Úkoly vychází ze strategického dokumentu města

Tisková zpráva 11. 12. 2008

Už na červnovém zasedání městského zastupitelstva byl přijat dokument Bezpečnostní politika města na období 2008 - 2011. Právě z tohoto dokumentu vychází úkoly nejen pro městskou či státní policii, ale i pro další složky Integrovaného záchranného systému. Na rozdíl od Jablonce například liberecký krajský úřad podobný dokument, řešící celou oblast bezpečnosti, zpracovaný nemá.

Hlavní cíle a úkoly na období 2008 až 2011 vycházejí z analýzy kriminality a přestupkovosti, z výsledků sociálně demografické analýzy a sociologického průzkumu obyvatel města, ze současného stavu v jednotlivých oblastech, analýzy rizik, stavu organizačních složek podílejících se na zabezpečení oblastí, ze SWOT analýzy zpracované pro IPRM a ze Strategického plánu rozvoje města.

V oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti dokument klade za úkol zkvalitnit činnost městské policie a tak podstatně ovlivnit stav v této oblasti. Ta s plněním úkolu započala už vytvořením Koncepce a rozvoje činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou na léta 2008 až 2011, kterou schválilo listopadové zasedání městského zastupitelstva.

Velmi důležitá je i promyšlená součinnost městské policie a Policie ČR. Její součástí jsou nejen pravidelné porady zástupců obou složek, ale také preventivní dopravní akce zaměřující se zvláště na dodržování stanovené rychlosti a dopravních předpisů či společná příprava projektu „okrskář“. Záměrem je i jednou za měsíc společně vytipovat lokalitu pro kontrolu dodržování veřejného pořádku a požívání alkoholu mladistvými. Samozřejmostí je účast příslušníků obou policií na organizaci kulturních a sportovních akcí.

Dalším úkolem vyplývajícím ze schváleného dokumentu bezpečnostní politiky je vybudovat nový společný objekt městské policie a krizového řízení, který by byl moderně vybaven v duchu současných požadavků. Tím by se měla stát zrekonstruovaná budova bývalé požární stanice v sousedství radnice. Projekt „Konverze požární zbrojnice“ byl vypracován a předložen městem k projednání v rámci ROP k 10.11.2008.

I úkol modernizace a rozšíření kamerového systému stanovil zmiňovaný strategický dokument města. Jeho realizace je součástí projektu „Konverze požární zbrojnice“.

V oblasti bezpečnosti dopravy, jíž je třeba stále zvyšovat, je nutné pokračovat v preventivních akcích policie městské a státní společně s dopravním inspektorátem. Zvýšená pozornost je věnována dodržování předepsané rychlosti a základních dopravních předpisů zvláště ve vytipovaných nebezpečných úsecích a v místech se zvýšeným pohybem chodců.

Stranou pozornosti nezůstala v bezpečnostní politice ani prevence kriminality. Jednou z cest je osvětová činnost, a to systém přednášek jak Policie ČR, tak Městské policie v Jablonci nad Nisou, jejichž cílovými posluchači jsou děti a mládež zejména v oblasti prevence drogové a alkoholové závislosti i drobných krádeží, ale i senioři, které se policisté snaží varovat před nezodpovědným a důvěřivým chováním. Hlavní v prevenci ale je naplňování cílů a úkolů stanovených Koncepcí prevence kriminality na léta 2009 až 2011, která je schválená zastupitelstvem a je i v souladu s bezpečnostní politikou.

Bezpečností politika města nespočívá ovšem v pouhé prevenci v dopravě či kriminalitě. Její nedílnou součástí je také ochrana obyvatel před přírodními živly či následky technologických havárií. Tady má pak hlavní slovo oddělení krizového řízení MěÚ v Jablonci nad Nisou, a i proto se jeví jako velmi nutné zřídit nové, kvalitní, společné sídlo krizového řízení s MP, kde by byl i prostor pro práci bezpečnostní rady města, krizového štábu či povodňových komisí.

Připravenost na řešení přírodních či jiných katastrof a havárií se tříbí pravidelnou odbornou přípravou, námětovými a taktickými cvičeními:

  • pro členy krizového štábu, povodňových orgánů - každoročně
  • námětová cvičení k ověření opatření Vnějšího havarijního plánu - 2010
  • námětová cvičení povodňových orgánů - 2009, 2011
  • prověrka opatření k evakuaci obyvatelstva - každoročně při námět. cvičeních

Organizací Dnů Integrovaného záchranného systému mají občané příležitost seznámit se s možnostmi a připraveností jeho jednotlivých složek. Od roku 2009 přebírá město od Okresního ředitelství Policie ČR odpovědnost za jejich přípravu a zdárné provedení.

Další informace:

Vytvořeno 11.12.2008 13:20:18 | přečteno 2403x | Petr Vitvar
load