Setkání se starostou - Kokonín a Vrkoslavice

Výsledky veřejného setkání 18.05.2010 v Kulturním domě v Kokoníně.

V úvodu setkání tisková mluvčí paní Fričová představila přítomným zástupce města, městského úřadu, MP, PČR, TSJ Jablonec nad Nisou, s.r.o. Jak se v úvodu zdálo, že účast občanů Kokonína a Vrkoslavic nebude velká, pár minut po zahájení setkání se sál Kulturního domu téměř zaplnil.

Otázky občanů ze setkání

 1. Nesouhlasíme se zrušením zdejší pošty, s jejím zrušením souvisí zrušení knihkupectví, prodejny se zeleninou, prostě zde nemáme žádné zázemí. Jsme si vědomi půlroční promlčecí lhůty - k uzavření pošty došlo ke konci roku 2009, tzn. ke konci června končí možnost obnovení provozu. Pošta nám tvrdí, že když město poskytne objekt, pobočka bude obnovena. My máme návrhy řešení - návrhy objektů …
  Město se zrušením také nesouhlasí, což jsme České poště s. p. při několika setkáních vždy sdělili (při jednáních pošta předložila výzkum o nedostatečném vytížení pobočky). Vámi navrhované objekty pro obnovení pobočky pošty mají různé vlastníky - například právě pošta je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a tak jako u objektu, kde bývala zelenina, nyní čekáme na rozhodnutí soudu, zda se jedná o historický objekt. Ostatní navrhované objekty jsou ve vlastnictví soukromých subjektů a jsou také ve špatném technickém stavu - proces odkupu je zdlouhavý (veřejná soutěž) a bez jasného závěru = my odkoupíme, za velké náklady zrenovujeme a není jistota, že Česká pošta s. p. zde pobočku zřídí. Pošta nemá zájem na Vrkoslavicích pobočku otevřít, což je zřejmé ze skutečnosti, že při prosincové havárii (praskl vodovod) byly z naší strany v lednu 2010 nabídnuty ÚZSVM vysoušeče, avšak ze strany pošty došlo k odmítnutí nabídky, což svědčí o nezájmu zde činnost pošty obnovit. Naopak - ředitelství pošty regionu SČ navrhuje občanům využívat poštu v Kokoníně v provozní době od 8 do 11 a od 14 do 17 hodin.
 2. Tento návrh pošty je v rozporu s článkem v Měsíčníku, zde je uvedeno, že bude prodloužena pracovní doba. Současný počet přepážek nestačí, jděte si tam stoupnout ráno v osm hodin.
  Město přednese České poště s. p. váš návrh s přidáním přepážky a prodloužení pracovní doby, s návrhem souhlasíme.
 3. Do schránky dostáváme dva Měsíčníky - Jablonecký zpravodaj je zpravodaj města nebo ODS? Jablonecký zastupitel je dobrý časopis.
  Je možné, že Vám do schránek chodí 3 publikace - Jablonecký měsíčník, který je nepolitický a vydává jej město, Jablonecký zpravodaj, který je politický a vydává jej ODS, Jablonecký zastupitel, který je politický a vydává jej Domov nad Nisou.
 4. Firma Cikautxo - šíří se kolem zápach, rámus, jedná se o nepřetržitý provoz. Stavební úřad nekonal, měl prověřit, co se tam bude vyrábět, v blízkosti jsou rodinné domy, v přístavbě hlučí dopravníky a ještěrky (jižní strana) - vše je krytou malou stěnou. Proč zde není nikdo z firmy?
  Firmu jsme k dnešnímu setkání pozvali, nikdo se neomluvil ani nepřišel. Přijde-li stavebník na stavební úřad a doloží-li všechna potřebná povolení, stavební úřad nemá důvod mu stavbu nepovolit. Hluk měří okresní hygienická stanice, nikoliv město - my můžeme hygienu požádat. Stavební úřad může zasahovat při porušení zákona - může-li zde stavba stát, ČIŽP musí změřit v momentě vypouštění spalin. Nyní probíhá kontrola ze strany ČIŽP, do konce května 2010 nám budou známy výsledky.
  Stavební úřad zde povolil jen sklady, pak se zde změnilo užívání na gumovýrobu - proč jim to stavební řad povolil?
  Stavební úřad může vstoupit do řízení, ale nemůžeme nařizovat, řídíme se zákonem. Stavba musí být v souladu s územním plánem, což firma splňuje. Město zde provede místní šetření - příp. požádáme příslušné instituce o změření emisí a hluku.
  Sousedé měli být účastníci řízení, nikdy se nás nikdo na nic nezeptal.
  V roce 1997 bylo veřejné projednávání územního plánu, další projednávání bylo vyhlášeno na veřejné vyhlášce. Své připomínky může každý vznést do 30. června 2010.
 5. Jak je to s kanalizací - ul. Školní a Krkonošská
  Ministerstvo zemědělství a krajský úřad byly proti původnímu záměru = zdržení. Kanalizace v této části má souvislost s kanalizací v celém Kokoníně - bude jednotná kanalizace, tzn. na konci Kokonína bude sběrný objekt a odtud svedeno do Rychnova. Pouze z Krkonošské bude svedeno do kanalizace v Pražské, ostatní tedy směr Rychnov.

 6. Povrch v Krkonošské ul., již 10 let na ni čekáme
  Opět souvislost s kanalizací, kdy došlo k nesouhlasu s původním projektem, proto tak dlouhá lhůta, pro rok 2011 máme přislíbenou dotaci.

 7. Bude v ul. Krkonošská chodník?
  Komunikace patří krajskému úřadu, vstoupíme v jednání s krajským úřadem ve věci zřízení chodníku.

 8. Vedle základní školy (Rychnovská ul.) stojí dům ve špatném technickém stavu, bylo tam oznámení o prodeji, které zmizelo. Jaký je záměr města? Zvažte prodej, objekt je na zbourání, hrozí problém s romskou problematikou.
  Město má zájem objekt prodat, avšak není o něj zájem. Bourání je příliš nákladné, výbor pro hospodaření s majetkem města vždy prověří, komu a za jakým účelem se objekt prodává.

 9. U IMP je zastávka autobusu, označník je na sloupku plotu, není tam chodník, chodíme po silnici, neustále zde stojí velké množství aut (až 13), nebezpečné pro starší lidi i děti, nezpevněná komunikace - bahno.
  I tato problematika souvisí s kanalizací. Město chodník naplánuje, ale komunikace je krajská, město by mělo následně chodník provést. Ze strany města zvážíme ve spolupráci s krajským úřadem přeznačení (např. zákaz stání…).

 10. Stavební úřad neřeší zásadní věci a neměří všem stejně. Jiný přístup je ke stavebníkům rodinných domů a jiný k ostatním žadatelům, není pravda, že vlastník objektu v Maršovické ul. dodal všechny podklady - nedodal. Není zde klid a bezpečno. Žije zde plno Romů, objekt není schválen na ubytovnu.
  Město svolalo místní šetření, avšak vlastník se omluvil, že objekt prodává. Ale do doby než se objekt převede na katastrálním úřadu, je za objekt zodpovědný.
  V podkroví je velký nepořádek, na venkovním prostoru dříve stály kamiony, prašné prostředí.
  Stavební úřad může na soukromém pozemku provádět pouze dohled.
  Stále jsme neslyšeli závěr, jak bude město postupovat?
  Stavební úřad provedl místní šetření, nyní budou následovat kroky dle výsledků.
  Proč jste 9 let nic nedělali vůči vlastníkovi? Nepřizpůsobující se občané se zaměřují na starší lidi, chtějí po nás peníze, vstupují na naše dvorky, jsou nebezpeční.
  Za 9 let se zde vystřídali 4 vlastníci, tzn. dlouhodobé a složité projednávání s každým z nich; stavební úřad nemá pravomoc nikoho vyhnat. Před 9 dny stavební úřad vykonal místní šetření, zjistili jsme, že je zde herna - po našem vyzvání vlastník doložil povolení ministerstva financí k provozování herny. Tento typ heren nepovoluje město, ale právě MF ČR.
  V lokalitě Maršovická pracují pracovníci sociálně právní ochrany dětí, kteří dohlížejí na děti mladší 18ti let (např. docházka do školy), dále zde působí pracovníci z oddělení sociálních služeb a zdravotnictví a romský poradce. Spolupracujeme s Policií ČR, městskou policií a městským úřadem. V současné době je zde 22 bytových jednotek o velikosti 0+1 a 1+1, tj. cca 100 osob.
  Panu Strnadovi stavební úřad nařídil odstranění, následně pan Strnad v roce 2001 změnil užívání a bylo povoleno, město to nedotáhlo do konce.
  Město zde provede místní šetření.

 11. Větrný vrch - jak to zde bude s komunikací, nyní není zpevněná, v dešti je nesjízdná, jak se bude situace řešit a v jakém termínu? V současné době došlo k dočasné úpravě s použitím štěrku.
  V současném rozpočtu nemáme dostatek finančních prostředků, zahrneme požadavek do příštího rozpočtu, je obtížné říci termín zhotovení, nejprve musí být vybudovány sítě = kompletní komunikace s chodníky zatím nebude realizována. Lze řešit jak jste uvedla, provizorně ve spolupráci s technickými službami (navezení štěrku).

 12. Lze ve veřejném zájmu použít finance na vylepšení mateřské školy, například ekologické úspory, zateplení - zelená úsporám?
  Program „Zelená úsporám“ lze nově použít i na veřejné zájmy, jako je školka.

 13. V lesoparku došlo ke zbytečnému vykácení stromů.
  Před kalamitou v říjnu 2010 došlo k inventarizaci dřevin, na základě výsledků musely být některé dřeviny pokáceny, ale i díky kalamitě musely být vykáceny i další stromy. Strom na první pohled vyhlížející zdravě neznamená, že je v pořádku, proto inventarizace.

 14. Hřiště u prolézaček - zhotovená cesta byla ukončena u kaštanu, proč nepokračuje dále?
  Do 1 měsíce bude cesta dokončena.

 15. Poděkování občanů za krásné hřiště u mateřské školy.

 16. Došlo na e-mail po setkání: Jako matka 10letého syna mám dotaz, kdy bude vybudouváno nějaké sportoviště pro naše děti na Vrkoslavicích. Děti se nemají kde scházet, tak maximálně na škvárovém hřišti, ale to pak je hrůza. Když může být několik hřišť ve Mšeně, proč jsou naše děti diskriminované a nic tu nemají. Prolézačky v parku jsou pro malé děti, ale ne pro tak velké.
  Kokonínské děti mají k dispozici travnaté hřiště u základní školy, jehož užívání podléhá vyvěšenému provoznímu řádu. S ním je třeba se obeznámit a nebo se na užívání hřiště domluvit s ředitelem ZŠ, panem Hozdou.

Kokonín a Vrkoslavice

18. 05. 2010, Kulturní dům Kokonín

Starosta s občany

 

Občané

 

Sál kulturního domu

 

Diskuze

 
 
Vytvořeno 26.5.2010 16:50:24 - aktualizováno 1.6.2010 10:09:16 | přečteno 4420x | Petr Vitvar
load