Spojení organizací ze sociální oblasti

Tisková zpráva 12. 09. 2008

Jablonečtí radní vzali včera na vědomí zprávu k zajištění sociálních služeb příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem. Po jednání schválili záměr sloučit obě, Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o., v jednu. Toto také doporučí zastupitelstvu.

V sociální oblasti v současné době probíhají podstatné změny v souvislosti s platnou legislativou o sociálních službách stanovující obci povinnost vytvořit fungující systém. Z tohoto důvodu již řada měst zřídila organizace (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti apod.), jež zastřešují řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci.

V programovacím období (2007 - 2013) Evropského sociálního fondu se nyní nabízí možnost získat nejvíce finančních prostředků za poslední období, ale město nemůže být koordinátorem všech projektů, které by bylo možné v této oblasti podat. Důležitým úkolem pro příspěvkové organizace je právě zajištění maxima finančních prostředků. Vzhledem ke své vazbě na obec mohou organizace úzce spolupracovat jak s odborníky na městském úřadě, tak díky svým kontaktům na neziskový sektor nalézt další vhodné organizace, které by se podílely na realizaci projektových záměrů. Z probíhajícího komunitního plánování je zřejmé, že mnoho organizací by rádo podalo projekty a realizovalo své záměry, ale nemají na to dostatečnou kapacitu.

Město je v současné době zřizovatelem dvou příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb - Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. Hlavním účelem první je poskytovat pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností (věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Organizace však také spravuje svěřený majetek, uzavírá nájemní smlouvy, vybírá nájemné apod., pomáhá i v oblasti poradenské, konzultační či metodické. Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. pak poskytuje sociální služby a koordinuje aktivity neziskových organizací převážně se sociálním zaměřením ve vlastních budovách a prostorách.

Je zřejmé, že hlavním účelem obou je poskytování sociálních služeb a souvisejících činností. Nyní je nezbytně nutné, aby obě organizace nabídku rozšiřovaly, a to i koordinaci činností a záměrů nestátních neziskových organizací při přípravě a realizaci projektových záměrů, informovanosti občanů o nabídce sociálních služeb ve městě apod. Protože však ani jedna ze zmíněných organizací není v současné době zejména personálně připravena operativně reagovat na probíhající vývoj, jeví se jako nejlepší řešení spojit je v jeden silný subjekt s dobrým ekonomickým zázemím.
Vytvořeno 12.9.2008 10:08:43 | přečteno 2178x | Petr Vitvar
load