Odlišné koeficienty jsou srovnány na stejnou míru

Tisková zpráva 23. 11. 2009

Ve druhé polovině října vyšel zákon č.362/2009 Sb., jenž mění některé dříve vydané v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Mezi jinými mění i zákon o dani z nemovitostí, a to zdvojnásobením sazeb daně z pozemků s výjimkami*) a zdvojnásobením základních sazeb daně ze staveb s výjimkou těch, které slouží pro ostatní podnikatelskou činnost.

„Obce mají možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vyhláškou koeficienty podle § 6 daň z pozemků,11 daň ze staveb a 12 místní koeficient zákona, přičemž tato vyhláška musí nabýt účinnosti do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 je s ohledem na schválení výše zmíněného zákona obcím umožněno vydat vyhlášku v pozdějším termínu, a to do 30. listopadu 2009. Účinnost vyhláška musí nabýt nejpozději 1. ledna 2010,“ zdůvodnila termín včerejšího projednávání vyhlášky zastupiteli ředitelka finančního odboru Renata Vítová.

Město Jablonec nad Nisou má vydánu k této problematice obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Předmětem včerejšího jednání byla její úprava.

Jablonečtí zastupitelé se po diskuzi rozhodli, že srovnají odlišné koeficienty pro Proseč nad Nisou na úroveň ostatních katastrálních území města. Dosavadní vyhláška snižovala tento koeficient obyvatelům Proseče o 3 kategorie na hodnotu 1,4. Důvodem úpravy byla plánovaná výstavba - developerské projekty jsou však teprve ve fázi příprav a proto jejich realizace nezhoršují podmínky v této části města.

Dále zastupitelé schválili zavedení místního koeficientu ve výši 2 pro všechny nemovitosti na území celého města. Dle zákona může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 (nelze např. 2,5). Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a byty popř. jejich soubory. Přijetí této úpravy znamená zvýšení příjmů města přibližně o 28 milionů korun včetně dopadu novely zmíněného zákona.

*) Toto zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 Zákona, tj. pro ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu

Modelový příklad pro k.ú. Jablonec nad Nisou

Modelový příklad výpočtu daně z nemovitostí u průměrného domu v Jablonci.

  1. pozemek - zahrada 578 m2
  2. nádvoří - 101 m2
  3. rodinný dům - 162 m2 zastavěné plochy - 1 nadzemní podlaží + půda a sklep
  4. volně stojící garáž - 28 m2 zastavěné plochy

Výměra

Cena za 1m2

Základ daně

Sazba

Daň 2009

Dopad novely zákona

Koeficient

Výsledná daň

ad 1.

578

1,34

775

0,75%

6

6

2

12

ad 2.

101

1

101

0,10

11

20

2

40

ad 3.

162

1

162

6,125

994

1 559

2

3 118

ad 4.

28

4

112

1,5

168

336

2

672

Celkem

1 179

1 921

3 842

% zvýšení

160

320

Vytvořeno 23.11.2009 17:14:18 | přečteno 3644x | Petr Vitvar
load