Řeka Nisa - součást širšího centra

Z pohledu správce toku Povodí Labe je záměr úprav koryta a nábřeží řeky v prostoru řešeného území jednoznačně pozitivní. Veškeré navrhované úpravy jsou prospěšné, přispívají ke zlepšení odtokových poměrů - odkrytí Nisy, stupňovitě profilované koryto. Vložení mělkých podélných jezů do toku zase přispěje k zadržování vody při běžných průtocích.

Přemostění Nisy, obrázek se otevře v novém okněVýška hladiny Nisy při „stoleté vodě“ Q100 při přijetí odpovídajících technických opatřeních umožní stavebně realizovat předkládané záměry. V souvislosti s protipovodňovou ochranou Jablonce - nejproblematičtější úseky Pasecké náměstí - nám. B. Němcové - soutok se Mšenským potokem - je v současné době zpracováván záměr vybudování štoly, která by umožnila odvedení víceletých průtoků přes vodní nádrž Mšeno do prostoru soutoku Lužické a Bílé Nisy.

Průtoky na všech vodních tocích ve městě po realizaci tohoto díla bude možno regulovat prakticky za každé situace. Jako vstupní podklady pro projektovou přípravu štoly byla nově ověřena data HMÚ o srážkových úhrnech v povodí a z toho plynoucích průtocích na jednotlivých profilech - reálná se jeví možnost snížení hladin Q100. Součástí úprav bude jistě i biologická revitalizace - zneškodnění dnes zde žijících hlodavců a vysazení vhodných druhů vodních živočichů.

Vytvořeno 16.5.2005 10:04:36 | přečteno 2546x | Petr Vitvar