Veřejné projednávání - obytný soubor Na Výšině

Ve středu 2. listopadu 2011 se sešli zástupci města s občany ve školní jídelně ZŠ Liberecká při veřejném projednávání projektu v rámci IPRM, zóna Žižkův Vrch a okolí. Předmětem byla diskuze nad možnostmi úprav prostranství, komunikací, dětských hřišť a sportovišť.

V úvodu představila paní Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby projekt - část integrovaného plánu - Obytný soubor Na Výšině. V mapě byly zakresleny navržené úpravy, nová výstavba i nově zbudovaná stání pro kontejnery, mobiliář i revitalizace zeleně. Vybídla přítomné k předání podnětů na případné požadavky.

Dotazy a připomínky občanů

1. Dochází k obtěžování obyvatel Na Výšině 15 hlukem z hřiště v areálu školy.

Možným řešením je zajištění provozního správce tohoto hřiště. Dalším řešením jsou kvalitnější kamery (nyní je, ale omezená) + spolupráce MP (okrskáře).

Je možné, že po plánované revitalizaci hřišť, která jsou součástí tohoto projektu, se děti rozptýlí i do oblasti u garáží. Jedná se o oblast, kde by neměly nikoho obtěžovat.

2. V mapě je vyznačena žlutá přerušovaná čára - jedná se o nový chodník. Je to na soukromém pozemku.

Není to v rozporu s projektem, pokud však vlastník nebude souhlasit (SBD Bižuterie), nebude město do projektu zahrnovat. Jinak lze tento chodník v rámci projektu zrekonstruovat.

3. Podobný případ je soukromý pozemek za panelovým domem - pískoviště a stávající prolézačky. Tento do projektu není zahrnut, proč?

Odd. dotací: Je možné revitalizovat z dotací EU v rámci IPRM, potřebný souhlas majitele pozemku.

Odd. investiční výstavby: Vzhledem k blízkosti plánovaného velkého hřiště pro děti jsme po dohodě s oddělením životního prostředí toto hřiště vypustili. Jednak s ohledem, že není na našem pozemku a jednak kvůli pozdějším nákladům na údržbu. Oddělení investiční výstavby navrhuje, aby o případném zřízení hřiště na základě podnětu z projednání rozhodl řídící výbor IPRM.

4. Chybí zde parkovací místa, proč nejsou součástí projektu?

Z projektu se nesmí stavět parkovací domy. Na Žižkově Vrchu nejsou skoro žádné volné prostory k vybudování parkovacích míst.

Pan Karpíšek navrhuje rozšíření parkovacích míst před objekty Na Výšině 24 - 34. (Změna z podélného stání na kolmé.) Přibude přibližně 10 parkovacích míst.

5. Plánuje se oprava panelové cesty podél tělocvičny až k nakládací rampě školy. Je možné protáhnout rekonstrukci cesty (pro pěší) dále k objektu Na Výšině 15? Podél cesty není žádná lavička, bylo by možné sem umístit alespoň 2-3 lavičky ještě před zahájením projektu v roce 2014?

Mobiliář bude součástí rekonstrukce, je v plánu. Propojení cesty bude projednáno stejně, jako možnost umístění laviček již na jaře 2012.

6. Bylo by možné zrekonstruovat asfaltové chodníky podél opěrné zdi včetně nového osvětlení? Současný stav neumožňuje zimní údržbu chodníku.

Odd. dotací: V rámci IPRM je možné z dotací EU realizovat nové osvětlení. V předloženém návrhu je obojí plánováno. Dotaz zněl, zda by VO mohlo být osazeno tak, aby nepřekáželo provádění zimní údržby - bude prověřeno při zpracování projektové dokumentace.

7. V areálu sjezdovky se kácejí zdravé stromy.

Proběhl dendrologický průzkum, měly být káceny pouze stromy v havarijním stavu.

Odd. investiční výstavby: Stromy se kácí dle platného povolení ke kácení ze 4.11.2010, ve kterém se uvádí: „Jedná se o dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem a sníženou estetickou hodnotou. Dále byly pro kácení určeny dřeviny, které nevhodným způsobem zasahují do navržené kompozice nového lesoparku a ty, které by byly vlastní stavbou natolik poškozeny, že by se staly vysoce rizikovými. Za provedené kácení je uložena náhradní výsadba.“

Celkem se jedná o 259 stromů s obvodem kmene pod 80 cm dle projektu, na které nebylo nutné podávat žádost o kácení, a o 165 stromů s obvodem kmene nad 80 cm, na které se vztahuje výše uvedené povolení ke kácení.

8. Před objektem Na Výšině 17 je parkoviště, které se v zimě neprotahuje.

Není bohužel předmětem tohoto jednání. Je potřeba požádat o zařazení do plánu zimní údržby.

9. Je vydané povolení na kácení borovic napadených rzí před objekty Na Výšině 24 - 34. Je možné kácení provést v rámci tohoto projektu?

Pokud mají borovice již nyní povolené kácení, tak dendrologický průzkum určitě jejich odstranění potvrdí a kácet se bude, ale až v roce 2014, kdy bude projekt realizován.

Zapsala: I. Landová 4.11.2011

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 14.11.2011 14:12:09 | přečteno 3197x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load