Potřebný je oboustranný tok informací

Tisková zpráva 23. 01. 2009

Radním byla včera předložena druhá část zpráv komisí pracujících jako poradní orgány Rady města Jablonec n.N. Tato praxe se nikdy v dřívějších letech neuplatňovala, letos to byla novinka, kterou radní kvitovali kladně. V současné době je aktivních celkem deset odborných komisí.

Na únorové jednání rady ještě čekají zprávy komise pro sport a tělovýchovu (předseda Tomáš Suda) a komise prevence kriminality (př. Petr Tulpa), při první lednové byly probrány zprávy komise pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny (př. Václav Vostřák) a komise dopravní (př. Jindřich Berounský). Včera se mluvilo o práci komisí humanitní péče (př. Jaroslava Fojtíková), výchovy a vzdělávání (př. Božena Caklová), kulturní (př. Jana Hamplová), pro ochranu zvířat a životního prostředí (př. Vladimír Jiříček), pro rozvoj a podporu podnikání (př. Josef Kakrda) a aktivu SPOZ (tajemnice Helena Roudná). Každou zprávu si přišel okomentovat předseda jednotlivé komise.

Všechny komise se scházejí zpravidla jednou měsíčně kromě prázdnin. Jejich hlavní společné úkoly jsou:

  • posuzování návrhů a materiálů předkládaných orgánům města,
  • ověřování správnosti a opodstatněnosti návrhů pro orgány města u veřejnosti,
  • spolupráce s příslušnými odbornými útvary MÚ a uvolněnými představiteli města,
  • sledování a kontrolování plnění usnesení přijatých zastupitelstvem a radou,
  • sledování a kontrolování plnění úkolů organizací zřízených městem.

Do usnesení komisí je možné nahlížet na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise přímo městské radě a mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jejího jednání.

Velmi dobře byla hodnocena práce komisí humanitní péče a pro výchovu a vzdělávání. Zvláště členové prvně jmenované měli lví podíl na přípravě prvního jabloneckého komunitního plánu. Nový způsob práce zaznamenala s novým předsedou komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. S Vladimírem Jiříčkem přišla i poznámka, že podněty by neměly dle jeho názoru přicházet pouze od komisí k radě, ale i naopak. Bohatá diskuze se rozvinula také u zprávy nováčka mezi komisemi, a to komise pro rozvoj a podporu podnikání. Její předseda Josef Kakrda si pochvaloval, že se podařilo jako člena získat zástupce hospodářské komory a dopravního odborníka. „S prvním řešíme hlavně požadavky podnikatelů na odborné pracovní síly, které pak předáváme výchovným poradcům na školách a jednáme i o otevírání příslušných učebních oborů. S dopravním specialistou nyní diskutujeme o situaci v průmyslové zóně, která vznikla z bývalého areálu podniku LIAZ,“ vysvětlil práci komise Kakrda. Z jejich středu také vyšel podnět rozdělit zmíněný areál na jednotlivé ulice kvůli lepšímu doručování pošty a vznik zastávek MHD uvnitř areálu pro bezpečnější pohyb zaměstnanců jednotlivých firem.

Všichni radní se shodli na tom, že dosavadní práce v některých komisích tak zcela neodpovídá jejich představám, a právě proto vznikly tyto zprávy o činnosti, které by se na jednáních rady měly objevovat minimálně jednou za rok, ale spíše každé pololetí.
Vytvořeno 23.1.2009 13:18:17 | přečteno 2361x | Petr Vitvar
load