Rozpočet byl schválen

Tisková zpráva 01. 02. 2008

Zastupitelstvo města včera schválilo rozpočet pro rok 2008. Ten je sestaven jako schodkový v celkovém objemu 1 261 mil. Kč. Tak zvané jmenovité akce, tedy investice do základních oblastí rozvoje města (bydlení, doprava a infrastruktura, stavby města, volnočasové aktivity a ostatní nezařazené investice vč. přípravy dokumentace a projektů pro žádosti o dotační tituly), činí více než 137 mil. Kč. K tomu je vytvořena v rozpočtu speciální rezerva na spolufinancování dotačních titulů ve výši 40 mil. Kč, která bude postupně uvolňována při jejich schvalování.

Návrh rozpočtu města prošel standardně třemi čteními za účasti všech správců kapitol, vedoucích oddělení a ředitelů organizací, letos poprvé i včetně dvou nových organizací - DDM Vikýř a ZUŠ. Schválený rozpočet pokrývá všechny důležité oblasti života města a dává předpoklad pro úspěšné hospodaření v tomto roce.

Při sestavování rozpočtu na rok 2008 jsme vycházeli z předpokládaných příjmů a plánovaných výdajů.

Příjmy:

Jedním z nejdůležitějších příjmů jsou daňové výnosy, jejichž výpočet vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní. Další příjmovou položkou jsou tzv. nedaňové příjmy, kam patří např. příjmy z likvidace komunálního odpadu, z bytového hospodářství (nájemné), z pronájmů, úroků a dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, atd. Dále pak příjmy kapitálové, plynoucí z prodeje nemovitého majetku - pozemky, budovy a byty. Poslední součástí příjmů jsou dotace, včetně sociálních dávek. (přičemž do rozpočtu je možné zahrnout pouze ty dotace, které jsou již schváleny.).

Výdaje:

Běžné výdaje lze rozdělit na výdaje na provoz města a ostatní. Provozní výdaje jsou určeny na opravu a údržbu městského majetku, drobné neinvestiční nákupy, platy a ostatní související výdaje, neinvestiční dotace na provoz městských organizací, dále i rezervu města ve výši 20 000 tis. Kč, rezervu z přijatých a nevyčerpaných prostředků za dividendy JTR ve výši 25 000 tis. Kč a rezervu na spolufinancování projektů s EU ve výši 40 000 tis. Kč. Pro fondy je vázáno 41 766 tis. Kč. Do výdajů ostatních se zahrnují sociální dávky, výdaje na bytové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. Pro r. 2008 bylo počítáno s navýšením energií následovně: teplo 25%, elektrická energie 15%, plyn 10% a voda 5%.

Do kapitálových výdajů patří již zmiňované jmenovité akce a investiční dotace městským organizacím, např. Nemocnici Jablonec, p.o., Sociálním službám, p.o., Sportu s.r.o, Městskému divadlu o.p.s.

V roce 2008 plánujeme přijetí nového úvěru ve výši 50 000 tis. Kč a dále budeme splácet jistiny úvěrů přijatých v minulých letech, což činí dle splátkových kalendářů částku 41 036 tis. Kč. Dluhová služba při takto sestaveném rozpočtu dle metodiky MF ČR činí 5,73 %.
Vytvořeno 1.2.2008 12:47:58 | přečteno 2280x | Petr Vitvar
load