Žádost o dotaci na terénní práci

Tisková zpráva 30. 01. 2009

Jedním ze včerejších schvalujících rozhodnutí jabloneckých zastupitelů bylo i zapojení města do programu Rady vlády ČR: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2009, s celkovými náklady ve výši 755.115 korun. V této souvislosti také město podá žádost o účelovou dotaci ve výši 400.000 korun.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“. Ten se člení na dva podprogramy, z nichž výhradně obcím je určen podprogram A - Podpora terénní práce pro rok 2009, z něhož je možné hradit výdaje spojené se zajištěním a realizací specifických služeb poskytovaných obcí v sociálně vyloučených romských lokalitách / komunitách.

Dotace je poskytována na období od 1. ledna do 31. prosince 2009 a maximální možná výše, o kterou je možné požádat na jednoho terénního pracovníka, je 200.000 Kč. Město - žadatel je povinno se zavázat ke splnění finanční spoluúčasti nejméně ve výši 30% z celkové požadované dotace.

Město Jablonec nad Nisou má dvě sociálně vyloučené lokality, a to Zelené údolí a Ubytovnu pro rodiče s dětmi Za Plynárnou 13. Mezi další rizikové lokality řadíme ulice Revoluční a Dlouhou a Proseč nad Nisou. Terénní práci budou v roce 2009 zajišťovat tři terénní pracovníci (jeden na plný pracovní úvazek a dva na půl pracovního úvazku).

Přehled o počtu terénních sociálních pracovníků a dotací v jednotlivých letech:

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

Počet TP

2

2

2

4

3

Výše dotace celkem

240.000,-

210.000,-

240.000,-

500.000,-

200.000,-

Rozpočet projektu

Položka

Celkem projekt

Poznámka

Mzdové prostředky

662 115,-

Platy, sociální a zdravotní pojištění

Výdaje spojené s provozními náklady

38 000,-

Pevná linka, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, průkazky MHD (3x)

Výdaje spojené s rozšiřováním
a prohlubováním kvalifikace terénního pracovníka

20 000,-

Školení, supervize

Výdaje spojené s motivací klientů

35 000,-

Zájezdy, akce

VÝDAJE CELKEM

755 115,-

Celkový přehled

Částka v Kč

Požadovaná částka

400.000,-

Spoluúčast (základ pro výpočet je požadovaná dotace)

355.115,- tj. 88,77 %

CELKEM

755.115,-

Vytvořeno 30.1.2009 9:04:26 | přečteno 2233x | Petr Vitvar
load