele na str. 20-21.

Předkládání projektových žádostí

Žádosti se budou předkládat v rámci městem vyhlašovaných výzev (vyhlášení první výzvy na regeneraci bytových domů se předpokládá na srpen/záři 2009), výzvy budou vyhlašovány v intervalu cca ½ roku. Po vyhlášení výzvy bude běžet lhůta pro předkládání žádostí v délce 3 měsíců.

Projekty zhodnotí hodnotící komise, seznam navržených projektů k podpoře bude předložen ke schválení Řídícímu výboru, zastupitelstvu a radě města. Až poté mohou být projekty předloženy na Centrum pro regionální rozvoj (CRR).

Všechny informace potřebné pro vypracování žádosti o dotaci vč. příloh jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce. Seznam povinných příloh k projektové žádosti (přílohy požadované CRR) je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce na str. 28-29.

Další informace

Archiv prezentací

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 11.11.2008 15:35:18 | přečteno 6614x | Petr Vitvar
load