Rozpočet 2003

Tabulky a grafy k rozpočtu na rok 2003, závěrečný účet města...

Vážení přátelé,
rozpočet města na rok 2003 schválilo naše zastupitelstvo 30. ledna. Ten letošní je opět koncipován jako vyrovnaný v celkovém objemu 983.006 tisíc korun.
Rok 2003 je prvním rokem fungování nového zastupitelstva, a zároveň do našeho hospodaření výrazně zasáhlo rušení okresních úřadů a přenesení povinností, včetně finančních, ze státu na město. Město též převzalo zřizovatelství nemocnice a velké změny přinesla i reforma ve školství. I proto je letošní rozpočet stavěn jako testovací s tím, že po vyhodnocení výše zmiňovaných dopadů a stanovení priorit novým zastupitelstvem lze připravovat další rozpočty třeba provozně úspornější a investičně a rozvojově odvážnější. Myslím si, že jsme přes všechny složitosti vybilancovali mezi sebou potřeby jednotlivých oblastí života města tak, aby se všude dostalo alespoň na základní chod a rozvoj.
Věřím, že zásady naší finanční politiky na nejbližší roky schválí zastupitelstvo, spolu s hlavními věcnými záměry, ještě v tomto pololetí a že bude mít zároveň vůli je ku prospěchu občanů města realizovat.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Příjmy Výdaje
Daňové 407 515 tis. Kč Provozní 828 828 tis. Kč
Nedaňové 222 087 tis. Kč Investiční 154 178 tis. Kč
Dotace 288 404 tis. Kč
Financování 65 000 tis. Kč
Celkem 983 006 tis. Kč Celkem 983 006 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2003

Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 73 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 45 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů 5 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 76 100 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 60 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 118 000 tis. Kč
Daň z nemovitostí 12 000 tis. Kč
Správní poplatky 10 945 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 100 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt 160 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství 1 350 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 260 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4 000 tis. Kč
Ostatní 100 tis. Kč
Celkem 407 515 tis. Kč

Nedaňové příjmy
Poskytování služeb 94 068 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 51 941 tis. Kč
Prodej objektů 13 000 tis. Kč
Prodej bytů 38 000 tis. Kč
Prodej pozemků 4 000 tis. Kč
Ostatní 21 078 tis. Kč
Celkem 222 087 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2003

Investiční část rozpočtu

Bydlení 58 985 tis. Kč
 • Byty Zlatý Jelen
 • Vestavby Na Kopci - Řetízková
 • Obytný soubor Proseč
Doprava, infrastruktura 48 770 tis. Kč
 • Infrastruktura obytný soubor Horní Proseč
 • Pěší zóna Máchova
 • Bulvár 5. května - komunikace
 • Bulvár 5. května - demolice
 • Rekonstrukce a opravy komunikací
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Vodovodní přípojky
Stavby města 1 900 tis. Kč
 • Příspěvky rekonstrukce Městské památkové zóny
 • Školy - generální opravy
Volný čas 35 100 tis. Kč
 • Víceúčelové kulturně - společenské zařízení
 • Rekonstrukce stadionu Střelnice
Životní prostředí 4 460 tis. Kč
 • Parky
 • Kanalizace Břízky - Mšeno
 • Kanalizace Břízky - Mšeno - Sportovní ulice
 • Kanalizace Háskovy vily
 • Kanalizace k Černé studnici II. - U Brusíren - I. etapa
 • Rekonstrukce Želivského ulice
Příprava projektů 4 963 tis. Kč
 • Kruhový objezd Podhorská - Mostecká - Mlýnská
 • Kom. a infrastr. rozvoj. plochy bydlení
 • Severní tangenta - Na Roli - Palackého, Chelčického
 • Terminál hromadné dopravy
 • Inženýrské sítě - průmyslová zóna
 • Kruhový objezd Podhorská - Pasecké náměstí
 • Centrum obchodní spolupráce ERN
 • Kanalizace k Černé studnici II. - U Brusíren - I. etapa
 • Kanalizace Břízky - Mšeno - Sportovní ulice
 • Rekonstrukce Želivského ulice
Celkem 154 178 tis. Kč

Vybrané položky provozní části rozpočtu

Odbor vnitřních věcí
Místní správa 109 645 tis. Kč
Městská policie 14 070 tis. Kč
Pojištění majetku 2 500 tis. Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociální dávky 52 610 tis. Kč
Odbor humanitní
Informační centrum a propagace 3 000 tis. Kč
Granty 2 500 tis. Kč
Příspěvky 2 250 tis. Kč
Odbor financí a majektu
Daně a poplatky 2 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 60 000 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 16 000 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 6 700 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 31 193 tis. Kč
Rezerva 17 095 tis. Kč
Odbor správy majektu
Opravy bytového fondu 29 200 tis. Kč
Opravy školských objektů 10 400 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 750 tis. Kč
Odbor rozvoje
Územní plánování a komunální rozvoj 3 180 tis. Kč
Odbor stavební a životního prostředí
Svoz komunálních odpadů 19 860 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 7 000 tis. Kč
Kancelář starosty
Radniční zpravodaj 1 200 tis. Kč
Příspěvky městským organizacím
Výstaviště, s.r.o. 3 449 tis. Kč
Sport Jablonec n. N., s.r.o. 13 708 tis. Kč
Nemocnice, p.o. 8 000 tis. Kč
Technické služby, p.o. 49 500 tis. Kč
Plavecký bazén, o.p.s. 1 500 tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s. 6 000 tis. Kč
Městská knihovna, p.o. 6 232 tis. Kč
Městská správa kin 1 377 tis. Kč
Základní školy, p.o. 122 066 tis. Kč
Mateřské školy, p.o. 45 798 tis. Kč
Domy pro seniory, p.o. 4 769 tis. Kč
Granty a příspěvky na rok 2003
Granty - Projekt Jablonec nad Nisou 2003 2 500 tis. Kč
Příspěvky celkem 2 250 tis. Kč
Sportovní oblast 500 tis. Kč
Kulturní oblast 420 tis. Kč
Humanitní péče 435 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 185 tis. Kč
Protidrogová prevence 80 tis. Kč
Jizerská, o.p.s. 100 tis. Kč
Galerie "My" 200 tis. Kč
Katolická ZŠ 250 tis. Kč
Fond starosty 80 tis. Kč
Další příspěvky na rok 2003
Příspěvek na MHD 29 000 tis. Kč
Příspěvek na pravidelnou autobusovou dopravu 1 000 tis. Kč
Víkendová linka Jablonec n. N. - Malá Skála 60 tis. Kč
Linka Jablonec n. N. - Liberec přes Lukášov 100 tis. Kč
Cyklobusy (Bedřichov, Turnov) 273 tis. Kč
Příspěvek na provoz tramvaje 6 500 tis. Kč

Kolik město přispívá . . .

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 25,44 Kč
na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 51,33 Kč
na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 20,85 Kč
na jeden den pobytu jednoho občana v domě pro seniory 59,66 Kč
na jeden den provozu Domu pro matky s dětmi 363,74 Kč
na jeden den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje 331,-- Kč
na jednoho čtenáře v knihovně za rok 71,13 Kč
na jednu vstupenku do divadla 73,33 Kč
na jednu vstupenku do kina 21,51 Kč
na jednu vstupenku na kulturní program Výstaviště 342,-- Kč
na jednu hodinu sportujícího občana v Městské hale 145,-- Kč
na jednu návštěvu sportovce (občana) na věřejném kluzišti 16,-- Kč
na jednu sezónu bruslení žáka ZŠ na veřejném kluzišti 220,-- Kč
na jednoho přepraveného občana v MHD 3,82 Kč
na jednoho přepraveného občana tramvají 4,20 Kč
na jednu vstupenku do bazénu 7,90 Kč
Vybrané výdaje technických služeb
Údržba komunikací za rok 15 780 tis. Kč
Zimní údržba za rok 12 050 tis. Kč
Čištění města za rok 6 750 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 12 480 tis. Kč

Závěrečné slovo

K zabezpečení svých povinností sestavuje město finanční rozpočet na daný rok. Rozpočet projednává a schvaluje vrcholný orgán obce - zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet na rok 2003 na svém zasedání dne 30. ledna 2003.

Rozpočet Města Jablonce n. N. na rok 2003 doznal proti roku 2002 některých změn. Do rozpočtu roku 2003 se promítá reforma veřejné správy. Rozpočtem města nově probíhá financování sociálních dávek, které poskytoval OkÚ. V rozpočtu města jsou v příjmech i ve výdajích nově zařazeny také např. mzdy školských pracovníků.
V rozpočtu na rok 2003 není počítáno s tím, že si Jablonec n. N. bude brát v letošním roce úvěry. Všechny potřeby města budou kryty z příjmů města a z finančních prostředků z minulých let.

Ing. Milan Hladík
ředitel Odboru financí a majetku

Závěrečný účet

Vytvořeno 18.8.2004 9:41:29 | přečteno 8005x | Petr Vitvar
load