Odkanalizování Kokonína

, autor: Petr Vitvar

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen SVS) zahájila v roce 2020 za finančního přispění statutárního města Jablonec nad Nisou realizaci projektu „Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov“. Město přispívá dle smlouvy o spolufinancování na část sběrače od místa původně plánované čistírny odpadních vod do obce Pulečný a dále Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Součástí této stavby je výstavba nové kanalizační stoky v ulicích Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova, na které budou přepojeny kanalizační přípojky již existující. Jde o přípojky dnes již odkanalizovaných objektů bytových či rodinných domů, jejichž vlastníci mají s organizací SČVK,a.s. uzavřené smlouvy. V projektu nejsou dle sdělení projekční kanceláře SČVK,a.s. nové přípojky objektů, které prozatím likvidují splaškové vody individuálně. Jedná se zejména o rodinné domy od původního místa, kde měla stát čistírna odpadních vod směrem na Pulečný.

Jak se může vlastník nemovitosti připravit

Pokud vlastníte nemovitost v lokalitě ulic Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova: 
  • Prostudujte si přiložené situace se zákresem jednotlivých tras, případně kontaktujte paní Zuzanu Bencovou z oddělení investiční výstavby (tel. 483 357 282, e-mail: bencova@mestojablonec.cz, kancelář č. dv. 124, I. patro budovy radnice), která pomůže s dohledáním objektu a poradí jak dále postupovat.
  • Pokud budete mít zájem napojit se na nové stoky již v průběhu stavby, kdy to vyjde pro každého stavebníka nejlevněji, je nutné, aby jste již nyní zahájili přípravu projektové dokumentace a povolení stavby kanalizační přípojky pro svůj dům.
  • Pokud máte povolení k individuální likvidaci splaškových vod (domácí čistírna, septik) doporučujeme ověřit si jeho platnost na vodoprávním úřadu magistrátu města, případně urychleně zahájit výše uvedené činnosti.

Tato výzva statutárního města přímo navazuje na platnou právní úpravu, která umožňuje magistrátu města ve své přenesené působnosti, ve veřejném zájmu uložit vlastníkům pozemků a nebo staveb v katastru statutárního města připojit se na kanalizační síť dle ustanovení §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

ikona souboruHarmonogram prací

ikona souboruCelkový situační výkres

ikona souboruVýkres - Katastrální situace č. 1

ikona souboruVýkres - Katastrální situace č. 2

ikona souboruVýkres - Katastrální situace č. 3

Jak řešit přípojky ke kanalizaci v Kokoníně

V průběhu stavby se bude moci okamžitě přepojit max. 450 ekvivalentních obyvatel, další budou muset počkat na dokončení stavby včetně kolaudace a spuštění provozu. V žádném případě se nesmí do nové splaškové kanalizační přípojky vypouštět i dešťové vody.

Pokud budou mít vlastníci bytových či rodinných domů zájem napojit se na nově vybudované přípojky již v průběhu stavby, musí učinit následující kroky:

  • Vlastník nemovitosti, který platí stočné – v rámci svého pozemku zajistí oddělení dešťových a splaškových vod (pokud byly likvidovány společně), případně likvidací septiku nebo žumpy, a stavba provede jejich přepojení do veřejné kanalizace. Pro stavební úřad bude stačit jednoduchý popis, jak bylo odkanalizování provedeno, s pasportem skutečného provedení přepojení se zákresem do katastrální mapy. Vhodné je doplnit vše fotodokumentací, ze které bude zřejmé oddělení dešťových vod. Likvidaci septiku nebo žumpy je nutné pojednat s vodoprávním úřadem.

    Nelze jednoznačně stanovit, jak bude odkanalizování provedeno u jednotlivých objektů, neboť každý objekt je řešen historicky individuálně. Je možné, že bude nutné provést změnu vnitřních instalací či jiné kroky.

  • Vlastník nemovitosti, který neplatí stočné – pokud projeví zájem o napojení, nechá si zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci a zajistí si podklady požadované stavebním úřadem pro vydání územního souhlasu/územního rozhodnutí na výstavbu kanalizační přípojky včetně veřejné části.

  • Vlastníci nemovitostí vybudovaných v průběhu přípravy stavby kanalizace, vlastníci domácích čistíren odpadních vod anebo pouze parcel určených k zástavbě - platí obdobné podmínky jako u „neplatí stočné“.

Studie „Kokonín - odkanalizování a zásobování pitnou vodu“

Plán odkanalizování dalších částí Kokonína, který řeší postupné připojování ulic dle důležitosti: 1. lokalita kde kanalizace zcela chybí, 2. lokality rozvojové, 3. stavby neekonomické. Časově budou nejdříve řešeny lokality bez kanalizace, aby bylo zajištěno řádné odkanalizování dalších lokalit a naplnění povinnosti dané EU. V souběhu se stavbou kanalizace bude vždy o stavba vodovodu.

Další informace

Vytvořeno 17.12.2020 14:34:24 | přečteno 5234x | Petr Vitvar
load