Prevence a připravenost zaručují bezpečnost

Tisková zpráva 27. 02. 2009

Dokument Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou na období 2008 až 2011 schválilo městské zastupitelstvo 19. června loňského roku. Včera byla zastupitelům předložena informativní zpráva o jeho plnění.

Pravidelně se zástupci české i městské policie schází na týdenních společných poradách. V roce 2008 provedly obě policejní složky devět společných akcí se zaměřením na kontrolu podávání alkoholu mladistvým a zjistily deset případů porušení zákona. Společných výjezdů či vzájemných předávání poznatků bylo v minulém roce celkem 617.

Loňský rok byl také klíčovým pro přípravu projektu „Okrskář“, který byl zahájen letos 1. února. V době přípravy byla přesně stanovena území okrsků a jejich rozsah tak, aby byly přibližně stejné co do rozlohy, počtu obyvatel a možných problémových lokalit.

V oblasti dopravní bezpečnosti připravili policisté i strážníci dvě společné akce zaměřené na bezpečnost chodců na přechodech. Na stejné téma realizují společný projekt a vytipovali přechody k nasvícení (šest již realizovaných) nebo místa ke zřízení nových nasvícených přechodů (sedm během roku 2009, z toho na dva je žádána dotace z Grantového fondu Libereckého kraje).

V listopadu 2008 byl podán projekt „Regenerace bývalé hasičské zbrojnice a modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ do ROP NUTS II. Jeho cílem je vybudovat a zřídit v bývalé hasičské zbrojnici nový objekt městské policie a krizového řízení města, jež poskytne i možnost dočasného umístění a péče o obyvatele, kteří se v důsledku řešení mimořádné události ocitli v nouzi. Další součástí projektu je i modernizace a rozšíření kamerového systému na 29 kamerových bodů.

V rámci schválené koncepce bezpečnosti na léta 2009 - 2011 byla na Ministerstvo vnitra ČR - Odbor prevence kriminality zaslána žádost o státní účelovou dotaci na podporu dílčích projektů. V prevenci kriminality je zařazeno i dětské dopravní hřiště, na jehož opravy a údržbu byla podána v listopadu loňského roku žádost o dotaci z Nadace ČEZ ve výši 1,5 mil. Kč.

Do komplexního plánu o bezpečnosti města patří i příprava na ochranu před ohrožením přírodními vlivy a následky technologických havárií. I v této oblasti bude dobře využitelný kamerový systém, a to na monitorování situace například při povodních, úniku nebezpečných látek, řešení dopravy, přepravy a evakuace obyvatelstva. V současné době má město také aktualizovaný havarijní plán pro správní obvod obce s rozšířenou působností, plány evakuace i pro čtyři okolní obce, dokumentaci bezpečnostní rady a krizového štábu města i povodňových komisí. Aktualizací prošly také vnitřní havarijní plány a během letošního roku na ni čekají ještě krizový plán pro správní obvod Jablonce n.N. a operační plány k řešení možných krizových situací. Je třeba také odborně připravit pracovní skupiny k zabezpečení evakuace a nouzového přežití obyvatelstva, což letos proběhne celkem devětkrát.

Další informace

Vytvořeno 27.2.2009 12:59:14 | přečteno 1961x | Petr Vitvar
load