Jablonec bude žádat o dotaci na rozvody pitné vody

Tisková zpráva 11. 03. 2005

Jablonec nad Nisou se snaží získat dotaci pro občany města, kteří mají v domech staré olověné rozvody pitné vody a rozhodnou se je vyměnit za nezávadné. Do konce dubna tohoto roku radnice shromažďuje žádosti občanů, ty potom předloží Ministerstvu pro místní rozvoj, které rozhodne, zda dotaci město získá nebo ne. Pokud město danou dotaci od ministerstva obdrží, pak prostřednictvím fondu obce přerozdělí získanou dotaci vlastníkům trvale obydlených domů a bytů, kteří o finanční podporu zažádali. Kromě toho samo město žádá o dotaci na výměnu rozvodů v některých svých domech.

Hlavní podmínkou pro získání dotace je výsledek analýzy vzorku vody, provedený specializovanou laboratoří. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována ve výši maximálně 40 % skutečných nákladů (včetně DPH), maximálně však ve výši 20 tis. Kč na jeden byt. Termín pro podání žádostí na Městský úřad Jablonec nad Nisou je 28.4.2005. Oprava musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po roce, kdy byla poskytnuta dotace, to znamená v roce 2006.

Dotace je poskytována na výměnu olověných domovních rozvodů za zdravotně nezávadné rozvody, projektovou dokumentaci a monitoring obsahu olova v pitné vodě.

Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty (vany, umyvadla, atd.), výtokové ventily atd. Prostředky fondu se neposkytují na financování prací, které mají investiční charakter, nebo vedou k technickému zhodnocení stavby.

Vlastník domu, který bude žádat o dotaci, musí předložit:

  • registrační kartu - ke stažení zde
  • doklad o vlastnictví objektu - výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce)
  • protokol s vyhodnocením vzorků vody, zpracovaný akreditovanou laboratoří (bude provádět od příštího pátku Zdrav. ústav v Liberci)
  • technické řešení zpracované kvalifikovanou osobou podle § 44 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav)
  • zpracovaný položkový rozpočet na opravu (uvedeny jen položky splňující podmínky přidělení dotace)
  • čestné prohlášení o spolufinancování (60 % nákladů).

Uvedené doklady je třeba předložit nejpozději do 28. dubna 2005 Ing. Soně Štrynclové ve IV. patře radnice na odboru správy majetku Městského úřadu Jablonec nad Nisou, tel: 483 357 144, e-mail. strynclova@mestojablonec.cz

Vytvořeno 11.3.2005 8:19:23 | přečteno 2456x | Petr Vitvar