Tiskové prohlášení

12.10.2010 - Tiskové prohlášení k námitkám proti plánované výstavbě bytových domů v ulici V Aleji, které podalo občanské sdružení Žijeme s Vámi.

Občanské sdružení Žijeme s Vámi se sídlem v Květinové ulici zaslalo Stavebnímu úřadu v Jablonci dvanáct námitek k plánované výstavbě bytových domů v ulici V Aleji. V dokumentu se mimo jiné říká, že: „Sdružení chce být účastníkem územního řízení a žádá stavební úřad o zařazení a o informace o veškerých svých krocích.“

Pokud občanské sdružení splňuje všechny podmínky podle par. 70, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pak se může stát účastníkem správního řízení (viz informační server Občanská společnost). Pakliže všechny podmínky současně o. s. Žijeme s Vámi splňuje, není důvod, aby nebylo při dalších jednáních.

Občanské sdružení své námitky zaslalo stavebnímu úřadu i některým médiím a přiložilo k nim i svá doporučení. Cílem celé aktivity je jediné - nestavět nic. Sporné území, konkrétně pozemek č.239/2, se nachází v ulici V Aleji. Podle platného územního plánu je to pozemek v kategorii B3 tedy bydlení v rodinných domech městského typu maximálně o čtyřech podlažích. Takové vily z počátku minulého století zde stojí. Pozemek byl zveřejněn na úřední desce právě pro výstavbu několika takových rodinných domů, a to poměrně dlouhou dobu. O koupi požádal jediný zájemce, a to společnost ISI, s. r. o.

Prodej tohoto pozemku společnosti ISI, s. r. o. je řešen formou jeho budoucího prodeje po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu dvou bytových domů. Podle smluvních podmínek musí být mimo jiné o kolaudační souhlas požádáno nejpozději do 31.12.2013.

Zároveň se smlouvou o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena smlouva nájemní. Rada města 11. března 2010 schválila usnesení o nájmu pozemku č.239/2 s dohodnutým nájemným ve výši 1 Kč/m2/rok. Roční nájemné tedy činí 3 818 korun. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby prodeje pozemku po kolaudaci bytových domů a nebo, pokud se stavět nebude, ukončením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že v případě nedodržení termínu podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně dopočítáno do výše 35 Kč/m2/rok. Toto ustanovení je zakotveno i do uzavřené nájemní smlouvy.

Takže pokud si zde lidé, jak namítá o. s. Žijeme s Vámi, kupovali nemovitost, pak jedině s vědomím, že bydlí v městské části, kde je zástavba městského vilového typu s domy o několika patrech a více bytových jednotkách a že zde existují volné parcely spadající do kategorie zástavby B3 dle platného územního plánu.

Zástupným problémem v celé věci je pokácení památného buku v ulici V Aleji. Oddělení životního prostředí má k dispozici zcela jasný odborný posudek. Odborný specialista Jaroslav Kolařík provedl 13. května tohoto roku tahové zkoušky metodou přístrojového hodnocení stability stromů za pomoci simulované zátěže, a to v modifikaci zpracované Ústavem nauky o dřevě Mendelovy univerzity v Brně. Výstupem je odolnost stromu, kdy hodnota 100% znamená, že strom by obstál při náporu větru o síle 32,5 m/s, což se rovná rychlosti 117 km/hodinu. Vzhledem k povaze a přesnosti měření je minimální požadovanou hodnotou pro stabilního jedince 150 %.

Aby si bylo oddělení životního prostředí naprosto a bez výhrad jisté, pozvalo k nezávislému posudku ještě arboristu a zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny. Také jejich konstatování bylo naprosto jednoznačné - strom je třeba zbavit ochranného režimu a pokácet jej. Tvrzení, že podle pařezu lze posoudit zdravotní stav stromu, je nepřijatelné. Spory dřevokazných hub mohou vniknout do stromu např. při odlomení větví nebo poškozením kořenové soustavy, tedy strom může chřadnout, ale rozkladné procesy nebudou na pařezu, resp. na kmeni stromu ihned znatelné. Posuzování stavu dřeviny vychází z komplexního posouzení celého habitu stromu a v případě, že z vizuálních kontrol nelze zcela jednoznačně posoudit míru poškození, přistupuje se pak k přístrojovým metodám.

Podrobný popis tahových zkoušek

„Naše sdružení vyjadřuje podiv nad nestandardním rozhodnutím města prodloužit již poněkolikáté dokončení stavby,“ říká se v námitce č. 12. Stavební úřad obdržel 3. září 2010 žádost o územní rozhodnutí na dva bytové domy, řízení bylo však 20. září 2010 přerušeno a stavební úřad žadatele vyzval k doplnění podkladů do 30. června příštího roku. Nemůže tedy být řeč o několikanásobném prodlužování stavby.

Tento bod námitek uzavírá sdružení poznámkou, že zvažuje podání podnětu na podezření z korupčního jednání. Město proto musí konstatovat, že pokud o. s. Žijeme s Vámi nemá k takovému tvrzení relevantní důkazy, bude zvažovat ochranu dobrého jména občanskoprávní i trestněprávní cestou.

Celé neupravené změní dopisu o. s. Žijeme s vámi

V Jablonci nad Nisou dne 1. listopadu 2010

Věc: podání námitek proti plánované výstavbě bytových domů v ulici V Aleji

Cílem našeho sdružení je

— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;
— ochrana životního prostředí;
— ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
— tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
— ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
— ochrana zeleně v obci;

— péče o území ve smyslu dohledu nad naplňováním principu hospodárného využívání zastavěného území a zajišťování ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků a naplňování souladu veřejných a soukromých zájmů s důrazem na kvalitu života současných i budoucích generací.

V duchu těchto cílů se chceme aktivně podílet na všech fázích schvalovacího procesu územního řízení stavebního úřadu souvisejících s plánovanou výstavbou bytových domů v ulici V Aleji, případně účinně ovlivňovat úkony správních orgánů, které by s touto výstavbou nějak souvisely. Žádáme proto stavební úřad v Jablonci nad Nisou, aby naše sdružení zařadil na základě zvláštního předpisu mezi účastníky územního řízení. Tímto zároveň požadujeme, abychom byli včas informování o veškerých krocích stavebního úřadu. Informace stačí poskytovat prostřednictvím komunikace na dálku, tedy elektronickou poštou. Případné podklady v písemné podobě si Občanské sdružení „Žijeme tu s Vámi“ vyžádá samostatně.

Naše sdružení došlo na základě zjištěných skutečností k závěru, že plánovaná výstavba bytových domů v ulici V Aleji, není v souladu s obecně platnými cíli územního plánu, který má ctít přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a to zejména s ohledem na soulad prospěchu veřejného i soukromého.

Námitky:

1) Bytové domy neřeší žádný současný ani dohledně známý problém s nedostatkem bytů. V současné době jsou veškeré developerské projekty předimenzovány a vysoce překračují svou nabídkou skutečný stav poptávky po bydlení.

a) Doporučení: domníváme se, že soukromý investor by měl věrohodně doložit, že taková poptávka v této oblasti skutečně existuje a že v horizontu nejdéle jednoho roku je schopen tyto byty obsadit.

b) Investor by měl např. předložit smlouvy budoucích obyvatel (mohou to být i smlouvy o smlouvách budoucích, nebo potvrzení o zaplacených zálohách).

2) Bytové domy tak jak jsou navržené, hrubě narušují architektonický ráz předmětné lokality. Svou architektonickou podobou, výškou a zejména nevhodnou orientací, která nekopíruje současné stavební rozmístění okolních objektů, působí v daném prostředí násilně a nekonzistentně. Ti, kteří tyto domy navrhovali a ti, kteří k jejich výstavbě budou chtít dát souhlas, tu již zítra nemusí být, ale domy budou okolní obyvatele strašit po desítky let a město bude touto výstavbou dotčeno bez možnosti nápravy.

a) Doporučení: předložit více variant budoucího projektu. Město by nemělo umožnit stavět domy, které przní urbanistické zvyklosti dané oblasti a budou již neodvolatelné. Zejména ve fázi, kdy je to ještě možné - což jsou přípravné vizualizace, architektonické studie atd. a kdy město má jakýsi vliv např. v rámci územního rozhodnutí takovéto paskvily nepovolit, je důležité, aby se chovalo odpovědně zejména s ohledem k budoucím generacím a lidem žijícím v zasažené lokalitě.

3) Bytové domy, zejména objekt A, zasahují do hranice soukromých pozemků nebo jsou umístěny v tak těsné blízkosti, že přímo ovlivňují životní podmínky současných rezidentů a dotýkají se jejich práv.

4) Není řešena ochrana spodních vod, zejména nejsou poskytnuty záruky na neznehodnocení místních pramenů, které někteří z rezidentů využívají ke své potřebě.

5) Místo je klidovou zónou s vilovou výstavbou nebo domy rodinného typu. Výjimkou je bytový dům č. p. 1460, který má tři nadzemní podlaží a sousedí na rohu s ulicí Květinová a V Aleji. Lidé si své nemovitosti v této zóně kupovali právě pro její výlučný charakter - zeleň blízko středu města, malá dopravní frekvence. Výstavbou 61 bytů s přinejmenším stejně velkým počtem automobilů (ne-li spíše větším) tuto vilovou čtvrť posazenou do středu zeleně zcela znehodnotí. Nabídnout řešení náhrady místní zeleně.

6) S ohledem na předpokládanou kapacitu 61 bytů bude v místě vysoká prašnost a hlučnost z projíždějících automobilů. Kapacitně snížit plánovanou výstavbu na maximální počet 20 bytů a řešit sjízdnost okolních komunikací a zároveň přihlédnout k návaznosti na pěší a parkovací zóny nejen pro nové obyvatele, ale hlavně i pro stávající vlastníky nemovitostí.

7) Najít takové řešení - např. formou terasovité výstavby, které by zamezilo nebo alespoň snížilo na minimum omezení přístupu slunečního svitu pro okolní rezidenty. Některé domy v předmětné lokalitě jsou hluboko pod úrovní okolních komunikací a tyto domy se dostávají do nevýhodné pozice z hlediska slunečního svitu a uchování soukromí.

8) Řešit parkování pro firmu ATREA, která svým nízkokapacitním parkovištěm nestačí pokrýt potřeby svých zaměstnanců, ti potom odstavují své vozy v okolních ulicích. Mnohdy dochází k úplné zácpě v ulicích Květinová a V Aleji. Některé výjezdy z křižovatek jsou nepřehledné a nebezpečné. Zaměstnanci odstavují své vozy u soukromých pozemků místních obyvatel nebo dokonce zabraňují v průjezdu či výjezdu z garáží a zahrad. Tato situace se mnohonásobně zhorší další dopravní zátěží související s plánovanou výstavbou.

9) Nerespektování výšky budov dle územního plánu. Dle územního plánu může být v dané lokalitě vystavěn bytový dům o výšce 4 nadzemní podlaží. Toto je ale dodrženo pouze z ulice V Aleji a Pivovarská. Z vnitřní části domů, které zasahují na soukromé pozemky, je z pohledu současných vlastníků nemovitostí dům vysoký tak jako by měl šest podlaží. Stavebně se sice jedná o podlaží podzemní, ale ve skutečnosti jsou tato podzemní podlaží nad úrovní terénu pozemku č. 239/17, 239/18, 239/20, 246/36 a zčásti i u pozemku 246/37, takže fakticky jsou tato podlaží nadzemní. Budoucí stavitel vůbec nepřihlédnul k velmi rozdílné úrovni terénu z různých přístupových částí a z míst, kde žijí současní vlastníci stávajících nemovitostí. Pro ně se tak stávají plánované domy věžovými monstry mnohonásobně převyšujícími výšku jejich rodinných domků. Krom výše uvedených aspektů, jako je stínění, bránění ve výhledu a narušení pocitu soukromí, dochází k naprosto nevhodnému převýšení stávajících rezidencí a narušení celkového urbanistického i krajinného vzhledu této městské části, což je v hrubém rozporu s obecnými a zákonem přesně stanovenými cíli územního plánování.

10) Podle projektu se počítá s vykácením ochranné řady smrků, lemujících příjezdovou cestu do proluky. Smrky plní funkci přirozené ochrany proti hluku a prašnosti a jsou cennou zelení v této lokalitě zejména s přihlédnutím k faktu, že město dalo souhlas k pokácení mohutného a zcela zdravého památného buku. Tato skutečnost se promítá i do života místní fauny zejména ptactva a netýká se jen lidí. Z hlediska ochrany přírody se jedná o hrubý zásah do krajinné funkce.

11) Požadujeme jasné vyjádření firmy, jakým způsobem bude řešit vytěžení nebo fixaci protiletadlových bunkrů, které jsou v dané lokalitě umístěny v rozsáhlém podzemním systému. S ohledem na práva místních občanů rozhodně předem vyjadřujeme zásadní nesouhlas s případným odstřelem nebo likvidací jinou silovou metodou, která by mohla narušit stabilitu okolních domů. Je potřeba si uvědomit, že některé stavby stojí na tzv. navážkách a půda pod nimi není příliš zpevněná.

12) Naše sdružení vyjadřuje podiv nad nestandardním rozhodnutím města prodloužit již poněkolikáté termín dokončení stavby. Jedná se o naprosto neslýchané zvýhodňování podnikatelského subjektu. O takovéto zvýhodnění by jistě měla zájem celá řada stavebních firem nebo i dalších soukromníků. Výhodný pronájem pozemku, který je prakticky na několik let zablokován kvůli nesolventnosti nebo neschopnosti firmy vyřešit všechny požadované sporné otázky, je prostě něco, co vzbuzuje přinejmenším podezření z korupčního chování lidí, kteří své zájmy prosazují navzdory jasným pravidlům města. Naše sdružení v této souvislosti zvažuje podání podnětu na podezření z korupčního jednání vrcholných představitelů města. Samozřejmě, pokud nebude prokázáno jinak.

Shrnutí: domníváme se, že plánovaná výstavba je v rozporu s obecnými zásadami Územního plánu a v rozporu s právy současných rezidentů, kteří požadují, aby kvalita bydlení v předmětné lokalitě, kvůli které si zde za nemalé prostředky pořídili své nemovitosti, zůstala nedotčena nebo změněna pouze na přijatelnou a důstojnou úroveň. Žádáme, aby město respektovalo přání a práva občanů, kteří v Jablonci nad Nisou žijí, a nezvýhodňovalo investory, kteří své zájmy podřizují jiným, méně ohleduplným principům. Plánovaná výstavba hrubě narušuje přírodní, krajinný a urbanistický ráz dotčené lokality a ohrožuje životní podmínky lidí, kteří zde již žijí. S takto plánovanou výstavbou naše sdružení zásadně nesouhlasí a požaduje, aby byly včas odstraněny všechny výše jmenované nejasnosti. K jednotlivým bodům požadujeme zpracovat podrobné odpovědi v písemné formě a to takovým způsobem, aby tyto odpovědi byly řešením, nikoliv zdůvodněním, proč to či ono nejde.

Předseda sdružení, oprávněný jednat jménem sdružení

„Žijeme tu s Vámi“

Daniel Habětínek

Další informace

Vytvořeno 12.11.2010 14:22:03 | přečteno 2688x | Petr Vitvar
load