Co nás vedlo k jejímu vytvoření

Na úplném začátku byla úvaha o využitelnosti území mezi Dolním náměstím a železniční tratí v souvislosti s dokončením rekonstrukce ulice 5. května.

Tato rekonstrukce stála včetně výkupů a demolic zhruba 170 mil. Kč; její součástí byly i nové inženýrské sítě a spojena byla s rozsáhlou asanací území na hranici Městské památkové zóny. K celé řadě stávajících stavebních proluk ve městě tak přibyly nové a zaznívaly názory, že s ohledem na malou atraktivitu této lokality lze očekávat, že projekt tzv. „Velkého bulváru“ na dlouhou dobu přinese jen další provizorní parkoviště a obnažené městské dvory. Problém s tranzitní dopravou po silnici I. třídy I/14 v úseku ulice 5. května vyřešen nebyl, v území je umístěno autobusové nádraží s perspektivou vybudování terminálu i pro městskou autobusovou a novou kolejovou dopravu, v souběhu procházejí územím koleje železniční. Celé území plní dominantně funkci dopravního koridoru, využití ostatních zbytkových ploch je do budoucna značně sporné. To byl rok 2002.

Proto je od roku 2003 prověřována možnost optimálního urbanistického pojetí celého území, které by se neomezovalo pouze na bezprostřední okolí ulice 5. května, které by snížilo dopravní zátěž, a které by do území plnohodnotně vpustilo i další funkce - služby, bydlení a rekreaci. Urbanistická studie arch. Vladimíra Hrona (SAUL Liberec) proto řeší území jako oblast polyfunkční zástavby, která urbanisticky navazuje na Městskou památkovou zónu a zachovává její hodnotné a pro Jablonec typické geometrické uspořádání zástavby. Nahrazena tak bude současná chaotická zástavba mezi dnešní tržnicí přes autobusové nádraží k ulici Mostecké. Současně bude jako součást centra řešena nová zástavba v okolí ulice 5. května včetně obytné zástavby v oblasti ulic Horská - Lesní.

To, co je základní v novém pojetí centra města, je odkrytí toku řeky Nisy v prostoru dnešního autobusového nádraží, provedení úprav jejího koryta a vytvoření městských rekreačních ploch na nábřežích Nisy.

Tyto atraktivní úpravy, vznik nových možností bydlení, do­plnění nových služeb a prodejních ploch, včetně řešení individuální a hromadné dopravy s možností parkování, s novým terminálem hromadné dopravy u remíze, který umožní propojení autobusové i kolejové dopravy v centru města, vytvoří v této části Jablonce skutečně funkční, urbanisticky hodnotnou součást města. Jedná se současně i o skutečně historickou investiční příležitost.

Vytvořeno 16.5.2005 10:09:00 | přečteno 1842x | Petr Vitvar