Beseda k řešení křižovatky Palackého - U Přehrady

27.09.2011 - Zápis z informativní besedy k řešení křižovatky Palackého - U Přehrady konané 19. září 2011 v malém sále Eurocentra Jablonec.

Hosté

Za město: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil, Ing. Michaela Smrčková, Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Petr Karásek

Za zpracovatele ÚP: Ing. Arch. Vladislav Hron, Ing. Jan Musil, Ing. Milan Koloušek

Úvod

Ing. Musil v úvodu představil mj. stávající silniční síť, kategorizaci dálnic a silnic do r. 2040, schéma komplexní silniční sítě, městský dopravní okruh, mapu výstavby koncepce dle nového ÚP - dvě křižovatky, zachování Vrchlických sadů, není to jediné možné řešení, v úvahu by přicházela i možnost průchodu přes Vrchlického sady a řešení křížení Palackého v jednom bodě, což by bylo dopravně čistší řešení.

Ing. Koloušek seznámil přítomné s variantami řešení křižovatek (veškerá řešení kapacitně vyhovují, posouzeno pro rok 2035, proto úrovňové křižovatky):

Var. 1) Jedna okružní křižovatka v ul. Palackého - U Přehrady, do ní napojit stávající ulici Na Čihadle přes Vrchlického sady - zaslepení ul. Riegrova, problém s pěší dopravou - úprava řešena v rovině přes Vrchlického sady. (Investice ve výši cca 70 mil. Kč.)

Var 2) Obdoba první varianty, kdy se nebude budovat okružní křižovatka ale světelně řízená křižovatka s odbočovacími pruhy ve všech směrech. Dopravně je shodná s variantou č. 1.

Var. 3) Dle konceptu ÚP - zachování plochy Vrchlického sady, okružní křižovatka U Přehrady - Palackého (křižovatka jako u první varianty) včetně řešení přilehlých komunikací a okružní křižovatky ul. Smetanova a okružní křižovatka Riegrova - Palackého, vzdálenost křižovatek je cca 80 m, kapacitně tam je rezerva, vychází to. (Investice cca 63 mil. Kč.)

V minulosti byla zvažována tunelová varianta přes Vrchlického sady (380-390 mil. Kč).

Debata

Moderátor: Co udělá západní tangenta s dopravou ve zdejší lokalitě?

Odpověď: p. Koloušek - z podkladů zpracovatele dopravního modelu je zřejmé, že stávající komunikační systém je schopen převzít tuto zátěž (12-16 tis. vozidel).

p. Konopka - co je důvod změny stávajícího ÚP? Proč dva kruhové objezdy? Prý je to požadavek města. Proč se volí komplikovanější varianta a nebere se ta dopravně výhodnější?

Odpověď: p. Koloušek - nejsem si vědom, že se jedná o požadavek města. Dopravně - porovnáním varianty č. 1 a č. 2 je výhodnější č. 1, kdy je pouze jedna kruhová křižovatka, varianta č. 2 je méně výhodná. Jednáme o konceptu ÚP, museli jsme zvolit jen jednu variantu, je možné, že tam bude jiná varianta. Ano, současná varianta v konceptu je nejlevnější a současná doprava v té komunikaci vede.

p. Šitina - více okružních křižovatek je nesmysl, plánujete odvodňovací stolu, proč to nesloučíte. Prováděl někdo studii průjezdnosti? Já jsem provedl vlastní sčítání v pátek v 15.30 - 16.30h s výsledkem 300 aut/1 hodinu.

Odpověď: p. Koloušek - v roce 2009 firma CITY PLAN zpracovala model města, zde je vyhodnocena stávající situace do r. 2009 i výhledová zátěž do roku 2030. Dopravní model byl upravován ve vztahu k západní tangentě, v roce 2010 se konalo sčítání. Sčítání v modelech je prováděno na základě metodiky dle ročního období i dnů, výsledek sčítání jsou průměrné hodnoty.

p. Berounský - v usnesení ZM č. 412/2008 je severní tangenta dlouhá tunelová varianta, jak mohlo být toto usnesení zapomenuto? Připomínám dopis z konce roku 2009 KÚ LK se stanoviskem, že souhlasí, aby severní tangenta byla silnicí 1. třídy. Při veřejném projednávání p. Paukrtová a p. Hron uváděli jiné termíny sčítání. V jakém termínu bylo poslední sčítání silničních intenzit v této lokalitě.

Odpověď: p. Paukrtová - usnesení ZM předpokládalo dlouhý tunel na silnici 2. třídy, nepředpokládalo silnici 1. třídy. Existují další usnesení ZM, která potvrzují ÚP, který předpokládá západní tangentu i jižní obchvat, to bylo přijato později než dlouhý tunel, čili pokud ZM uvažovalo o dlouhém tunelu, tak současně s dlouhým tunelem se neruší západní tangenta, bude na silnici 2. třídy, zde postaven být může, ale se všemi negativy, která to přináší. Zpracovatel ÚP vychází ze schválené koncepce silnic 1. třídy, která říká, že silnice 1. třídy tady pod tou přehradou nepůjde - neruší se usnesení ZM - koncept předkládá pouze jiné řešení.

p. Berounský - jiné řešení než tunel je nereálné, ani západní tangenta či jižní obchvat.

p. Kadlec - křižovatka ul. Riegrova a Nástrojářská, nejlevnější varianta zasahuje do objektu, který vlastníme, je to chráněné památkovým úřadem, chceme revitalizovat i zahradu, tento prostor bude obětován druhému kruháči?

Odpověď: p. Koloušek - bude nutné zaměření území, lze provést úpravu poloměru křižovatky.

p. Kadlec - ano, bude se to muset proměřit. Je to pro nás velká investice.

p. Rákosník - vyjadřoval se k tunelům urbanista?

Odpověď: p. Hron - ano, tunelová varianta do města nezapadá, nutno řešit městskou dopravu, tj. souběžné ulice, co jsou pod Palackého ulicí a co se napojují na Palackého. Tyto silnice jsou součástí vnitřní městské sítě, měly by řešit městskou dopravu.

Neprůchodnost Vrchlickými sady byla avizována dopředu, než jsme začali pracovat a byla důvodem, proč se přistoupilo k tunelovému řešení. V případě tunelového řešení by sad vzal za své, v případě průtahu do Palackého ul. by mohlo před domy zůstat stromořadí před domy.

p. Procházková - co Vy, pane Koloušku, kterou variantu považujete za nejvhodnější?

Odpověď: p. Koloušek - z hlediska dopravního variantu č. 1 - to je jedna okružní křižovatka a prodloužení ul. Na Čihadle a zaslepení ulice Riegrova.

p. Konopka - proč už nestojí jižní obchvat, co dělalo předchozí vedení? Dvě kruhové křižovatky nejsou dobré řešení, než něco nerozumného, to raději nic. Všechna doprava půjde přes Riegrovu ul., tranzitní i městská. Nebylo by lepší dopravu rozptýlit?

Odpověď: p. Hron - nic nedělat je nejhorší varianta, ÚP je dlouhodobá záležitost. Jsme přesvědčeni, že řešení je dobré.

p. Berounský - nedostal jsem odpověď o sčítání.

Odpověď: p. Hron - dopravní model z roku 2009 vycházel ze sčítání z roku 2005 + vlastní sčítání v rámci modelu, v rámci západní tangenty jsme si nechali posoudit také a došlo k doplnění o výsledky z roku 2010.

p. Šitina - když nebude západní tangenta funkční, řešení zde nemá smysl, bude to od všude ucpané. Každý bude volit nejkratší trasu - tj. kolem křižovatek. Budou zde při průjezdu protihlukové zábrany?

Odpověď: p. Koloušek - kapacita posouzení je pro rok 2035, posouzen byl i rok 2025.

p. Pleticha - shazujete variantu s tunelem, ale kruháky jsou nesmysl, dojde ke zničení zeleně, lidé přes křižovatku nepřejdou, tunelové řešení je nejvýhodnější. Koukněte se do Liberce, tam je také tunel, který prospěl tranzitu, tam jsou také 3 kruhové objezdy za sebou a je to stále ucpané.

Odpověď: p. Hron - silnice I/35 v Liberci je jiná silnice, naše koncepce je v souladu s nadřazenou dokumentací, není to nesmysl. Nemůžeme v Jablonci dělat nic, co je v rozporu s nadřazenou dokumentací.

Odpověď: p. Karásek - jestli máme fyzicky něco dělat za 20 let, musíme to nyní dát do ÚP. Silnice 1. třídy by měly vést extravilánem, po okraji města po západní tangentě. K tunelu by byla od ul. Dr. Randy po vjezd do tunelu jáma Na Čihadle 0 m - 7 m při vjezdu, která by rozdělila vilovou čtvrť.

p. Tulpa - ÚP je o koridoru - o vymezení, dejme do ÚP obě varianty, než se dohodneme, která je lepší, nezakonzervujme další varianty, protáhněte koridor přes Vrchlického sady. Zatížení ul. Riegrova je obrovské. Jdou do ÚP dát dvě varianty a je nutno se vázat na západní tangentu?

Odpověď: p. Smrčková - domnívám se, že ve schváleném zadání se o variantním řešení severní cestou nehovoří, v konceptu ÚP je proto jedna trasa, ale vyplyne-li po vyhodnocení připomínek a námitek konceptu potřeba jiné trasy, může být varianta druhá, obě ne.

p. Tulpa - doplňuji, proč tam nemohou být obě, jde jen o vymezení koridoru, diametrálně se tam ten průtah neliší.

Odpověď: p. Smrčková - v konceptu řešení by měly být varianty upřesněny na jednu trasu řešení. My jsme neměli v požadavku v konceptu varianty řešit.

p. L. Pleticha - více variant jde, koukněte se na koncept ÚP Turnova. Bylo tedy nějaké sčítání?

Odpověď: p. Koloušek - firma CITY PLAN v modelu v roce 2009 vycházela z roku 2005, dále bylo cca 25 doplňkových sčítání, při zpracování konceptu ÚP - hlavně při západní tangentě jsme si nechali posoudit zátěž, v roce 2010 je upraveno sčítání z roku 2009. Doprava nám nenarůstá.

Odpověď: p. Paukrtová - ZM zadání konceptu ÚP schvalovalo v 9/2010, mám za to, že hlasovali všichni zastupitelé - variantní řešení se schvalovat nebudou; tunelová varianta se váže na západní tangentu na její realizaci, na vybudování na silnici 2. třídy - usnesení ZM tehdy bylo přijímáno, že západní tangentu to neruší. V roce 1998 starý ÚP předpokládal kruhovou křižovatku, jejíž rameno šlo přes Vrchlického sady. Tunel počítá s vrchní okružní křižovatkou na jejím povrchu, jinak to nejde, z tunelu se nedostanou auta do Mšena a centra.

Odpověď: p. Karásek - varianta č. 1 + 2 jsou na silnici městského okruhu (lze odbočit do centra i Mšena), varianta tunel - rampy při nájezdu od Pasek pro odbočení do Mšena, je na 1. třídě - tzn. dvě křižovatky, tunel, rampy a Na Čihadle bude 6m jáma, aby se zde tunel vešel.

p. Vyhnal - až se dokončí tah od Kunratic, veškerý tah pojede tudy směrem na Harrachov na Polsko, je zpracována nějaká mezistudie.

Odpověď: p. Koloušek - dopravní modely počítaly s dopravou na Harrachov a do Polska, silnice I/35 v Hrádku by měla být dobudována letos, propojena do Polska pak do Německa v roce 2013. Doprava bude přeložena po silnici I/35, s tím počítá i dopravní modelování, proto vychází i dopravní posouzení, dopravní přechod v Harrachově bude ponížen jen na místní hraniční přechod.

p. Vik - v roce 2005 jste za starostování p. Tulpy tvrdili, že tunel je jediné možné řešení, jak často se sčítá?

Odpověď: p. Hron - jednalo se o pravidelné sčítání státu, to probíhá po 5 letech, to bylo celostátní sčítání, ne naše.

Odpověď: p. Paukrtová - většina zastupitelů tehdy souhlasila s tunelem s tím, že bude realizována západní tangenta, ta je v ÚP od roku 1998 - byť v jiné stopě.

Odpověď: p. Tulpa - nebylo to v roce 2005, ale v roce 2008, západní tangenta je v dané stopě nevhodná, proto stažení do ulice Riegrova a Na Čihadle. Proto se tlačila tunelová varianta. Je zřejmá i situace v Hrádku, převedení nákladní dopravy do Polska. Západní tangenta se vyvíjí reálně, jsou jiné podmínky, proto došlo ke změně, je to otázka kategorizace a pojmenování silnic a peněz.

Odpověď: p. Vobořil - projednání bylo 9.10.2008, účast 93 obyvatel, 70 obyvatel bylo pro tunel.

p. Krejčík - sčítání z roku 2010 není nikde uváděno. Proč zpracovatel nepoužil řešení silnice Pod Baštou.

Odpověď: p. Hron - řešení Pod Baštou tam je.

p. L. Pleticha - v roce 2008 se o vazbách na západní tangentu nemluvilo. Koridor byl v ÚP od roku 1998, musí se řešit dva proudy, které tam jsou.

Bez otázky.

p. Procházková - kdo je investorem?

Odpověď: p. Paukrtová - dlouhý tunel by přišel na 390 mil. Kč, počítejme s kruhovou křižovatkou nahoře, jinak byste neodbočili. Silnice 1. třídy hradí stát, silnice 2. třídy hradí kraj a silnice 3. třídy hradí kraj a město. Stát je pro západní tangentu. V tuto chvíli to je
390 mil. Kč z kraje ve spolupráci s městem, což nevidím jako reálnou záležitost.

Odpověď: p. Karásek - varianty - západní tangenta a jižní obchvat - přeložka silnice I/10 přes Železný Brod, dále směr z Liberce - tunel - okružní křižovatka do Pasek směr Lučany a Smržovka, dále od Prahy k Zelenému stromu, 5. května, Podhorskou, okružní křižovatka v Pasekách, směr Lučany. Zvažte každý, kterou variantu preferujete.

p. Bárta - navýší se frekvence u přehrady po dostavbě silnice z Kunratic, při současném spuštění semaforu dochází k ucpání křižovatky. Co udělají dva kruhové objezdy. Proč se dělala ta nová silnice do Vrchlických sadů?

Odpověď: p. Koloušek - dokončení se předpokládá v roce 2025 (I/14, I/35), dojde k ponížení významu hraničního přechodu v Hrádku a bude západní tangenta. Zaslepení ul. Riegrova ano, při kapacitním posouzení vyšlo, že by tato křižovatka při prodloužení od Čihadel kapacitně danou situaci zvládla, došlo k posouzení kapacity i délky tvoření front a vycházejí do přípustných hodnot.

p. Pleticha - ano, Hrádek nás spasí díky tranzitní dopravě, vezměte v úvahu tranzit z Holandska.

Bez otázky.

p. L. Pleticha - co se týká investování, tak 1. třídu hradí stát, 2. + 3. kraj a město se zúčastní většinou od chodníku dále, případně sítě pod tím, tunel v tuto chvíli hradí KÚ. Krajskou prioritou jsou mosty, kam jde většina peněz. O investici do Jablonce rozhodnou zastupitelé kraje a ne Jablonce.

Bez otázky.

O otázce západní tangenty a jižního obchvatu lze mluvit separátně, souhlasím s panem Tulpou v otázce 2 variant. Na kruhové křižovatce v Rýnovické a Želivského ulici jsou dopoledne dlouhé fronty. Hledejme řešení roztříštění dopravy, hledejme místní řešení. Pozor na Palackého je již kruhová křižovatka u kapličky.

Odpověď: p. Karásek - ano, souhlasíme.

Doplním informace k příspěvku pana Pletichy - kraj učinil neúspěšný pokus, když to nedostal do svých investic do tohoto období, aby to převzal stát, byl to neúspěšný pokus, stát se drží svých koncepcí. Tolik k úplnosti informace.

p. Klápšťová - silnice vede 5 m od domu, 15 let se mluví o severní tangentě a město to nechce řešit, domy nám praskají, chyba, že se dole v Riegrově ul. postavil kruhák. Apeluji na vedení města, začněte se tím zabývat, nebo nám domy popadají a je jich věčná škoda.

Bez otázky.

p. Sameš - bydlíme u kruhové křižovatky pod LIDLem, je zde skládka stavebního materiálu, prašnost, byl nám zničen plot. Pracují zde i ve svátek, ať s tím město něco udělá, praská nám dům.

Odpověď: moderátor - ve věci skládky kontaktujte zastupitelstvo.

p. Rákosník - město je především město a ne jen doprava. Zavádět do města tunel - průtah není dobré. Jablonec bude ucpaný i po 50 letech, není třeba vést to do města, to by nemělo schválit žádné zastupitelstvo.

Bez otázky.

Závěr

Pan starosta - i když otázka jižního i západního obchvatu je časově vzdálena, vše musí být řešeno. Vnímám, že obyvatelé ul. Riegrova a Vrchlického sady se chtějí o dopravu podělit, těch co chtějí tunel tu už moc není. Kategorizace silnic nedává tunelu šanci, pokud bude ve dvojce, nebudeme ji mít. Na variantách budeme pracovat. Kruhové křižovatky budou sloužit i jako retardéry. Jsem rád, že debata byla kultivovaná a měla smysl.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 27.9.2011 8:59:27 | přečteno 4510x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load