Program podpory terénní sociální práce schválen

Tisková zpráva 8. 12. 2006

Zastupitelstvo Města Jablonec n.N. po projednání předloženého materiálu schválilo program podpory terénní sociální práce na rok 2007 s celkovými náklady ve výši 742.160,-Kč. Rovněž schválilo žádost o účelovou dotaci ve výši 500 000,-Kč a finanční spoluúčast Města Jablonec n.N. ve výši 242.160,-Kč

Město Jablonec nad Nisou po schválení v ZM požádá Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitost romské komunity, o dotaci v rámci „Programu podpory terénní sociální práce 2007“ a o opětovné zařazení do programu podpory terénní sociální práce v roce 2007.

Od roku 2002 v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí a v krizové ubytovně Za Plynárnou 13 pracují dva pracovníci terénní sociální práce.Výsledky práce s romskou komunitou v minulých letech prokázaly, že tato činnost přispívá k integraci Romů a vede k postupnému snižování míry výskytu závažných negativních jevů, jako je neplatičství, záškoláctví, dodržování základní hygieny apod. Pro Město Jablonec nad Nisou je velmi přínosné v terénní práci pokračovat. Činnost terénních pracovníků je romskou komunitou postupně akceptována a do budoucna je touto formou možno účinně zlepšovat životní úroveň problematických příslušníků romské komunity a přispívat tak k řešení problémového soužití této skupiny obyvatel s majoritou. Úspěšnost terénní sociální práce lze spatřovat i v tom, že řada problémů je řešena již v počátku a nedochází tak ke kumulaci problémů do takové míry, že se stávají neřešitelnými. Pravidelnou systematickou prací se doposud podařilo též zamezit vzniku situací, které díky medializaci známe z jiných měst.

Zelené údolí je na okraji města, vzdálené 2 km od centra. Jsou tam tři domy, dva z nich jsou obydleny 37 rodinami neplatičů. Od roku 1996 byly do těchto lokalit postupně sestěhovány rodiny neplatičů, v prvních letech šlo zejména o početné romské rodiny, které měly značné problémy zejména s dodržováním hygienických podmínek, záškoláctvím a neplatičstvím. V krizové ubytovně Za Plynárnou 13 je v současné době poskytnuto krizové bydlení 8 rodinám s dětmi.Obě místa jsou nejen sociálně, ale i územně vyloučenou lokalitu Způsobem života této sociálně vyloučené skupiny obyvatel byli pohoršeni nejen příslušníci majority, ale i samotní Romové.

Výkon terénní práce v této sociálně vyloučené lokalitě významným způsobem přispívá k integraci sociálně vyloučených obyvatel.Došlo zde k výraznému zlepšení v přístupu zdejších obyvatel k zajištění základních hygienických podmínek, zlepšily se podmínky k bydlení, důslednou prací terénních pracovníků se omezil počet neplatičů, postupně se mění i přístup rodičů k záškoláctví nezletilců.

Mezi problémy, které v současné době závažným způsobem ohrožují obyvatele sociálně vyloučené lokality patří gamblerství, alkoholismus, zadlužovaní, záškoláctví a užívání drog. V rámci řešení téměř 100% nezaměstnanosti v této sociálně vyloučené lokalitě bylo v roce 2005 vytvořeno 7 pracovních míst formou veřejně prospěšných prací.

Od roku 2000 dochází v Jablonci nad Nisou také k postupnému zvyšování počtu romských nájemníků v ulicích Dlouhá a Revoluční. V současné době žije v obou ulicích cca 130 Romů, z toho na 70 nezletilých. Podstatná většina těchto občanů - cca 80 %, je postižena kumulovanými problémy, kterými jsou zejména neplatičství, gamblerství, alkoholismus a záškoláctví nezletilých dětí. Velkým problémem, který vyvolává značnou nevoli a averzi u ostatních obyvatel, je hromadění odpadků, nepořádek a nečistota kolem většiny objektů, obývanými romskými nájemníky. Je proto bezpodmínečnou nutností rozšířit od roku 2007 výkon terénní sociální práce v Jablonci n.N. minimálně o 1 pracovní úvazek - terénního sociálního pracovníka.

Na základě objektivně prokazatelných výsledků lze konstatovat, že výkon terénní práce zásadním způsobem přispěl k zamezení dalšího prohlubování sociálního vyloučení u více než 200 obyvatel města Jablonce nad Nisou.

V letošním roce bylo schváleno založení Komunitního centra pro národnostní menšiny, které se jistě bude na zkvalitnění práce s romskou komunitou výrazně podílet.
Vytvořeno 8.12.2006 13:00:46 | přečteno 3236x | Petr Vitvar
load